0

Interface default method & static method

Java 8 đã giới thiệu về default method & static method trong interface. Những tính năng này cho phép thêm những function vào trong interface mà không ảnh hưởng đến các lớp triển khai.

Default method

Để khai báo default method, sử dụng từ khóa default trước method trong interface

public interface ActionIF1 {
  void eat();
  default void printAction() {
    System.out.println("ActionIF1--printAction method");
  }
}

Khi triển khai:

public class ConMeo implements ActionIF1 {
  @Override
  public void eat() {
    .......
  }
}

hoặc có thể override cả default method:

public class ConMeo implements ActionIF1 {
  @Override
  public void eat() {
    eatCom();
  }

  @Override
  public void printAction() {
    System.out.println("ConMeo--printAction------------->>");
  }
}

Nếu 1 class implement 2 interface trở lên mà có default method giống nhau thì bắt buộc phải override lại default method đó:

public interface ActionIF2{
  void sleep();
  default void printAction(){
    System.out.println("ActionIF2--printAction method");
  }
}
public class ConMeo implements ActionIF1, ActionIF2 {
  @Override
  public void eat() {
    eatCom();
  }

  @Override
  public void sleep() {
    ngủnướng();
  }

  @Override
  public void printAction() {
    System.out.println("ConMeo--printAction");
  }
}

Static method

Để khai báo static method, sử dụng từ khóa static trước method trong interface

public interface ActionIF1 {
  void eat();
  default void printAction() {
    System.out.println("ActionIF1--printAction method");
  }
  static void staticMethod(){
    System.out.println("From static method with love");
  }
}

static method gắn liền với Interface đó, chỉ có thể truy cập bằng cách gọi ActionIF1.staticMethod() và không thể override.

Note: Có thể có nhiều default & static method trong một interface

Thanks for reading


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.