+11

Javascript prototype, chain prototype

Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về prototype trong javascript, một khái niệm rất quan trọng trong Javascipt. Cùng với đó sẽ là cơ chế tạo object, kết thừa và cách object trong javascript tìm method với prototype. Trước khi đi sâu vào khái niệm này hãy cùng xem ngắn gọn các cách tạo object trong javascript

1. Các cách tạo object

Tạo bằng cách trực tiếp

  var person = {
    firstName: "Nguyen Van",
    lastName: "A",
    age: 30,
    fullName: function(){
      return this.firstName + " " + this.lastName		
    }
  }

Tạo với từ khóa 'new'

  var person = new Object() // Tạo một object trống
  // Thêm các thuộc tính, method sau
  person.firstName = 'Nguyen Van';
  person.lastName = 'A';
  person.age = 30;
  person.fullName = function() {
    return person.firstName + " " + person.lastName;
  }

Tạo bằng constructor

  function Human(firstName, lastName) {
    this.firstName = firstName,
    this.lastName = lastName,
    this.fullName = function() {
      return this.firstName + " " + this.lastName;
    }
  }

  var person1 = new Human("Nguyen Van", "A");

  console.log(person1)

Cách cách khởi tạo trên có vẻ rất quen thuộc với ta rồi, đặc biệt là cách thứ 3 bằng constructor. Nhưng hãy xem vấn đề trong cách khởi tạo này
Khi khởi tạo 2 object như bên dưới đây

  var person1 = new Human("Nguyen Van", "A");
  var person2 = new Human("Nguyen Van", "B");

javascript engine sẽ tạo ra 2 bản copy của constructor function cho mỗi person1, person2

Khi này, mỗi khi object được tạo ra bằng constructor function sẽ có được bản copy của thuộc tính, methods, 2 instance khác nhau sẽ có 2 instances function fullName với nhiệm vụ giống nhau, điều này sẽ gây lãng phí bộ nhớ, ta sẽ giải quyết vấn đề này trong các mục tiếp theo.

2. Prototype

Có thể hiểu protoype nôm na là khuôn hoặc là cha của một object. Trong JavaScript, trừ undefined, toàn bộ các kiểu còn lại đều là object. Các kiểu string, số, boolean lần lượt là object dạng String, Number, Boolean. Mảng là object dạng Array, hàm là object dạng Function. Prototype của mỗi object chính là cha của nó, cha của String là String.prototype, cha của Number là Number.prototype, của Array là Array.prototype.
Khi một function được tạo trong Javascript, thì một thuộc tính prototype sẽ được add vào function, thuộc tính này là một object (gọi là prototype object) có constructor property là mặc định, constructor property sẽ chỏ ngược lại đến function nơi mà có thuộc tính prototype như hình vẽ dưới đây

Như hình vẽ trên, Human construtor sẽ có một thuộc tính là prototype nó trỏ đến prototype object, prototype object này sẽ có một thuộc tính là constructor trỏ ngược lại đến Human. Khi console.log person1 và Human.prototype ta có kết quả như sau
Có thể thấy như hình vẽ ở phía trên, prototype của một function là một object với 2 thuộc tính

 1. constructor property nó trỏ đến Human function
 2. __proto__ property: ta sẽ xem xét thuộc tính này chi tiết ở mục sau

Khi tạo một object dùng constructor

Khi một objec được tạo trong javascript, javascript engine sẽ thêm một thuộc tính __proto__ vào object vừa đuợc tạo ra. Thuộc tính này sẽ trỏ đến prototype object của constructor function như hình vẽ bên dưới đây

Hay chúng ta có thể check điều kiện như sau sẽ cho ra kết quả true

  var person1 = new Human("Nguyen Van", "A");
  person1.__proto__ === Human.prototype // sẽ cho ra kết quả true

Nó chỉ ra rằng person1 có thuộc tính __proto__Human.prototype trỏ đến cùng một object
Hãy cùng tạo ra một object mới person2 với Human constructor function

  var person2 = new Human("Nguyen Van", "B");
  Human.prototype === person2.__proto__ // cho kết quả true
  person1.__proto__ === person2.__proto__ // cho kết quả true
  Human.prototype.contructor === Human // true

Dựa vào kết quả trên có thể thấy thuộc tính __proto__ của person1, person2 trỏ đến cùng prototype object của Human

prototype object

Như ta đã thấy prototype là một object, do đó ta có thể thêm thuộc tính, method vào object này, khi đó tất cả các object được tạo ra bởi constructor function có thể sử dụng các thuộc tính và method này

  // dùng với dấu .
  Human.prototype.nickname = "AAA";
  console.log(Human.prototype.nickname) //Output: AAA

  // dùng với dấu []
  Human.prototype["age"] = 26;
  console.log(Human.prototype["age"]); //Output: 26

Khi đó các object được khởi tạo person1, person2 như ở trên sẽ có thuộc tính mới này vì chúng có __proto__ trỏ đến prototype của Human

