+2

inject và each_with_object

Bài viết giới thiệu về phương thức injecteach_with_object là những phương thức thao tác vòng lặp và một số ví dụ giúp bạn hiểu khi nào thì sử dụng chúng.

Inject

Như được định nghĩa trong document

Combines all elements of enum by applying a binary operation, specified by a block or a symbol that names a method or operator.

Điều quan trọng nhất để hiểu về inject là khi bạn lặp qua từng phần tử của đối tượng enumerable, một giá trị tích lũy thứ hai cũng được truyền vào. Giá trị tích lũy này được cập nhật sau mỗi lần lặp và cuối cùng được trả về.

Ví dụ bên dưới chỉ sử dụng phương thức inject để thực hiện một phép toán trên một dãy số:

(1..5).inject(0){ |sum, num| sum + num } ==> returns 15

Ví dụ này chỉ đơn giản theo dõi biến sum và thêm mỗi số trong mảng vào nó và sau đó trả về tổng ở cuối.

Bạn cũng có thể sử dụng inject để chuyển đổi một array thành một hash:

# build a hash of { name => email }
 users = User.all

 users.inject({}) do |memo, user|
  memo[user.name] = user.email
  memo # you must return the memo each time!
 end

Có 2 điều cần phải lưu ý ở đây:

 • Giá trị ban đầu của đối tượng accumulator (memo) là một hash rỗng.
 • Chúng ta gọi phương thức merge cho hash accumulator trong mỗi vòng lặp, phương thức này trả về một hash đã update cho giá trị accumulator mới của chúng ta.

each_with_object

Theo định nghĩa tại document:

Iterates the given block for each element with an arbitrary object given, and returns the initially given object

Chúng ta có thể sử dụng ví dụ bên trên với each_with_object:

users.each_with_object({}) do |user, memo| 
  memo[user.name] = user.email
end

Có 2 sự khác biệt giữa đoạn code bên trên và ví dụ về inject:

 • Các đối số đã bị đảo ngược. Trong inject, thứ tự các đối số là |accumulator, element| nhưng trong each_with_object thứ tự các đối số là |element, accumulator|.
 • each_with_object bỏ qua giá trị trả về của block và chỉ chuyển đối tượng accumulator ban đầu cùng với lần lặp tiếp theo. Đây là lý do tại sao chúng ta không cần sử dụng phương thức merge ở đây.

Hãy xem các ví dụ bên dưới để hiểu rõ thêm về 2 method này nhé.

Ví dụ 1

Bài toán: Tưởng tượng bạn có một tập các object (lower) và bạn muốn tạo một Hash mới sử dụng chúng và thực hiện một số mapping từ tập object đó.

 • Tạo một đối tượng mới (Hash lower_to_upper)
 • Khởi tạo giá trị ban đầu với {}.

Trong trường hợp này, each_with_object là tiện lợi hơn.

lower = 'a'..'z'
lower_to_upper = lower.each_with_object({}) do |char, hash|
 hash[char] = char.upcase
end

Trong khi inject thì không thích hợp lắm:

lower = 'a'..'z'
lower_to_upper = lower.inject({}) do |hash, char|
 hash[char] = char.upcase
 hash
end

bởi vì inject yêu cầu rằng giá trị đã ghi nhớ được cung cấp khi gọi block tiếp theo (hash khởi tạo là {}) là giá trị được trả về từ lần gọi block trước đó. Vì vậy, mặc dù bạn liên tục hoạt động trên cùng 1 đối tượng, bạn vẫn phải gọi để trả về nó ở dòng cuối cùng của block được cung cấp. Trong khi đó, each_with_object luôn luôn gọi block với cùng một đối tượng ban đầu đã được truyền vào block làm đối số đầu tiên của phương thức.

Ví dụ 2

Vẫn là bài toán bên trên nhưng giả sử bây giờ bạn có 1 object đã tồn tại và bạn muốn sửa luôn object này.

