+1

[IOS - SWIFT 4] Play music online và offline bằng AVFoundation

I. Mục Tiêu

Xây dựng view nghe nhạc như trên hình có các chức năng play, pause, hiển thị thông tin, tăng giảm âm lượng, back track...

II. Bắt đầu công việc

1. Xây dựng UIView

Tạo 1 UIViewController trong storyboard rồi kéo cái thành phần vào UIViewController, autolayout cho các thành phần đó.

2. Implement code

Tạo class controll UIViewController ta vừa dựng trong phần 1 đặt tên là DetailMusicViewController, ánh xạ các thành phần trong view sang class controller.

class DetailMusicViewController: UIViewController {
  
  // MARK : Outlet
  @IBOutlet weak var sliderMusic: UISlider!
  @IBOutlet weak var lbEnd: UILabel!
  @IBOutlet weak var avatarImg: UIImageView!
  @IBOutlet weak var lbName: UILabel!
  @IBOutlet weak var lbSinger: UILabel!
  @IBOutlet weak var slideVolume: UISlider!

Để play nhạc online ta dùng class AVPlayer nhạc offline dùng class AVAudioPlayer, cả 2 class này đều nằm trong thư viện AVFoundation nên chúng ta phải import thư viện này vào :

import AVFoundation

Khai báo 1 player để play nhạc. Nếu play nhạc online player có kiểu AVPlayer, offline thì player có kiểu AVPlayer:

var player : AVAudioPlayer?
//var player : AVPlayer? // chơi nhạc online

tạo function initPlayer() để khởi tạo player, đồng thời set thuộc tính maximum cho sliderMusic :

func playerInit() {
 guard let url = Bundle.main.url(forResource: "music", withExtension: "mp3") else {
        return
      }
      do {
        player = try AVAudioPlayer(contentsOf: url)
        let duration = player?.duration
        let min = Int(duration!) / 60
        let second = Int(duration!) % 60
        self.lbEnd.text = "\(min):\(second)"
        self.sliderMusic.maximumValue = Float(duration!)
      } catch let err {
        print(err.localizedDescription)
      }
}

Trường hợp nghe nhạc online :

   let url = URL(string: "http://file.x2convert.com/files/2018/7/7/mr_siro_cham_day_noi_dau_piano_version.mp3")
      player = AVPlayer(url: url!)
      guard let duration = player?.currentItem?.asset.duration else {
        return
      }
      let durationBySecond = CMTimeGetSeconds(duration)
      let min = Int(durationBySecond) / 60
      let second = Int(durationBySecond) % 60
      self.lbEnd.text = "\(min):\(second)"
      self.sliderMusic.maximumValue = Float(durationBySecond)
}

Trong viewDidLoad() gọi playerInit() Để cập nhật progress của sliderMusic chúng ta phải lập lịch cập nhật theo 1s :

 Timer.scheduledTimer(timeInterval: 1.0, target: self, selector: #selector(updateSlider), userInfo: nil, repeats: true)

Implement function updateSlider() :

 @objc func updateSlider() {
   if player!.isPlaying == true {
      sliderMusic.value = Float((localPlayer!.currentTime))
    } 

Trường hợp nghe nhạc online:

 @objc func updateSlider() {
  if player != nil {
      let currentTimeBySecond = CMTimeGetSeconds((onlinePlayer!.currentTime()))
      sliderMusic.value = Float(currentTimeBySecond)
    }

Ánh xạ các Action và implement chúng :

Đầu tiên là button Play:

@IBAction func onClickBtnPlay(_ sender: UIButton) {
    sender.isSelected = !sender.isSelected
    
    if player != nil {
      if sender?.isSelected == true {
        player?.stop()
      } else {
        player?.play()
      }
  }

Button backTrack, mỗi lần click thì player sẽ lùi lại 10s :

 @IBAction func onClickBtnBackTime(_ sender: Any) {
let currentTime = sliderMusic.value
    var targetTime : Float = 0
    if currentTime - 10 > 0 {
      targetTime = currentTime - 10
    } else {
     targetTime = 0
    }
    
    sliderMusic.value = targetTime
    if player != nil {
      player?.currentTime = TimeInterval(targetTime)
    } 
    // Trường hợp online
    /*if player != nil {
      player?.seek(to: CMTime(seconds: Double(targetTime), preferredTimescale: 1))
    }
    */
    }

Button nextTrack, tăng thêm 10s khi click:

@IBAction func onClickNextTime(_ sender: Any) {
    let currentTime = sliderMusic.value
    var targetTime : Float = 0
    if currentTime + 10 > sliderMusic.maximumValue {
      targetTime = sliderMusic.maximumValue
    } else {
      targetTime = currentTime + 10
    }
    
    sliderMusic.value = targetTime
    if player != nil {
      player?.currentTime = TimeInterval(targetTime)
    } 
    /*
    // Trường hợp online
    if player != nil {
      player?.seek(to: CMTime(seconds: Double(targetTime), preferredTimescale: 1))
    }
    */
  }

Cuối cùng là action kéo thanh slideVolue :

 @IBAction func onChangeSliderVolume(_ sender: Any) {
    if player != nil {
      player?.volume = slideVolume.value
    } 
    /*
    // Trường hợp online
    if player != nil {
      player?.volume = slideVolume.value
    }
    */
  }

Build và chạy thử chúng ta được kết quả như sau :

III Tổng kết

Bên trên chúng ta đã làm được 1 view nghe nhạc đơn giản sử dụng AVFoundation. Hy vọng bài viết giúp ích được cho các bạn. Các bạn có thể phát triển thêm để xây dựng 1 app nghe nhạc hoàn chỉnh của riêng mình. Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài viết này. Hẹn gặp lại trong các bài viết lần sau!

Source code : https://github.com/vungocduy1261993/MusicApp


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.