0

iOS Animation - Phần 3: View Animation với hiệu ứng Transitions

Trong 2 phần trước mình đã giới thiệu về các Animation cơ bản và Springs, đây là các hiệu ứng dùng làm animation cho 2 thuộc tính positionalpha của View.

Phần tiếp theo trong chuỗi bài viết về iOS Animation, mình xin giới thiệu tiếp đến các bạn Transitions. Transitions được dùng khi chúng ta muốn tạo hiệu ứng cho việc hidden view hay add hoặc remove một view lên hoặc khỏi một view cha của nó hay thay thế 2 views cho nhau.

Cú pháp

UIView.transition(with: self.view,
             duration: 2.0,
             options: [UIViewAnimationOptions.transitionCrossDissolve, .repeat],
             animations: {
              self.view.addSubview(self.animatedView)
    },
             completion: { (_) in
              
    })
 • withView: view thực hiện animation (container view)
 • duration: thời gian thực hiện animation
 • options: một list các tuỳ chọn về cách thức transition animation
 • animations: closure chỉ ra animation đối tượng gì
 • completion: khi animation kết thúc, closure này sẽ được thực thi

Các tuỳ chọn transition animation

1. transitionFlipFromLeft

UIView.transition(with: self.animatedView,
             duration: 2.0,
             options: [UIViewAnimationOptions.transitionFlipFromLeft],
             animations: {
              self.animatedView.addSubview(self.imgView)
    },
             completion: { (_) in
              
    })

2. transitionFlipFromRight

UIView.transition(with: self.animatedView,
             duration: 2.0,
             options: [UIViewAnimationOptions.transitionFlipFromRight],
             animations: {
              self.animatedView.addSubview(self.imgView)
    },
             completion: { (_) in
              
    })

3. transitionCurlUp


duration: 2.0,
options: [UIViewAnimationOptions.transitionCurlUp],
animations: {
self.animatedView.addSubview(self.imgView)
},
completion: { (_) in

})

4. transitionCurlDown

UIView.transition(with: self.animatedView,
             duration: 2.0,
             options: [UIViewAnimationOptions.transitionCurlDown],
             animations: {
              self.animatedView.addSubview(self.imgView)
    },
             completion: { (_) in
              
    })

5. transitionCrossDissolve

UIView.transition(with: self.animatedView,
             duration: 2.0,
             options: [UIViewAnimationOptions.transitionCrossDissolve],
             animations: {
               self.animatedView.isHidden = false
    },
             completion: { (_) in
              
    })

6. transitionFlipFromTop

UIView.transition(with: self.animatedView,
             duration: 2.0,
             options: [UIViewAnimationOptions.transitionFlipFromTop],
             animations: {
              self.animatedView.addSubview(self.imgView)
    },
             completion: { (_) in
              
    })

7. transitionFlipFromBottom

UIView.transition(with: self.animatedView,
             duration: 2.0,
             options: [UIViewAnimationOptions.transitionFlipFromBottom],
             animations: {
              self.animatedView.addSubview(self.imgView)
              self.imgView2.removeFromSuperview()
    },
             completion: { (_) in
              
    })

Transition tuy đơn giản nhưng rất hữu ích cho việc tạo animation khi chuyển đổi giữa các view và màn hình, nó sẽ giúp ứng dụng trở nên mượt mà, thân thiện hơn đối với người dùng.

Phần tiếp trong loạt bài iOS animation sẽ là về Keyframe Animation, đây là cách sẽ giúp chúng ta tạo ra một chuỗi các animations liên tục một cách đơn giản và dễ dàng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.