+2

[JavaScript] Destructuring Assignment trong ES6

Mở bài

Chào các bạn, mình có 1 ví dụ như này :

const objA = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };
// và đây là cách mình lấy giá trị của thuộc tính object objA
console.log('mot', objA.mot);
// rồi lại tiếp tục, khá là mất công khi phải gọi lại tên object mỗi lần như vậy,
// và nếu có quên điều này thì code sẽ bị lỗi.
console.log('hai', objA.hai);

ví dụ 2 :

const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };
// Nếu mình không muốn dùng objA.mot, mà muốn gán cho 1 biến để dễ nhớ hơn thì làm như sau : 
const soMot = objB.mot;
// Nếu mình muốn gán từng thuộc tính của object này cho nhiều biến thì tiếp tục :
const soHai = objB.hai;
const soBa = objB.ba;

Destructuring Assignment của ES6 sẽ giúp bạn giải quyết 2 ví dụ trên 1 cách gọn gàng.

Thân Bài

Destructuring Assignment ( phân rã biến ) là một tính năng tiện ích của ES6, nó làm nhiệm vụ tách nhỏ các phần tử của mảng ( Array ) hoặc đối tượng ( Object ) chỉ bằng một đoạn code duy nhất, và gán nó cho nhiều biến riêng biệt .

Vậy từ định nghĩa trên, chúng ta biết rằng Destructuring Assignment sẽ làm việc với

 • mảng ( Array )
 • đối tượng ( Object )

Left Hand Side

Mình có ví dụ:

// khai báo và gán giá trị với object objB và mảng arrB

const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };

const arrB = ['mot','hai','ba'];

Chúng ta có thể thấy các cú pháp về mảng hoặc object sẽ được nằm bên bên phải (right-hand side - RHS) của phép gán, và nó có vai trò là giá trị được gán.

ví dụ 2:

// khai báo và gán giá trị với object objB và mảng arrB

const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };

const arrB = ['mot','hai','ba'];

// mình sử dụng Destructuring Assignment

const {mot, hai, ba} = objB;

const [mot, hai, ba] = arrB;

// và in ra kết quả để xem thử nhé

console.log('objB',mot);

console.log('arrB',mot);

Trong ví dụ trên ta có thể thấy mảng hoặc object sẽ được nằm bên bên trái (left-hand side - LHS) của phép gán, và nó đóng vai trò để phân tách các giá trị của mảng hoặc object thành từng phép gán riêng biệt nằm bên trái. Chúng ta sẽ đi chi tiết về Destructuring để xem còn làm được những gì với nó nữa nhé.

Array Destructuring

Chúng ta cùng xem lại ví dụ về Array Destructuring trước nhé.

// khai báo và gán giá trị với mảng arrB

const arrB = ['mot','hai','ba'];

// mình sử dụng Destructuring Assignment

const [a, b, c] = arrB;

// và in ra kết quả để xem thử nhé

console.log('arrB',a);

Khi sử dụng Array Destructuring, thực tế sẽ có một iterator, nó sẽ duyệt qua các phần tử của mảng và tách các giá trị cần thiết ra khỏi destructuring source (right-hand side - RHS)

Chúng ta có thể thấy bên trái (left-hand side - LHS) , biến riêng biệt chúng ta khai báo để tách các phần tử của mảng arrB, có thể đặt tên tùy ý và nó chỉ phụ thuộc vào vị trí của biến đó so sánh với ví của phần từ trong mảng arrB.

Object Destructuring

Chúng ta hãy cùng xem ví dụ về Object Destructuring trưước nhé.

// khai báo và gán giá trị với object objB
const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };

// mình sử dụng Destructuring Assignment bằng 2 cách viết
// cách viết đầy đủ
const {mot:mot, hai:hai, ba:ba} = objB;
// cách viết tắt
const {mot, hai, ba} = objB;

// và in ra kết quả để xem thử nhé

console.log('objB',mot);

Object Destructuring cho phép ta gán property value của một object vào nhiều biến riêng biệt và tên biến phải tương ứng với property của object đó. Chúng ta sẽ lại ví dụ để biết rõ hơn.

