0

Instance và Object trong VUE.JS (Part 2)

1. Instance

Một ứng dụng Vue luôn được bắt đầu bằng cách khởi tạo một đối tượng sử dụng hàm Vue:

  var vm = new Vue({
   // các tùy chọn
  })

Thiết kế của Vue chịu ảnh hưởng – mặt dù không liên kết chặt chẽ – từ pattern MVVM. Vì thế trong bản hướng dẫn này, chúng tôi quy ước sử dụng tên biến vm (viết tắt của ViewModel) cho một đối tượng Vue. Khi khởi tạo một đối tượng Vue, bạn truyền vào một object options với các tùy chọn. Phần lớn bản hướng dẫn này sẽ mô tả cách sử dụng các tùy chọn đó để tạo ra behavior (hành vi) mong muốn. Bạn cũng có thể tham khảo danh sách đầy đủ các tùy chọn ở trang API. Một ứng dụng Vue bao gồm một đối tượng Vue gốc (root Vue instance) được tạo với lệnh new Vue. Ứng dụng này cũng thường được sắp xếp thành một cây gồm các component lồng nhau và tái sử dụng được. Ví dụ, cây component của một ứng dụng todo có thể trông như thế này:

  Root Instance
  └─ TodoList
    ├─ TodoItem
    │ ├─ DeleteTodoButton
    │ └─ EditTodoButton
    └─ TodoListFooter
     ├─ ClearTodosButton
     └─ TodoListStatistics

2. Data và method trong Vue

Khi một đối tượng Vue được khởi tạo, tất cả các thuộc tính (property) được tìm thấy trong object data sẽ được thêm vào reactivity system (hiểu nôm na là “hệ thống phản ứng”) của Vue. Điều này có nghĩa là view sẽ “react” (phản ứng) khi giá trị của các thuộc tính này thay đổi, và tự cập nhật tương ứng với các giá trị mới.

  // Chúng ta khởi tạo một object "data"
  var data = { a: 1 }

  // Object này được truyền vào một đối tượng Vue
  var vm = new Vue({
   data: data
  })

  // Truy xuất đến thuộc tính của đối tượng 
  // trả về giá trị của object "data" đã khởi tạo 
  vm.a == data.a // => true

  // Thay đổi thuộc tính của vm cũng
  // ảnh hưởng đến dữ liệu ban đầu
  vm.a = 2
  data.a // => 2

  // ... và ngược lại
  data.a = 3
  vm.a // => 3

Khi dữ liệu thay đổi, view sẽ render lại. Cũng nên lưu ý rằng một thuộc tính trong object data chỉ trở nên reactive nếu nó đã tồn tại khi chúng ta khởi tạo đối tượng Vue. Có nghĩa là nếu bạn thêm vào một thuộc tính mới như sau:

  vm.b = 'Aloha'

thì những thay đổi với b sẽ không kích hoạt thay đổi trên view. Vì thế, nếu bạn biết là sau này mình sẽ cần một thuộc tính nào đó nhưng khi khởi tạo Vue thì thuộc tính này là rỗng hoặc chưa tồn tại, bạn cần gán cho nó một giá trị ban đầu, ví dụ như thế này:

  data: {
   newTodoText: '',
   visitCount: 0,
   hideCompletedTodos: false,
   todos: [],
   error: null
  }

Ngoại lệ duy nhất ở đây là việc sử dụng Object.freeze(). Object.freeze() ngăn không cho những thuộc tính sẵn có bị chỉnh sửa, cũng có nghĩa là hệ thống reactivity không thể theo dõi các thay đổi xảy ra.

  var obj = {
   foo: 'bar'
  }

  Object.freeze(obj)

  new Vue({
   el: '#app',
   data: obj
  })
  <div id="app">
   <p>{{ foo }}</p>
   <!-- foo sẽ không được cập nhật! -->
   <button @click="foo = 'baz'">Cập nhật đi chứ</button>
  </div>

Ngoài data, một đối tượng Vue cũng hỗ trợ một số thuộc tính và phương thức đối tượng (instance properties & methods) hữu dụng khác. Các thuộc tính và phương thức này được bắt đầu bằng kí hiệu $ để phân biệt với thuộc tính và phương thức do người dùng định nghĩa. Ví dụ:

  var data = { a: 1 }
  var vm = new Vue({
   el: '#example',
   data: data
  })

  vm.$data === data // => true
  vm.$el === document.getElementById('example') // => true

  // $watch là một phương thức của đối tượng Vue
  vm.$watch('a', function (newValue, oldValue) {
   // Hàm callback này sẽ được gọi khi `vm.a` thay đổi
  })

3. Vòng đời của các instance

Khi được khởi tạo, một đối tượng Vue sẽ đi qua nhiều bước khác nhau - cài đặt quan sát dữ liệu (data observation), biên dịch template, gắn kết vào DOM, cập nhật DOM khi dữ liệu thay đổi v.v. Trong suốt tiến trình này, nó cũng sẽ thực thi một số hàm gọi là lifecycle hook, giúp người dùng thêm code của mình vào các giai đoạn (stage) cụ thể trong vòng đời của đối tượng. Ví dụ, hook created có thể được dùng để thực thi code sau khi một đối tượng được khởi tạo:

  new Vue({
   data: {
    a: 1
   },
   created: function () {
    // `this` trỏ đến đối tượng Vue hiện hành
    console.log('giá trị của a là ' + this.a)
   }
  })
  // => "giá trị của a là 1"

Các hook khác như mounted, updated, và destroyed cũng được gọi vào các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của đối tượng. Tất cả các hook này đều được thực thi với ngữ cảnh this trỏ đến đối tượng Vue hiện hành.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.