0

Hướng dẫn xây dựng web java với maven + wicket + spring

Trong bài viết này hướng dẫn tích hợp Apache Wicket với Spring Framework để tạo website

Thư viện sẽ sử dụng trong bài viết này:

 • Wicket phiên bản: 1.4.17
 • Wicket-Spring phiên bản: 1.4.17
 • Spring Framework phiên bản 3.05 RELEASE
 1. Project Structure: Cấu trúc thư mục dự án không có gì đặc biệt, chỉ là 1 dự án theo cấu trúc Maven chuẩn

Screen Shot 2015-07-27 at 10.37.59.png

 1. Project Dependency
  <dependencies>

      <dependency>
        <groupId>org.apache.wicket</groupId>
        <artifactId>wicket</artifactId>
        <version>1.4.17</version>
      </dependency>

      <dependency>
        <groupId>org.apache.wicket</groupId>
        <artifactId>wicket-spring</artifactId>
        <version>1.4.17</version>
      </dependency>

      <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-core</artifactId>
        <version>3.0.5.RELEASE</version>
      </dependency>

      <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-context</artifactId>
        <version>3.0.5.RELEASE</version>
      </dependency>

      <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-web</artifactId>
        <version>3.0.5.RELEASE</version>
      </dependency>

      <dependency>
        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
        <version>1.5.6</version>
      </dependency>

    </dependencies>
 1. Spring Bean

  Tạo Spring bean, sử dụng annotate @Service

package vn.framgia.user;

  public interface HelloService {

    String getHelloWorldMsg();

	}
	package vn.framgia.user;

  import org.springframework.stereotype.Service;

  @Service
  public class HelloServiceImpl implements HelloService {

    public String getHelloWorldMsg() {
      return "Spring : hello world!!!!";
    }

  }
 1. Tiêm khởi tạo service trong Spring container

  Tạo file applicationContext.xml, thêm tính năng tự động tìm kiếm khởi tạo các component của spring

  File : applicationContext.xml

  <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context
  http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">

    <!-- Điền package vào đây để tự động được khởi tạo -->
    <context:component-scan base-package="vn.framgia.user" />

  </beans>
 1. Tích hợp giữa wicket và Spring

  Viết lại phương thức init() của WebApplicaion Và thêm phương thức lắng nghe SpringComponent

	addComponentInstantiationListener(new SpringComponentInjector(this));
Tạo file WicketApplication.java:
    package vn.framgia;

    import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;
    import org.apache.wicket.spring.injection.annot.SpringComponentInjector;

    import vn.framgia.user.HelloPage;

    public class WicketApplication extends WebApplication {

      @Override
      public Class<HelloPage> getHomePage() {

        // return default page
        return HelloPage.class;
      }

      @Override
      protected void init() {

        super.init();
        addComponentInstantiationListener(new SpringComponentInjector(this));
      }
    }
 1. Tạo một page wicket: một page wicket sẽ bao gồm 1 file java và 1 file html trùng tên

  Tạo file HelloPage.java

  package vn.framgia.user;

  import org.apache.wicket.PageParameters;
  import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;
  import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
  import org.apache.wicket.spring.injection.annot.SpringBean;

  public class HelloPage extends WebPage {

    // Sử dụng spring jnject.
    @SpringBean
    private HelloService helloService;

    public SimplePage(final PageParameters parameters) {

      add(new Label("msg", helloService.getHelloWorldMsg()));
    }
  }
Tạo file HelloPage.html
  <html>
  <body>
    <h1>Wicket + Spring integration example</h1>

    <h2 wicket:id="msg"></h2>

  </body>
  </html>
 1. web.xml : Bước cuối cùng cần phải định nghĩa wicket và spring trong file web.xml
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
    version="2.4">
    <display-name>Wicket Web Application</display-name>

    <filter>
      <filter-name>wicket.wicketTest</filter-name>
      <filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
      <init-param>
        <param-name>applicationClassName</param-name>
        <param-value>vn.framgia.WicketApplication</param-value>
      </init-param>
    </filter>

    <filter-mapping>
      <filter-name>wicket.wicketTest</filter-name>
      <url-pattern>/*</url-pattern>
    </filter-mapping>

    <listener>
      <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
    </listener>

  </web-app>
 1. Thực hiện deploy lên server Tomcat

  1. vào thư mục chứa source code
  2. Dùng lệnh maven sau để tạo file war:
  3. mvn install -DskipTests
   
   
  4. Copy file WicketSpringEx.war vào thư mục webapp của Tomcat
  5. Vào thư bin của tomcat khởi động tomcat
   - window: run file startup.bat
   - linux or mac: run file startup.sh

9. Vào trình duyệt start web: http://localhost:8080/WicketSpringEx/

	![Screen Shot 2015-07-27 at 10.31.14.png](https://images.viblo.asia/cb5a37c2-38f2-475d-b82d-a3d651799eae.png)

Source code example: https://github.com/ngocitbk/WicketSpringEx

Tài liệu tham khảo:

1. https://maven.apache.org/
2. http://projects.spring.io/spring-framework/
3. https://wicket.apache.org/

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.