Javascript Numeral

Numeral.js là một thư viện javascript dùng để format số. Để dùng được thư viện này bạn cần phải import numeral.min.js . Tải về file min.js ở đây

<script src="numeral.min.js"></script>

hoặc include từ cdnjs

<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/numeral.js/2.0.6/numeral.min.js"></script>

convert từ integer hoặc string thành số

var myNumeral2 = numeral('value');

đầu vào đầu ra
numeral(120) 120
numeral("50B") 50
numeral("13rd") 13
numeral("53,123.56") 53123.56
numeral("-10%") 10
numeral("11:20:41") NaN

Format số

let testNumeral = numeral(10000);
testNumeral.format('0,0');
>> 10,000
value format đầu ra
12345 0,0.0000 12,345.0000
12345.23 0,0 12,345
12345 0,0.0 12,345.0
12345.12345 0.000 12345.123
123.123 00000 00123
123.123 000000,0 000,123
123.123 0[.]00000 123.12300
-0.23 .00 -.23
-0.23 (.00) (.23)
1212121 '0.0a' 1.2m
1234 0a 1k
-1234 0a -1k
1 0o 1st
100 0o 100th

Format currency

testNumeral = numeral(10000);
testNumeral.format('$0,0.00');
>> $10,000.00
value Format đầu ra
12345.123 0,0.00đ 12,345.12đ
12345.1 0,0[.]00đ 12,345.10đ
12345 0,0[.]00đ 12,345đ
12345.123 (0,0đ) (12,345đ)
1234567 0.00 a đ 1.23m đ

Format byte

testNumeral = numeral(1024);
testNumeral.format(' 0b');
>>1KB
value Format String
123 0b 123B
1024 0b 1KB
2048 0 ib 2 KiB
3072 0.0 b 3.1 KB
7884486213 0.00b 7.88GB
3467479682787 0.000 ib 3.154 TiB

Format %

value Format String
1 0% 100%
0.12345 0.00% 12.34%
-0.43 0 % -43 %
0.1 0.000 % 10.000%

Format thời gian

value Format String
25 00:00:00 0:00:25
238 00:00:00 0:03:58
63846 00:00:00 17:44:06

Tài liệu tìm hiểu thêm :

https://dzone.com/articles/format-and-manipulate-numbers-with-numeraljs

http://numeraljs.com/

https://github.com/adamwdraper/Numeral-js/tree/master/locales