// mình sử dụng Destructuring Assignment bằng 2 cách viết
// cách viết đầy đủ
const {mot:mot, hai:hai, ba:ba} = objB;
// cách viết tắt
const {mot, hai, ba} = objB;
 • Với cách viết đầy đủ, thì mỗi property của object sẽ được gán với 1 biến xác định dưới dạng : property:variable, cách này chúng ta sẽ sử dụng khi muốn dùng tên variable khác với tên property của object đó.
 • Với cách viết tắt, là trường hợp khi property:variable trùng tên với nhau, và chúng ta sẽ loại bỏ property chỉ để giữ lại variable, vậy nên chúng ta sẽ sử dụng cách này khi muốn viết variable trùng tên với property của object đó.

Vậy điều này có gì để quan tâm không ?

const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };
// hãy thử và cảm nhận thử nhé 
const {mot:_mo, hai:_ha, ba:_b} = objB;
// chạy mượt mà
console.log('objB',_mo);
// sẽ xuất hiện lỗi chưa được định nghĩa : ReferenceError
console.log('objB',mot);

Chúng ta sẽ dùng thêm ít thời gian để xem liệu object được nằm bên bên trái (left-hand side - LHS) của phép gán và object được nằm bên bên phải (right-hand side - RHS) của phép gán, có gì khác nhau không nhé :

// Object Destructuring
const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };
const {mot: _mot, hai: _hai, ba: _ba} = objB;

// Object literal
// Object literal là kiểu cú pháp tạo object sử dụng cặp dấu ngoặc {} 
// và bên trong đó là danh sách các property (thuộc tính) của object.
const soMot = 1, soHai = 2, soBa = 3;
const objC = { _soMot: soMot, _soHai: soHai, _soBa: soBa };

Nếu bạn để ý có thể thấy Object literal,các _soMot, _soHai, _soBaproperty của object objC, còn soMot, soHai, soBa sẽ là các source value được sử dụng để gán cho các property của object objC.

Vậy chốt lại nhé, khi sử dụng Object literal thì các property của object sẽ được gán dưới dạng: target:source, nhưng khi qua đến Object Destructuring thì khái niệm này cũng bị đổi ngược thành source:target.

Khai báo trước, gán sau

Các bạn có thể thấy trên các ví dụ trên mình dùng destructuring assignment đều có kèm theo từ khóa const, tất nhiên có thể dùng var, let, nhưng với destructuring assignment thì không nhất thiết phải thực hiện phép gánkhai báo cùng lúc, ví dụ :

const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };

// khai báo biến
 var mot,hai,ba;

 ({mot,hai,ba} = objB);

 console.log('objB',mot)

Khi dùng cách này có thể thấy ta khai báo rồi thích gán khi nào cũng được, khi không dùng từ khóa var, let để khai báo, lúc gán ta phải bọc nó vào 1 cặp (), bởi vì bên trái (left-hand side - LHS), cặp dấu {} sẽ được hiểu là 1 block chứ không phải là 1 object.

Default Values

Khi sử dụng Destructuring Assignment chúng ta có thể gán giá trị mặc định cho các target value, nó cũng tương tự như gán giá trị mặc định cho function arguments vậy.

Chúng ta có ví dụ sau nhé :

// Khai báo ván gán giá trị objB
 const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };

// có gán giá trị mặc định cho 'bon' và 'nam' ta sẽ không gán giá trị
 const {mot, hai, ba, bon='Number four',nam} = objB;
// hiển thị kết quả
 console.log('bon',bon)
  console.log('nam',nam)

Qua kết quả ví dụ trên,

 • property của object hoặc array có tồn tại thì giá trị của property của object hoặc array sẽ được sử dụng và trả ra.
 • Nếu property của object hoặc array đó không không tồn tại, đồng thời chúng ta cũng không gán giá trị mặc định thì kết quả sẽ là undefined
 • nếu có gán giá trị thì mặc định và property của object đó không tồn tại thì nó sẽ dùng giá trị mặc định.
 • Nếu property của object hoặc array đó có giá trị được gán là "undefined". default value sẽ được sử dụng.

