+5

Javascript - Làm việc với date time dễ dàng hơn với thư viện date-fns

Nếu như lodash giúp tăng sức mạnh cho javascript thì date-fns cũng là một thư viện giúp chúng ta làm việc với kiểu dữ liệu date time một cách dễ dàng hơn với 140+ functions. Một trong những thư viện javascript được mọi người chuyển qua sử dụng gần đây để thay thế cho thư viện moment.js với các ưu điểm hơn như cách viết hướng function sử dụng tới đâu import tới đó không giống như moment.js phải import cả thư viện trong khi mình không sử dụng hết các tính năng của nó. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số các phương thức hữu hiệu khi làm việc với date time.

compareAsc() & compareDsc()

compareAsc(d1, d2) so sánh 2 tham số date (d1, d2) và trả về

 • -1 nếu d1 trước d2.
 • 1 nếu d1 sau d2.
 • 0 nếu d1 bằng d2.

Còn với compareDsc thì ngược lại.

var result = compareAsc(
 new Date(2018, 1, 1),
 new Date(2019, 1, 1)
)
//=> -1

var result = compareDsc(
 new Date(2018, 1, 1),
 new Date(2019, 1, 1)
)
//=> 1

isBefore(), isAfter(), isEqual()

isBefore(d1, d2) phương thức trả về kiểu boolean:

 • true nếu d1 trước d2.
 • false nếu d1 bằng hoặc sau d2.

Còn isAfterisEqual tương tự như cái tên của chúng.

var result = isBefore(new Date(2019, 1, 1), new Date(2018, 1, 1));
//=> false

var result = isAfter(new Date(2019, 1, 1), new Date(2018, 1, 1));
//=> true

var result = isEqual(new Date(2019, 1, 1), new Date(2019, 1, 1));
//=> true

Tăng giảm đơn vị thời gian

Với các hàm subadd được cung cấp như subMonths, subYears, subDays, ... chúng ta có thể dễ dàng tăng giảm time theo từng trường hợp. Ví dụ

subMonths(date, monthSub) trả về date mới với số tháng bị trừ đi bằng số tháng truyền vào ở tham số thứ 2.

var result = subMonths(new Date(2019, 1, 1), 1); // 1/2/2019
//=> 1/1/2019

Tính toán sự khác nhau giữa 2 date

Với các hàm differenceIn như differenceInMilliseconds, differenceInSeconds, differenceInMinutes, ... sẽ trả về số đơn vị thời gian khác nhau giữa 2 date tùy vào các phương thức đưuọc gọi, Giá trị trả về là số âm nếu date 1 < date 2 và ngược lại.

var result = differenceInMonths(
 new Date(2019, 8, 1),
 new Date(2019, 1, 1)
)
//=> 7

Lấy các đơn vị thời gian.

date-fns cung cấp các phương thức để lấy các đơn vị thời gian như

var result = getMilliseconds(new Date(2019, 1, 28, 11, 45, 5, 123))
//=> 123

var result = getSeconds(new Date(2019, 1, 28, 11, 45, 5, 123))
//=> 5

var result = getMinutes(new Date(2019, 1, 28, 11, 45, 5))
//=> 45

var result = getHours(new Date(2019, 1, 28, 11, 45))
//=> 11

var result = getDate(new Date(2019, 1, 28))
//=> 28

var result = getDay(new Date(2019, 1, 28))
//=> 4

var result = getMonth(new Date(2019, 1, 28))
//=> 1

var result = getYear(new Date(2019, 1, 28))
//=> 2019

Bắt đầu và kết thúc của một đơn vị thời gian

Với các hàm startOf cung cấp như startOfSecond, startOfMinute, startOfHour, ... sẽ trả về date mới với đơn vị thời gian tương ứng với các phương thức dược gọi là thời điểm bắt đầu. Ví dụ

var result = startOfMonth(new Date(2019, 8, 2))
//=> 01/09/2019

Và ngược lại với các phương thức starOf là các phương thức endOf

var result = endOfMonth(new Date(2019, 8, 2))
//=> 30/09/2019

Khoảng cách giữa 2 date

distanceInWords trả về khoảng cách giữa 2 date bằng các chuỗi.

distanceInWordsToNow cũng tương tự như distanceInWords nhưng khoảng cách là với thời gian hiện tại.

Tạm kết

Trên đây là một số phương thức của thư viện date-fns. Để xem chi tiết các phương thức và nhiều hơn nữa các phương thức của date-fns các bạn có thể truy cập date-fns docs để xem cụ thể.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.