+3

[JavaScript] Object trong Javascript phần 2

Chào các bạn, mình có 1 vấn đề như ví dụ sau :

  // Khai báo Object objA có Object nested là a
  const objA = { ten:'Tam'}
  
  // gán objB bằng với objA
  const objB = objA;
  
  // thay đổi property Object của objA
  objA.ten = 'Nguyen';
  
  // kiểm tra kết quả thu được của objA
  console.log('objA',objA);

  // kiểm tra kết quả thu được của objB
  console.log('objB',objB);

Các bạn sẽ thấy vấn đề khi chạy đoạn code trên, objB cũng bị thay đổi theo objA, mình sẽ không giải thích lại lý do vì sao lại như vậy, bạn đọc lại trong [JavaScript] Value và Reference trong Javascript nếu chưa hiểu vấn đề nhé.

Copy Object trong Javascript

Trong [JavaScript] Value và Reference trong Javascript, thì các bạn đã biết, ArrayObject đều là kiểu dữ liệu phức hợp, nên mình sẽ làm việc với Object cho nhanh, ta sẽ có 2 kiểu copy dữ liệu :

Shallow copy

ý nghĩa rằng sau khi copy, biến mới hoặc các thành phần của biến mới vẫn còn quan hệ dây mơ rễ má với biến ban đầu.

Ví dụ :

  // Khai báo Object objA có Object nested là a
  const objA = { ten:'Tam'}
  
  // đây được gọi là Shallow copy
  const objB = objA;
  
  // thay đổi property Object của objA
  objA.ten = 'Nguyen';
  
  // kiểm tra kết quả thu được của objA
  console.log('objA',objA);

  // kiểm tra kết quả thu được của objB
  console.log('objB',objB);

Theo mình thì, objB được copy từ objA nó vẫn sẽ có reference ( Tham chiếu vùng nhớ ) giống như nhau, chứ không hề tạo ra reference mới, nguy hiểm quá nhỉ,

và còn nguy hiểm hơn nữa là nếu làm việc với ReactJs bạn rất dễ gặp tình trạng thay đổi state của componentcomponent không render lại.

Deep copy

Tạm dịch là sao chép sâu nhỉ, khi sử dụng cách này, thì 2 Object sẽ không còn dây mơ rễ má gì với nhau nữa cả, Object được copy sẽ có reference mới và khác với Object nguồn .

Object.assign()

Bạn có thể tham khảo tại đây, để hiểu thêm về nó

Đây là một cách dùng phổ biến trước khi Spread operator được phát minh ra, cũng cho ra kết quả tương tự. Nhưng lưu ý, các thành phần của đối số đầu tiên vẫn có thể thay đổi được, thế nên Object cần copy nên ở đối số thứ 2 trở đi, bạn có thể assign Object cần copy với một Object rỗng {}, đây là các thường dùng.

// Khai báo Object objA
const objA = { ten:'Tam'}

// mình sử dụng Object.assign, và đây được gọi là Deep copy
const objB = Object.assign({},objA)

// thay đổi property Object của objA
objA.ten = 'Nguyen';

// kiểm tra kết quả thu được của objA
console.log('objA',objA);

// kiểm tra kết quả thu được của objB
console.log('objB',objB);

Kết quả trả về sẽ 2 Object khác nhau hoàn toàn,

 • nhưng đối với trường hợp nested Object (Object con lồng bên trong Object lớn), thì sao nhỉ, cùng làm ví dụ và kiểm tra nào :
// Khai báo Object objA có Object nested là a
const objA = { ten:{ nestedA:'Tâm' } }

// mình sử dụng Object.assign, và đây được gọi là Deep copy
const objB = Object.assign({},objA)

// thay đổi property Object nested của objA
objA.ten.nestedA = 'Nguyen';

// kiểm tra kết quả thu được của objA
console.log('objA',objA);

// kiểm tra kết quả thu được của objB
console.log('objB',objB);

Vậy kết luận, Với cách Object.assign(), các Properties ở lớp đầu tiên của Object gốc đều được copy sang giá trị với tham chiếu mới, nhưng các nested Object bên trong vẫn tham chiếu tới cùng 1 chỗ.