Ví dụ :

// Khai báo ván gán giá trị objB
const objB = { mot : 'one',bon:undefined };

// có gán giá trị mặc định cho 'bon' 
 const {mot, bon='Number four'} = objB;
// hiển thị kết quả
 console.log('bon',bon)
 • Default value không nhất thiết phải là một giá trị cố định, nó có thể là kết quả trả về của 1 function như ví dụ :
function exportBon() {
  return 4;
}
const objB = { mot : 'one',bon:undefined };

// có gán giá trị mặc định cho 'bon'
 const {mot, bon=this.exportBon} = objB;
// hiển thị kết quả
 console.log('bon',bon())
 • Tuy nhiên theo mình sử dụng Default Values cần phải xem xét kĩ, tránh trở nên khó hiểu và debug hơn.

Chỉ lấy đủ dùng

Với cả array destructuring assignment hoặc object destructuring assignment, bạn không cần lấy tất cả giá trị của Object hay Array đó mà chỉ dùng cái nào thì lấy cái đó mà thôi.

// Khai báo ván gán giá trị objB
const objB = { mot : 'one', hai : 'two', ba : ' three' };

// Mình chỉ cần lấy giá trị 2 của objB
 const {hai} = objB;
// hiển thị kết quả
 console.log('hai',hai)

Nested Destructuring

Ví dụ từ đầu đến đây mình đều sử dụng destructure những Object hoặc Array đơn giản, trong 1 dự án thì nó sẽ phức tạp hơn nhiều, nó sẽ tồn tại những :

 • nested arrays (array con lồng bên trong array lớn).
 • nested objects (object con lồng bên trong object lớn).

Rất hay là Destructuring Assignment hoàn toàn giúp ta giải quyết những trở ngại khi lấy object hoặc array con được lồng trong những object hoặc array lớn chứa nó.

Ví dụ đối với Nested Destructuring Object

// Khai báo ván gán giá trị objB
const objB = { mot : 'one', hai :{ho:'Nguyen',ten:'Tam'} };

// Minh lay property cua object nam long trong object hai 
 const {hai:{ho}} = objB;
 
// hiển thị kết quả
 console.log('ho',ho)

Ví dụ đối với Nested Destructuring Array

// Khai báo ván gán giá trị mảng arrB
const arrB = [1, [2, 3, 4], 5];

// Destructuring ArrayarrB
const [a, [b, c, d], e] = arrB;

// Hiển thị kết quả nhận được 
console.log(a, b, c, d, e);

Destructuring Parameters

Khi chúng ta thực thi một function với các arguments ( là các giá trị mà chúng ta truyền cho hàm), trên thực tế các arguments đó sẽ được gán cho các parameters ( là tên của các biến được định nghĩa trong hàm giá trị chúng ta truyền vào - arguments sẽ được gán cho các biến đó ) được định nghĩa trong function.

Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Destructuring Assignment cho function parameters.

Ví dụ đối với Destructuring Parameters Array :

function Sum([a, b]) {
  console.log(a + b);
}
Sum([6, 9]); 

Ví dụ đối với Destructuring Parameters Object :

function Sum({a, b}) {
  console.log(a + b);
}
Sum({a:6, b:9}); 

Kết bài

Mình đã hoàn thành xong bài viết bài viết của mình, và những hiểu biết của mình về Destructuring Assignment,theo mình nó rất xứng đáng để sử dụng vì những lợi ích mang lại, nếu có ý kiến và đóng góp gì các bạn bình luận dưới nhé, Xin cảm ơn.

Mình có tham khảo các nguồn :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring_assignment

https://viblo.asia/p/destructuring-assignment-in-es6-xlbRBNQgRDM#_nested-destructuring--destructuring-parameters-5

https://viblo.asia/p/ban-ve-js-destructuring-Eb85omNBZ2G


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.