Trong trường hợp này, sử dụng each là thích hợp hơn each_with_object nhưng each_with_object có thể ngắn hơn nếu bạn vẫn cần trả về object đã thay đổi.

Cả 3 ví dụ dưới đây đều trả về cùng một kết quả:

mapping = {'ż' => 'Ż', 'ó' => 'Ó'}
lower = 'a'..'z'
lower.each do |char|
 mapping[char] = char.upcase
end
return mapping # optionally
mapping = {'ż' => 'Ż', 'ó' => 'Ó'}
lower = 'a'..'z'
lower.each_with_object(mapping) do |char, hash|
 hash[char] = char.upcase
end
mapping = {'ż' => 'Ż', 'ó' => 'Ó'}
lower = 'a'..'z'
lower.each_with_object(mapping) do |char|
 mapping[char] = char.upcase
end

Ở đây, each là thích hợp hơn nếu bạn thay đổi 1 collection đã có bởi vì bạn không cần trả lại nó sau khi gọi method.

Ví dụ 3

Lần này, bạn không thay đổi trạng thái internal của đối tượng nhưng luôn tạo ra một đối tượng mới, toán tử bạn sử dụng sẽ luôn luôn trả về một đối tượng mới.

Ví dụ đơn giản nhất cho trường hợp này có thể là toán tử + trong chữ số:

a = 1
b = 2

a.frozen?
# => true
b.frozen?
# => true

c = a + b
# => 3

Không có cách nào để thay đổi đối tượng integer được tham chiếu bởi biến a tới 3, điều duy nhất bạn có thể làm là gán giá trị khác cho biến a, hoặc b hoặc c.

Hãy làm rõ hơn trong ví dụ sau với Date:

require 'date'
d = Date.new(2017, 10, 10)

Nếu bạn muốn một ngày khác, bạn không thế thay đổi thực thể Date đã tồn tại, bạn cần tạo một biến mới:

d.day=12
# => NoMethodError: undefined method `day=' for #<Date:

e = Date.new(2017, 10, 12)

Đây là một ví dụ nhỏ mà chúng ta sẽ thực hiện với phương thức inject. Nếu đối tượng ban đầu của bạn là bất biến, inject là lựa chọn hoàn hảo:

(5..10).inject(:+)
(5..10).inject(0, :+)
(5..10).inject{|sum, n| sum + n }
# => 45

(5..10).inject(1, :*)
# => 151200

hoặc

starting_date = Date.new(2017,10,1)
result = [1, 10].inject(starting_date) do |date, delay|
 date + delay
end
# => Date.new(2017,10,12)

hoặc

# gem install money
require 'money'
[
 Money.new(100_00, "USD"),
 Money.new( 10_00, "USD"),
 Money.new( 1_00, "USD"),
].inject(:+)
# => #<Money fractional:11100 currency:USD>

Ví dụ 4

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một đối tượng mới mỗi lần chạy, nhưng không phải bởi vì chúng ta không thể thay đổi trạng thái internal của đối tượng mà bởi vì một phương thức nào đó đã trả về một đối tượng mới.

result = [
 {1 => 2},
 {2 => 3},
 {3 => 4},
 {1 => 5},
].inject(:merge)
# => {1=>5, 2=>3, 3=>4}

Hash#merge hợp nhất 2 hash và trả về một hash mới, đó là lý do tại sao chúng ta có thể sử dụng nó dễ dàng với inject.

Giờ thử dùng với each_with_object:

[
 {1 => 2},
 {2 => 3},
 {3 => 4},
 {1 => 5},
].each_with_object({}) {|element, hash| hash.merge!(element) }
# => {1=>5, 2=>3, 3=>4}

Thanks for reading!!!

Link:

https://blog.arkency.com/inject-vs-each-with-object/ https://medium.com/@Fdel15/ruby-each-with-object-or-inject-a737bb90cdd8


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.