Introduction to Sets in JavaScript

Tổng quan

Set là một loại object trong ES6 giúp tạo một collection lưu các giá trị khác biệt, không bị trùng lặp. Các giá trị trong set có thể ở dạng primitives như string hay integer, và cũng có thể ở dạng phức tạp hơn như object hay array

Dưới đây là một vài ví dụ đơn giản về Set và một số phương thức của nó như add, size,has, forEach, delete and clear:

let animals = new Set();

animals.add('🐷');
animals.add('🐼');
animals.add('🐢');
animals.add('🐿');
console.log(animals.size); // 4
animals.add('🐼');
console.log(animals.size); // 4

console.log(animals.has('🐷')); // true
animals.delete('🐷');
console.log(animals.has('🐷')); // false

animals.forEach(animal => {
  console.log(`Hey ${animal}!`);
});

// Hey 🐼!
// Hey 🐢!
// Hey 🐿!

animals.clear();
console.log(animals.size); // 0

Tiếp tục là một ví dụ khác thể hiện cách khởi tạo set bằng truyền array. Chú ý rằng nếu add thêm bằng dạng mảng thì mảng đó vẫn chỉ là một element được giữ nguyên dạng mảng

let myAnimals = new Set(['🐷', '🐢', '🐷', '🐷']);

myAnimals.add(['🐨', '🐑']);
myAnimals.add({ name: 'Rud', type: '🐢' });
console.log(myAnimals.size); // 4

myAnimals.forEach(animal => {
  console.log(animal);
});


// 🐷
// 🐢
// ["🐨", "🐑"]
// Object { name: "Rud", type: "🐢" }

Ngoài Array, thì String hoặc các iterable object khác nhưArray-like objects (arguments, NodeList), TypedArray, Map hay chính Set cũng được truyền vào để khởi tạo một set

console.log('Only unique characters will be in this set.'.length); // 43

let sentence = new Set('Only unique characters will be in this set.');
console.log(sentence.size); // 18

Ngoài cách sử dụng forEach trong set, vòng for...ofcũng để sử dụng để thực hiện vòng lặp trong set

let moreAnimals = new Set(['🐺', '🐴', '🐕', '🐇']);

for (let animal of moreAnimals) {
  console.log(`Howdy ${ animal }`);
}

// Howdy 🐺
// Howdy 🐴
// Howdy 🐕
// Howdy 🐇

Keys and Values

Set cũng có các phương thức của key và value, với key sẽ trở thành định danh cho value, vì vậy mà các phương thức của chúng sẽ đều trả về cùng 1 giá trị ở dạng iterable object, với mỗi phần tử tương ứng với một phần tử trong Set

let partyItems = new Set(['🍕', '🍾', '🎊']);
let items = partyItems.values();

console.log(items.next());
console.log(items.next());
console.log(items.next());
console.log(items.next().done);

// Object {
//   done: false,
//   value: "🍕"
// }

// Object {
//   done: false,
//   value: "🍾"
// }

// Object {
//   done: false,
//   value: "🎊"
// }

// true

Ứng dụng Set trong thực tế

  • Lấy tất cả giá trị unique từ mảng
var myArray = ['a', 1, 'a', 2, '1'];

let unique = [...new Set(myArray)]; 

// unique is ['a', 1, 2, '1']

Nguồn https://alligator.io/js/sets-introduction/


All Rights Reserved