0

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 3)

Hi các bạn,

Dạo này nhiều chủ đề để viết quá, nhưng chắc phải để viết dần dần thôi. Bữa nay vẫn là 10 câu ôn tập cho các bạn đang luyện thi ISTQB nhé

Bắt đầu luôn cho nóng nha mọi người ^^

Q1: Why is successful test execution automation difficult?

Tại sao để thực thi kiểm thử tự động thành công lại gặp khó khăn

A. Because the tools for automate testing require too much effort for learning

Bởi vì công cụ để kiểm thử tự động yêu cầu nguồn lực quá lớn để học

B. Because the maintenance of the test system is difficult

Bởi vì việc bảo trì một hệ thống là khó khăn

C. Because the test robot tools are restricted in their ability to recognize outputs

Bởi vì các công cụ test tự động bị hạn chế trong khả năng nhận ra được đầu ra.

D. Because the test robot needs to be supported by a test management

Bởi vì robot test cần được hỗ trợ bởi quản lý kiểm tra.

<<<<<< =================== >>>>>>

Vậy chọn đáp án B các bạn nhé

Q. 2: When should configuration management procedures be implemented?

Nên quản lý cấu hình trong thời gian nào

A. During test planning.

B. During test analysis.

C. During test execution.

D. When evaluating exit criteria

<<<<<< =================== >>>>>>

Chọn đáp án đúng là A. Vì quản lý cấu hình phải được thực hiện trong suốt quá trình lên kế hoạch

Q.3: Which of the following are characteristic of regression testing ?

Cái nào sau đây là đặc điểm của test hồi quy?

i) Regression testing is run ONLY once

Test hồi quy chỉ chạy một lần

ii) Regression testing is used after fixes have been made

Test hồi quy được sử dụng sau khi sửa lỗi

iii) Regression testing is often automated

Test hồi quy thường được tự động

iv) Regression tests need not be maintained

Test hồi quy không cần phải bảo trì

Options:

A. ii, iv.

B. ii, iii.

C. i, iii, iv.

D. iii.

<<<<<< =================== >>>>>>

Chọn đáp án B nha

Q.4: Which of the problems below BEST characterize a result of software failure?

Vấn đề nào dưới đây là đặc trưng nổi bật nhất cho kết quả của một phần mềm lỗi

A. Damaged reputation

Bị tổn hại danh tiếng

B. Lack of methodology

THiếu phương pháp

C. Inadequate training

Đào tạo không đầy đủ

D. Regulatory compliance

Tuân thủ quy định

<<<<<< =================== >>>>>>

Chọn đáp án A nha anh em. phần mềm bị lỗi thì danh tiếng bị tổn hại khá nhiều !!!

Q.5: Which of the following activities should be performed during the selection and implementation of a testing tool?

Cái nào dưới đây là hoạt động nên được thực hiện trong suốt quá trình chọn và thực hiện tool test

i) Investigate the organisation’s test process.

Điều tra quá trình test của tổ chức

ii) Conduct a proof of concept.

iii) Implement the selected tool on a project behind schedule to save time.

Thực hiện chọn một tool test dựa trên một dự án chậm tiến độ để tiết kiệm thời gian.

iv) Identify coaching and mentoring requirements for the use of the selected tool.

Options:

A. i, ii, iii.

B. ii, iii, iv.

C. i, iii, iv.

D. i, ii, iv.

<<<<<< =================== >>>>>>

Đáp án iii sẽ được loại bỏ đầu tiên, vì thế đáp án đúng là đáp án D

Q.6: What is the MAIN benefit of designing tests early in the life cycle?

Cái nào là lợi ích chính của việc thiết kế test sớm trong chu trình phát triển phần mềm

A. It is cheaper than designing tests during the test phases.

Nó là rẻ hơn thiết kế test trong suốt các phases

B. It helps prevent defects from being introduced into the code.

Giúp ngăn chặn các defect trước khi code

C. Tests designed early are more effective than tests designed later.

Thiết kế test sớm hiệu quả hơn thiết kế test muộn

D. It saves time during the testing phases when testers are busy.

Tiết kiệm thời gian trong suốt các phases khi mà tester bận

<<<<<< =================== >>>>>>

Cái nào nghe cũng hợp lý nhưng hợp lý nhất là đáp án B nha

Q.7: Which of the following benefits are MOST likely to be achieved by using test tools?

Lợi ích nào dưới đây có khả năng đạt được nhiều nhất nếu sử dụng test tool

i) Easy to access information about tests and testing.

ii) Reduced maintenance of testware.

iii) Easy and cheap to implement.

iv) Greater consistency of tests.

Options:

A. ii and iv B. ii and iii C. i and iv D. i and iii

<<<<<< =================== >>>>>>

Câu này đáp án đúng chỉ có thể là đáp án C thoai cả nhà

Loại ngay đáp án iii vì dùng tool test chưa bao giờ là rẻ và dễ cả.

Loại ngay đáp án ii vì dùng tool test không có nghĩa là giảm quá trình maintain

Q.8: Which of the following can be considered as success factors when deploying a new tool in an organization?

Cái nào dưới đây có thể xem xét là nhân tố thành công khi deploy một tool mới trong tổ chức

A. Providing coaching to users and defining usage guidelines

B. Monitoring tool usage and reducing the need for risk analysis

C. Improving processes and focusing more on component testing

D. Assessing testing completion and minimizing code reviews

<<<<<< =================== >>>>>>

Đáp án A. Phải cung cấp được một lộ trình huấn luyện và định nghĩa cho người sử dụng

Q.9: What is the purpose of exit criteria?

Cái nào dưới đây là mục đích của tiêu chí thoát

A. To define when a test level is complete.

Để định nghĩa khi nào thì một test level được hoàn thành

B. To determine when a test has completed.

Để xác định khi nào thì test được hoàn thành

C. To identify when a software system should be retired.

Để chứng minh khi nào một hệ thống phần mềm nên được kết thúc

D. To determine whether a test has passed.

Để xác định khi nào test được pass hết

<<<<<< =================== >>>>>>

Đáp án A nha

Q.10: Which test design technique relies heavily on prior thorough knowledge of the system?

Kỹ thuật test nào phụ thuộc nhiều vào những hiểu biết kỹ lưỡng hệ thống trước đó

A. Data driven testing technique B. Experience-based technique C. White-box technique D. Structure-based technique

<<<<<< =================== >>>>>>

Đáp án B nha. Dễ tóa :v

Nếu có câu hỏi nào các bạn còn chưa hiểu hoặc không biết tại sao lại chọn đáp án đó thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ giải đáp trong tầm kiến thức mà mình có.

Chúc mọi người học tập vui vẻ và thêm được nhiều kiến thức mới =))


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.