+5

Idiomatic Ruby: Viết code 1 cách đẹp hơn!

Ruby là một ngôn ngữ lập trình đẹp.

Theo trang web chính thức của Ruby, Ruby là:

“dynamic, open source programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write.”

Ruby được tạo ra bởi Yukihiro Matsumoto, một kỹ sư phần mềm Nhật Bản. Từ năm 2011, ông là kỹ sư thiết kế và kỹ sư phần mềm cho Ruby tại Heroku.

Matsumoto thường nói rằng ông cố gắng làm cho Ruby tự nhiên, không đơn giản, theo cách phản ánh cuộc sống.

“Ruby is simple in appearance, but is very complex inside, just like our human body” — Yukihiro Matsumoto

Mình cũng cảm thấy như vậy về Ruby. Nó là một ngôn ngữ lập trình phức tạp nhưng rất tự nhiên, với một cú pháp đẹp và trực quan.

Với code trực quan và nhanh hơn, chúng ta có thể xây dựng phần mềm tốt hơn. Trong bài này, mình sẽ chỉ cho viết code Ruby một cách tốt hơn!

Các phương thức với mảng

Map

Sử dụng phương thức map để đơn giản hóa code và nhận được những gì bạn muốn.

Phương thức map trả về một mảng mới với kết quả chạy một block một lần cho mọi phần tử trong enum.

Hãy thử nó:

an_array.map { |element| element * element }

Đơn giản như vậy.

Nhưng khi bạn bắt đầu viết code với Ruby, bạn rất dễ sử dụng vòng lặp each.

user_ids = []
users.each { |user| user_ids << user.id }

Có thể được đơn giản hóa với map trong một dòng code đẹp duy nhất:

user_ids = users.map { |user| user.id }

Hoặc thậm chí tốt hơn (và nhanh hơn):

user_ids = users.map(&:id)

Select

Và khi bạn đã quen với việc sử dụng map, đôi khi code của bạn có thể giống như sau:

even_numbers = [1, 2, 3, 4, 5].map { |element| element if element.even? } # [ni, 2, nil, 4, nil]
even_numbers = even_numbers.compact # [2, 4]

Sử dụng map để trả các số chẵn và nó cũng có thể trả về đối tượng nil. Sử dụng phương thức compact để loại bỏ tất cả các đối tượng nil.

Tuy nhiên cách làm trên khá là rườm rà, chúng ta có thể rút gọn lại được như sau

[1, 2, 3, 4, 5].select { |element| element.even? }

Chỉ một dòng. Code đơn giản. Dễ hiểu.

Bonus:

[1, 2, 3, 4, 5].select(&:even?)

Sample

Hãy tưởng tượng rằng bạn cần lấy một phần tử ngẫu nhiên từ một mảng. Bạn mới bắt đầu học Ruby, vì vậy suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là, "Hãy sử dụng phương pháp ngẫu nhiên" và đó là những gì sẽ xảy ra:

[1, 2, 3][rand(3)]

Chúng ta có thể hiểu được code, nhưng mình không chắc nó có đủ hay không. Chúng ta có thể sử dụng phương thức method sample, nó có ý nghĩa hơn nhiều so với rand

[1, 2, 3].sample

Cú pháp ruby

Return

Bất kỳ câu lệnh nào trong Ruby sẽ trả về giá trị của biểu thức được đánh giá cuối cùng. Một ví dụ đơn giản là phương thức getter. Chúng ta gọi một phương thức và trả lại giá trị.

def get_user_ids(users)
 return users.map(&:id)
end

Nhưng như chúng ta biết, Ruby luôn trả về biểu thức được đánh giá cuối cùng. Tại sao lại sử dụng câu lệnh return?

def get_user_ids(users)
 users.map(&:id)
end

Gán nhiều giá trị cùng lúc

Ruby cho phép tôi gán nhiều biến cùng một lúc. Khi bạn bắt đầu, bạn có thể viết như thế này:

def values
 [1, 2, 3]
end

one  = values[0]
two  = values[1]
three = values[2]