Spread operator

Spread operator (Toán tử 3 chấm) là một điều tuyệt vời của ES6, bạn có thể sử dụng nó để** deep copy** một Object như ví dụ :

// Khai báo Object objA 
const objA = { ten:'Tam'}

// mình sử dụng Spread operator, và đây được gọi là Deep copy
const objB = {...objA}

// thay đổi property Object của objA
objA.ten = 'Nguyen';

// kiểm tra kết quả thu được của objA
console.log('objA',objA);

// kiểm tra kết quả thu được của objB
console.log('objB',objB);

Kết quả trả về sẽ 2 Object khác nhau hoàn toàn,

 • nhưng đối với trường hợp nested Object (Object con lồng bên trong Object lớn), thì sao nhỉ, cùng làm ví dụ và kiểm tra nào :
// Khai báo Object objA có Object nested là nestedA
const objA = { ten:{ nestedA:'Tâm' } }

// mình sử dụng Spread operator, và đây được gọi là Deep copy
const objB = {...objA}

// thay đổi property Object nested của objA
objA.ten.nestedA = 'Nguyen';

// kiểm tra kết quả thu được của objA
console.log('objA',objA);

// kiểm tra kết quả thu được của objB
console.log('objB',objB);

Vậy kết luận, Với cách Spread operator, các Properties ở lớp đầu tiên của Object gốc đều được copy sang giá trị với tham chiếu mới, nhưng các nested Object bên trong vẫn tham chiếu tới cùng 1 chỗ.

JSON.parse(JSON.stringify(object));

Cách này chúng ta dùng hàm JSON.stringify() biến nó thành JSON, lúc đó nó sẽ không liên quan gì đến cái Object gốc cả, sau đó lại parse lại thành Object bằng hàm JSON.parse().

// Khai báo Object objA
const objA = { ten:'Tam'}

// mình sử dụng JSON.parse, và đây được gọi là Deep copy
const objB = JSON.parse(JSON.stringify(objA));

// thay đổi property Object của objA
objA.ten = 'Nguyen';

// kiểm tra kết quả thu được của objA
console.log('objA',objA);

// kiểm tra kết quả thu được của objB
console.log('objB',objB);

Kết quả trả về sẽ 2 Object khác nhau hoàn toàn,

 • Nhưng đối với trường hợp nested Object (Object con lồng bên trong Object lớn), thì sao nhỉ, cùng làm ví dụ và kiểm tra nào :
// Khai báo Object objA có Object nested là nestedA
const objA = { ten:{ nestedA:'Tâm' } }

// mình sử dụng JSON.parse, và đây được gọi là Deep copy
const objB = JSON.parse(JSON.stringify(objA));

// thay đổi property Object nested của objA
objA.ten.nestedA = 'Nguyen';

// kiểm tra kết quả thu được của objA
console.log('objA',objA);

// kiểm tra kết quả thu được của objB
console.log('objB',objB);

Vậy kết luận, Với cách sử dụng JSON.parse, các Properties ở lớp đầu tiên và nested Object của Object đều được copy sang giá trị với tham chiếu mới.

 • Đối với các Method của Object thì sử dụng cách này được không nhỉ, thử xem nào :
// Khai báo Object objA
const objA = { ten:function(){ return 'Function Default' } }

// mình sử dụng JSON.parse, và đây được gọi là Deep copy
const objB = JSON.parse(JSON.stringify(objA));

// thay đổi property Object của objA
objA.ten = function(){
 return 'Function Edit'
}

// kiểm tra kết quả thu được của objA
console.log('objA',objA.ten());

// kiểm tra kết quả thu được của objB
console.log('objB',objB.ten());

Vậy kết luận, Với cách sử dụng JSON.parse, ta không thể copy item Object là method nhỉ ? mình chưa hiểu lý do lắm

Tổng kết

Vậy việc copy item trong Object cũng là vấn đề khá phức tạp nhỉ ? cũng nhiều phương pháp, nhưng những cách mình sử dụng ở trên không có cách nào trọn vẹn cả :">, Các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách sử dụng cloneDeep Lodash hoặc immutability-helper thử xem ?? mình có sử dụng nguồn bài viết tại :

https://viblo.asia/p/su-khac-nhau-giua-deep-copy-va-shallow-copy-trong-javascript-4dbZN3qylYM

https://scotch.io/bar-talk/copying-objects-in-javascript

Xin cảm ơn !!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.