Khi ta console.log(person1) sẽ cho kết quả như hình dưới đây

Có thể thấy person1 có thuộc tính __proto__ trỏ đến prototype của Human và nó đã chứa 2 thuộc tính age, nickname mà ta vừa thêm cho prototype của Human
Về cơ chế tìm kiếm các thuộc tính này, javascript engine sẽ làm như sau:
Khi ta truy cập một thuộc tính hay method của một object, javascript engine sẽ tìm kiếm chúng trong chính object đó trước, nếu chúng tồn tại trong object sẽ được gọi ra, nếu không thì sẽ tiếp tục tìm kiếm thuộc tính hoặc method trong object prototype là object có tên là __proto__ như ta đã thấy ở trên, nếu được tìm thấy ở đây thì chúng sẽ được gọi ra, nếu không javascript engine sẽ tiếp tục tìm đến prototype object của object __proto__ bởi vì object __proto__ này sẽ trỏ đến một object prototype khác, cứ tiếp tục như thế cho đến object prototype cuối cùng là object nếu không tìm thấy thuộc tính sẽ trả về là undefined, còn nếu không thấy method sẽ bắn ra lỗi.
Ta có thể kiểm tra một số câu lệnh sau đế kiểm chứng

  person1.__proto__ === Human.prototype // true
  person1.__proto__.__proto__ === Object.prototype // true

Console.log cụ thể person1 hơn sẽ có kết quả như sau

Có thể thấy __proto__ của person1 có thể một thuộc tính __proto__ nữa và nó trỏ đến prototype của object, đó cũng là lý do vì sao person1 cũng có thể gọi các hàm có trong đó như toString(), valueOf() ...

3. Vấn đề gặp phải với prototype

prototype object share giữa các object sử dụng constructor function, do đó các thuộc tính, method được share giữa tất cả các object với nhau. Khi một object thay đổi một thuộc tính có kiểu là primitive (integer, string, ...) thì các thuộc tính khác sẽ không bị ảnh hưởng. ví dụ như sau

  console.log(person1.nickname); //Output: AAA
  console.log(person2.nickname); //Output: AAA

  person1.name = "BBB"

  console.log(perosn1.nickname); //Output: BBB
  console.log(person2.nickname); //Output: AAA

Vì kiểu thuộc tính là string nên khi thay đổi bởi person1 thì person2 sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trường hợp kiểu thuộc tính là reference type như array, object... thì các object khác sẽ bị ảnh hưởng theo. Cùng xem xét ví dụ sau

  // Tạo một constructor function trống
  function Person(){
  }
  // Thêm các thuộc tính và method
  Person.prototype.name = "Name1" ;
  Person.prototype.age = 26;
  Person.prototype.friends = ['friend1', 'friend2'], // kiểu là array
  Person.prototype.sayName = function(){
    console.log(this.name);
  }

  // Tạo ra 2 object
  var person1= new Person();
  var person2 = new Person();

  // Thêm một friend mới bằng person1
  person1.friends.push("friend3");

  console.log(person1.friends);// Output: "friend1, friend2, friend3"
  console.log(person2.friends);// Output: "friend1, friend3, friend3" // object person2 cũng bị ảnh hưởng theo

Kết hợp constructor và prototype

Để giải quyết vấn đề ở trên ta sẽ kết hợp cả 2 constructor và prototype

 1. Vấn đề với constructor: mỗi object sẽ có instance các function
 2. Vấn đề với prototype: thay đổi một thuộc tính reference sẽ ảnh hưởng các object còn lại

Ta sẽ code lại như sau

  // Định nghĩa thuộc tính friends dùng chung trong constructor
  function Human(name, age){
    this.name = name,
    this.age = age,
    this.friends = ["friend1", "friend2"]
  }
  // Định nghĩa các property, method khác dùng chung bằng prototype
  Human.prototype.sayName = function(){
    console.log(this.name);
  }
  // Tạo 2 object mới
  var person1 = new Human("Nguyen Van A", 31);
  var person2 = new Human("Nguyen Van B", 40);

  // check xem person1, person2 trỏ cùng vào instance của sayName function
  console.log(person1.sayName === person2.sayName) // true

  // thay đổi friends của person1
  person1.friends.push("friend3");

  console.log(person1.friends) // Output: "friend1, friend2, friend3"
  console.log(person2.friends) //Output: "friend1, friend2", list friend của person2 không bị ảnh hưởng theo

Như vậy, bài viết đã tìm hiểu về prototype trong javascript, hi vọng bài viết giúp ích cho mọi người. See you!

Reference

https://dev.to/varundey/prototype-proto-and-prototypal-inheritance-in-javascript-2inl
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Inheritance_and_the_prototype_chain
https://medium.com/better-programming/prototypes-in-javascript-5bba2990e04b
https://toidicodedao.com/2016/02/02/series-javascript-sida-po-ro-to-tai-prototype-la-cai-gi/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.