-1

Import data từ csv trong rails

Tạo rails app


Tạo 1 rails app có tên là import_csv

rails new import_csv

File CSV


Đặt file .csv vào folder airport/public

Ví dụ: Mình có 1 file csv tên là demo.csv thì thư mục của mình sẽ là import_csv/public/demo.csv

Đọc file CSV


Để đọc file CSV này thì mình sẽ viết 1 rake task để thực hiện việc lướt qua từng row của nó.

Thực hiện

Bước 1: Tạo 1 model có tên là import_csv gồm có 2 thuộc tính là: city, country

rails g model import_csv city:string country:string
rails rake:migrate

Bước 2: Tạo 1 task.

create lib/tasks/import.rake 
rails g task import demo

Bươc 3: Viết gì cho task import airport đây:

require 'csv'
namespace :import do
 desc "Get csv data from csv file"
 task demo: :environment do
  # get pwd demo.csv
  import_file = Rails.root + "public/demo.csv"

  CSV.foreach(import_file, headers: true) do |row|
     ImportCsv.create! city: row.to_h["city"], country: row.to_h["country"]
  end
 end

end

Run những gì đã viết ở bước 3:

rake import:demo

Kiểm tra lại data mình đã đọc từ file CSV và lưu vào trong database của mình:

rails c
ImportCsv.all

Đã xong rồi đấy. Khá là đơn giản phải hok nào @_@


Tìm hiểu thêm tại:

CSV của Ruby:

https://ruby-doc.org/stdlib-2.5.1/libdoc/csv/rdoc/CSV.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.