0

[Javascript căn bản]Function trong Javascript

Bài viết note kiến thức lập trình Javascript căn bản

1. Global scope vs function scope

let myName = "longnguyen.dh"; //global scope

function hello()
{
  let myName2 = 'longdhn.lk'; //function scope
  console.log(myName);
}

console.log(myName2); //error
 • Function scope chỉ truy xuất bên trong function, ra ngoài sẽ báo lỗi.
 • Global scope truy xuất cả trong và ngoài function.

2. Closure

 • Lexical scope sẽ định nghĩ scope của biến đó bởi vị trí của biến trong vị trí của chúng ta.
let newName = 'Long Nguyen'; //global scope

function sayHello(){
  let message = 'Hi'; //block scope
  console.log(`${message} ${newName}`);
}

sayHello();
 • Closure là nhiều function được lồng vào nhau. Cho phép chúng ta truy xuất funciton bên trong ra function bên ngoài. Closure được tạo khi mỗi khi function được tạo.
function sayHello2(){ //parent function
  let message = 'Hi';
  function sayHi(){ //child function
    console.log(message);
  }
  
  return sayHi;
}

let hello = sayHello2();
hello();

Giải thích: function sayHi bên trong có quyền truy xuất biến message của function sayHello2 bên ngoài.

 • Function con có thể truy xuất scope của function cha.
function sayHello3(message){
  return funciton hiYourName(name){
    console.log(`${message} ${name}`);
  };
}

let hello = sayHello3('Welcome to javascript');
hello('function');
//Welcome to javascript function
function anotherFunction(){
  let anotherMessage = 'hello';
  
    function sayHi(){ //child function
    console.log(anotherMessage);
  }
  
  return sayHi;
}

let callFunc = anotherFunction();

3. Arrow function

 • Arrow function cũng là function là kiểu function ẩn danh - anonymous function - function không có tên. Ra đời từ 2015 ECMAScript.
const square = function(x){
  return x * x;
}

square(5); //25
 • Arrow function ngắn gọn hơn
const square = (x) => {
  return x * x;
}
square(5); //25
 • Rút gọn khi return đơn giản
const square = (x) => x * x;
square(5); //25

Nguồn:

https://www.youtube.com/channel/UC8vjHOEYlnVTqAgE6CFDm_Q https://kt.city/course/tu-hoc-javascript-hieu-qua-va-de-dang-danh-cho-nguoi-moi


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.