0

Mở đầu

Qua phần 1 chúng ta đã có cái nhìn đầu tiên về việc mua bán trên Shopify. Với việc thanh toán đơn giản, an toàn thông qua Shopify mobile buy SDK. Phần 2 này chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng ứng dụng chi tiết hơn với việc tạo sản phẩm và show sản phẩm lên ứng dụng.

Thao tác với Shopify store:

1. Tạo new store trên shopify:

 • Truy cập vào website: https://www.shopify.com
 • Click vào button "Get started".
 • Nhập đầy đủ Email, password, Your store name.
 • Click button "Create your store".
 • Thực hiện set up store: Mô tả về business, địa chỉ, chọn theme.

Lưu ý: Store mới tạo chỉ được free trial trong 14 ngày.

2. Add các sản phẩm lên store:

 • Click vào menu Products.
 • Click button "Add Product"
 • Input thông tin của product: title, description, image, price....
 • Save product.

Connect với Shopify store:

 1. Tạo sale chanel:
 • Click button "+"
 • Select Mobile app -> Click button Add
 • Copy API Key và App ID.
 1. Config trong project:
 • Setup Client
     /* ---------------------------------
     ** Configure store credentials to
     ** use with your specific store.
     */
    let shopDomain: String = "monthlyreport.myshopify.com"
    let apiKey:   String = "74c91e24776cd4770441acffc0d71860"
    let appID: String = "8"
    private(set) var client: BUYClient!
    
    // Shopify client
    self.client = BUYClient(shopDomain: self.shopDomain, apiKey: self.apiKey, appId: self.appID)
  
 • Create func get products từ shopify:
    func getProducts(page: UInt) {
        self.client.getProductsPage(page) { (products, page, reached, error) in
          if let products = products {
            self.products += products
            self.tableView.reloadData()
          }
        }
      }
  
  • Shopify mobile buy SDK cung cấp hàm getProductsPage(page: UInt, completion: BUYDataProductListBlock([BUYProduct]?, UInt, Bool, Error?) -> Void) để get all product trên shopify theo từng page.
 • Show all product lên UITableView.
    func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
      return products.count
    }
  
    func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
      let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "ProductCell") as? ProductCell
      let product = products[indexPath.row]
      cell?.imgProduct.sd_setImage(with: product.imagesArray().first?.sourceURL, placeholderImage: UIImage(named: "default"))
      cell?.lbTitle.text = product.title
      cell?.lbPrice.text = "\(product.minimumPrice!)"
  
      return cell!
    }
  
    func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {
      return 100
    }
  
 • Kết quả:

Kết luận:

Như vậy chúng ta đã connect thành công tới shopify để show lên các product có trên store của mình. Đây chỉ là 1 phần nhỏ trong bộ SDK mà shopify cung cấp. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về docs API tại https://help.shopify.com/api/reference để biết thêm được nhiều hơn. Cám ơn đã theo dõi. Thanks!

Have technical problem? Ask on Viblo »

Comments

Login to comment
0