Nhưng tại sao không gán nhiều biến cùng một lúc?

def values
 [1, 2, 3]
end

one, two, three = values

Các phương thức đặt câu hỏi (còn gọi là các biến vị ngữ)

Một tính năng thu hút sự chú ý của Ruby là phương thức dấu hỏi (?), Còn được gọi là các phương thức dự báo. Lúc đầu thật kỳ lạ, nhưng bây giờ nó có ý nghĩa rất nhiều. Bạn có thể viết code như thế này:

movie.awesome # => true

Ok ... không có gì sai với điều đó. Nhưng hãy sử dụng dấu chấm hỏi:

movie.awesome? # => true

Đoạn code này mang tính biểu cảm hơn nhiều và mình mong đợi câu trả lời của phương thức trả lại giá trị true hoặc false.

Một phương pháp mà mình thường sử dụng là any? Trả về true nếu mảng có bất kì phần tử nào


[].any? # => false
[1, 2, 3].any? # => true

Nội suy

Đối với mìh chuỗi nội suy thì trực quan, dễ nhìn hơn nối chuỗi. Hãy xem nó hoạt động. Ví dụ về nối chuỗi:

programming_language = "Ruby"
programming_language + " is a beautiful programming_language" # => "Ruby is a beautiful programming_language"

Ví dụ về nội suy chuỗi:

programming_language = "Ruby"
"#{programming_language} is a beautiful programming_language" # => "Ruby is a beautiful programming_language"

Câu lệnh if

Chúng ta nên sử dụng câu lệnh if như bên dưới:

def hey_ho?
 true
end

puts "let’s go" if hey_ho?

Khá tốt đẹp để code như thế.

Cảm thấy thực sự tự nhiên.

Phương thức try (với Rails)

Phương thức try gọi phương thức được xác định bởi symbol, chuyển nó tới bất kỳ đối số nào hoặc block được chỉ định. Nil sẽ được trả về nếu đối tượng nhận là một đối tượng nil hoặc NilClass.

Sử dụng if và unless:

user.id unless user.nil?

Hãy sử dụng phương thức try

user.try(:id)

Kể từ Ruby 2.3, chúng tôi có thể sử dụng toán tử "safe navigation" của Ruby (&.) Thay vì phương thức try của Rails.

user&.id

Double pipe equals (||=) / memoization

Tính năng này rất là tuyệt vời. Nó giống như là caching 1 giá trị vào trong 1 biến

some_variable ||= 10
puts some_variable # => 10

some_variable ||= 99
puts some_variable # => 10

Bạn không cần phải sử dụng câu lệnh if bao giờ hết. Chỉ cần sử dụng (||=) và nó được thực hiện.

Phương thức tap

Hãy tưởng tượng bạn muốn định nghĩa một phương thức create_user. Phương thức này sẽ khởi tạo, thiết lập các tham số và lưu và trả về người dùng.

def create_user params
 user    = User.new
 user.id  = params[:id]
 user.name = params[:name]
 user.email = params[:email]
 # ...
 user.save
 user
end

Đơn giản. Không có gì sai ở đây.

Bây giờ, hãy triển khai bằng phương pháp tap


def create_user params
 User.new.tap do |u|
  u.id  = params[:id]
  u.name = params[:name]
  u.email = params[:email]
  # ...
  u.save
 end
end

Nói một cách đơn giản, nó chỉ cho phép bạn làm điều gì đó với một đối tượng bên trong một block, và luôn luôn có block đó trả về chính đối tượng đó. Nó có tác dụng nữa là dễ dàng debug khi gặp bug hoặc debug để hiểu đoạn code đó hơn!

Kết

Chúng ta đã học được cách Ruby đẹp và trực quan, và chạy nhanh hơn. Bài viết của mình đến đây là hết cảm ơn các bạn đã lắng nghe!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.