+6

[Java] Tìm hiểu các Observable/Observer của RxJava

Như chúng ta đã biết thì một Observable sẽ phát ra một sự kiện hoặc dữ liệu nào đó, còn một Observer sẽ tiếp nhận sự kiện/dữ liệu đó bằng cách đăng ký lắng nghe Observable. Trong RxJava có rất nhiều loại Observable và cũng có nhiều cách để tạo ra một Observable. Ở bài viết lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các Observable để nắm rõ được cách tạo và cách sử dụng của chúng cho từng trường hợp khác nhau.

Chúng ta sẽ có 5 loại Observable sau

 • Observable
 • Single
 • Maybe
 • Flowable
 • Completable

Tuy nhiên chúng ta chỉ có 4 loại Observer mà thôi

 • Observer
 • SingleObserver
 • MaybeObserver
 • CompletableObserver

Bảng dưới đây sẽ mô tả sự tương ứng giữa ObservableObserver cũng như số emissions của từng loại

Observable Observer Nums of emissions
Observable Observer Multiple or None
Single SingleObserver One
Maybe MaybeObserver One or None
Flowable Observer Multiple or None
Completable CompletableObserver None

Để đơn giản và dễ hiểu, với mỗi loại Observable, mình sẽ làm một ví dụ nho nhỏ 😄

Observable & Observer

Observable là một loại được sử dụng nhiều. Nó có thể phát ra một hoặc nhiều items. Ở ví dụ này, chúng ta sẽ có một danh sách, mội item của danh sách sẽ có kiểu String. Trước hết, chúng ta tạo một danh sách String như sau:

    List<String> list = new ArrayList<>();
    list.add("Ahuhu");
    list.add("Ahihi");
    list.add("Ahoho");

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một Observable như sau

    Observable<String> observable = Observable.create(emitter -> {
      // emit each item
      for (String s : list) {
        emitter.onNext(s);
      }

      // all items are emitted
      emitter.onComplete();
    });

Chúng ta sử dụng hàm onNext() để phát ra mỗi item, để biết khi nào hoàn thành quá trình emission, chúng ta sẽ dùng hàm onComplete(). Như vậy bước tiếp theo chúng ta định nghĩa Observer để handle các item được phát ra.

    Observer<String> observer = new Observer<String>() {
      @Override
      public void onSubscribe(Disposable d) {
        System.out.println("onSubscribe");
      }

      @Override
      public void onNext(String s) {
        System.out.println("onNext: " + s);
      }

      @Override
      public void onError(Throwable e) {
        System.out.println("onError: " + e.getMessage());
      }

      @Override
      public void onComplete() {
        System.out.println("onComplete");
      }
    };

Cuối cùng chúng ta cần đăng ký Observer với Observable là xong

observable.subscribe(observer);

Chúng ta sẽ thu được kết quả như sau:

onSubscribe
onNext: Ahuhu
onNext: Ahihi
onNext: Ahoho
onComplete

Single & SingleObserver

Single luôn luôn emit một item duy nhất hoặc ném ra một ngoại lệ nào đó. Chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu ở phần trên để làm ví dụ. Ở đây, SingleObserver sẽ không có hàm onNext(), mà thay vào đó là hàm onSuccess(), đương nhiên khi đã có onSuccessonError thì hàm onComplete() sẽ được giản lược 😄

Khởi tạo SingleObservable

    String s = "Hello";
    Single<String> single = Single.create(emitter -> {
      emitter.onSuccess(s);
    });

Định nghĩa Observer

    SingleObserver<String> singleObserver = new SingleObserver<String>() {
      @Override
      public void onSubscribe(Disposable d) {
        System.out.println("onSubscribe");
      }

      @Override
      public void onSuccess(String s) {
        System.out.println("onSuccess: " + s);
      }

      @Override
      public void onError(Throwable e) {
        System.out.println("onError: " + e.getMessage());
      }
    };

Đăng ký observer với observable

single.subscribe(singleObserver);

Kết quả

onSubscribe
onSuccess: Hello

Maybe & MaybeObserver

Maybe là loại Observable mà có thể phát 1 item hoặc ko phát item nào cả (có 1 hoặc ko có gì). Loại này chúng ta sẽ sử dụng cho trường hợp giá trị muốn nhận là tùy biến có thể có hoặc ko.

Khởi tạo Observable

    Maybe<String> maybe = Maybe.create(emitter -> {
      emitter.onSuccess("Hello");
      // or emitter.onComplete();
    });

Nếu muốn phát ra item, chúng ta sẽ sử dụng onSuccess, còn nếu ko muốn phát ra item thì chúng ta sẽ sử dụng onComplete. Đây chính là điểm khác nhau với Single observable.

Định nghĩa Observer

    MaybeObserver<String> maybeObserver = new MaybeObserver<String>() {
      @Override
      public void onSubscribe(Disposable d) {
        System.out.println("onSubscribe");
      }

      @Override
      public void onSuccess(String s) {
        System.out.println("onSuccess: " + s);
      }

      @Override
      public void onError(Throwable e) {
        System.out.println("onError: " + e.getMessage());
      }

      @Override
      public void onComplete() {
        System.out.println("onComplete");
      }
    };

Đăng ký observer với observable

maybe.subscribe(maybeObserver);

Kết quả

onSubscribe
onSuccess: Hello

Completable & CompletableObserver

Completable là loại Observable sẽ ko phát bất kỳ item nào mà nó chỉ thực thi một nhiệm vụ nào đó và thông báo nhiệm vụ hoàn thành xong chưa mà thôi.

Khởi tạo Observable

    Completable completable = Completable.create(emitter -> {
      // do something
      emitter.onComplete();
    });

Định nghĩa Observer

    CompletableObserver completableObserver = new CompletableObserver() {
      @Override
      public void onSubscribe(Disposable d) {
        System.out.println("onSubscribe");
      }

      @Override
      public void onError(Throwable e) {
        System.out.println("onError: " + e.getMessage());
      }

      @Override
      public void onComplete() {
        System.out.println("onComplete");
      }
    };

Đăng ký Observer với Observable

completable.subscribe(completableObserver);

Flowable & Observer

Flowable cũng sử dụng Observer như Observable. Tuy nhiên trên document của RxJava thì Flowable được sử dụng khi số lượng item là 10k+ items mà Observer ko thể handle được hết. Ở ví dụ này, chúng ta sẽ tính tổng từ 1 đến 100, và kết quả sẽ được thông báo cho một SingleObserver.

Khởi tạo Observable

    Flowable<Integer> flowable = Flowable.range(1, 100);

Định nghĩa Observer

    SingleObserver<Integer> singleObserver = new SingleObserver<Integer>() {
      @Override
      public void onSubscribe(Disposable d) {
        System.out.println("onSubscribe");
      }

      @Override
      public void onSuccess(Integer integer) {
        System.out.println("onSuccess: " + integer);
      }

      @Override
      public void onError(Throwable e) {
        System.out.println("onError: " + e.getMessage());
      }
    };

Đăng ký Observer với Observable

flowable.reduce(0, (sum, item) -> sum += item).subscribe(singleObserver);

Kết quả

onSubscribe
onSuccess: 5050
 • Chú ý: hàm reduce() sẽ xử lý từng item mà flowable phát ra và trả về một giá trị là tổng của tất cả items. Nó tương tự khi ta sử dụng vòng lặp để tính tổng vậy 😄

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã duyệt qua được hết 5 loại Observable. Mình hy vọng bài viết phần nào giúp mọi người hiểu và nắm được cách sử dụng cơ bản nhất về Observable trogn RxJava.

 • Khởi tạo Observable
 • Định nghĩa Observer
 • Đăng ký Observer với Observable

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Happy coding!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.