+3

Hướng dẫn tạo tin nhắn Notification

Nhá hàng trước thành phẩm : Demo

Bước 1:

rails new message_noti

Bước 2

Tạo file views/static_pages/home.html.erb , static_pages_controller.rb , a.css, noti.js Chuẩn bị cho mình một list ảnh "những khuôn mặt dễ thương" 😄

Bước 3

Copy những nội dung ở bên dưới này vào file tương ứng rồi rails s chạy thử nhé :v Hoặc cuối bài mình có để mã nguồn, các bạn có thể down về tham khảo cũng được 😄

class StaticPagesController < ApplicationController
 def home
 end
end

#routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 # For details on the DSL available within this file, see http://guides.rubyonrails.org/routing.html
 root "static_pages#home"
end
//file noti.js
$(document).ready(function(){
  function addNotification(notiContent){
    $('#notification-container').append(notiContent);
  }
  $(document).on('click', function(e){
    if($(e.target).is('.btn-close-notification')){
      $(e.target).parent().remove();
    };
  });
  $('.btn-add-to-like').click(function(){
    //sinh id tự động cho notification-item ngẫu nhiên
    var d = new Date();
    var idForNotif = "notif"+d.getTime();
    //Lấy tên trainer
    var proname = $(this).parents().filter(".item-info").find('.item-title').text();
    //lấy url trainer
    var imgSrc = $(this).parents().filter(".item").find('.img-item').children().children().first().attr("src");
    //div notification-item
    var notiContent = '<div id="'+idForNotif+'" class="notification-item"><div class="notification-img"><img src="'+imgSrc+'" alt="notification-img"/></div><div class="notification-content"><p>Fan <a href="#">'+proname+'</a> chắc ne rồi! :v</p></div> <span class="btn-close-notification"></span></div>';
    addNotification(notiContent);
    closeNotif('#'+idForNotif);
    return false;
  });
  var notifTimeout;
  //remove notification
  function closeNotif(idForNotif) {
    notifTimeout = setTimeout(function() {
      $(idForNotif).animate({opacity:'0'}, 500).delay(1000).animate({marginTop: '0'}, 0, function(){
        $(idForNotif).remove();
      });
    }, 10000);
  };
  //clear timeout when hover
  function saveNotif() {
    clearTimeout(notifTimeout);
  }
});

<body>
 <div id="main-container">
 <h1 style="text-align: center; margin-top: 100px;">Trainer cool?</h1>
  <div id="items-list">
   <div class="item">
    <div class="img-item">
     <a href="#">
      <%= image_tag "diem-thao.jpg" %>
     </a>
    </div>
    <!--end .img-item-->
    <div class="item-info">
     <a class="item-title" href="#">Tỉ tỉ Diễm Thảo</a>
     <div class="item-action">
      <div class="btn-add-to-like">
       <a href="#">Chọn</a>
      </div>
     </div>
     <!--end .item-action-->
    </div>
    <!--end .item-info-->
   </div>
   <!--end .item-->
   <div class="item">
    <div class="img-item">
     <a href="#">
      <%= image_tag "anh-anh.jpg" %>
     </a>
    </div>
    <!--end .img-item-->
    <div class="item-info">
     <a class="item-title" href="#">Kaka Trần Anh</a>
     <div class="item-action">
      <div class="btn-add-to-like">
       <a href="#">Chọn</a>
      </div>
     </div>
     <!--end .item-action-->
    </div>
    <!--end .item-info-->
   </div>
   <!--end .item-->
   <div class="item">
    <div class="img-item">
     <a href="#">
      <%= image_tag "chien-ka.jpg" %>
     </a>
    </div>
    <!--end .img-item-->
    <div class="item-info">
     <a class="item-title" href="#">Vện ka</a>
     <div class="item-action">
      <div class="btn-add-to-like">
       <a href="#">Chọn</a>
      </div>
     </div>
     <!--end .item-action-->
    </div>
    <!--end .item-info-->
   </div>
   <!--end .item-->
   <div class="item">
    <div class="img-item">
     <a href="#">
      <%= image_tag "quoc.png" %>
     </a>
    </div>
    <!--end .img-item-->
    <div class="item-info">
     <a class="item-title" href="#">Anh Quốc</a>
     <div class="item-action">
      <div class="btn-add-to-like">
       <a href="#">Chọn</a>
      </div>
     </div>
     <!--end .item-action-->
    </div>
    <!--end .item-info-->
   </div>
   <!--end .item-->
  </div>
  <!--end #items-list-->
 </div>
 <!--end #main-container-->
 <div id="notification-container"></div>
 <div id="sound"></div>
</body>

*{margin: 0; padding: 0; text-decoration: none; font-family: tahoma;}
body{background: #F8F9FE;}
#main-container{width: 900px; margin: auto; height: auto;}
#my-website{width: 100%; overflow: hidden; margin-top: 40px; box-shadow: 0 0 1px #ccc;}
#my-website a{display: block; line-height: 50px; background: #fff; text-align: center; color: #1A91B1;
  border-radius: 3px;}
#my-website a:hover{color: #EB5F60;}
#items-list{width: 100%; margin-top: 50px;}
.item{width: 23%; float: left; overflow: hidden; margin: 0 1%; box-shadow: 0 0 1px #ccc;border-radius: 3px;}
.img-item{width: 100%; height:280px; overflow: hidden; background: #fff; box-sizing:border-box;
  padding: 20px 0;}
.img-item img{display: block; margin: auto; width: 99%; height: 240px;}
.item-info{width: 100%; overflow: hidden; background:#fff; padding: 20px 0;}
.item-title{display: block; text-align: center; margin: 5px 0 20px 0; color: #333; font-size: 14px;}
.item-title:hover{color: #EB5F60;}
.item-action{width: 100%; overflow: hidden;}
.btn-add-to-like{width: 100%;}
.btn-add-to-like a{display: block; text-align: center; line-height: 40px; width: 50px; border-radius: 50%;
margin: auto; background: #EB5F60; color: #fff; font-size: 14px; transition: 0.3s;}
.btn-add-to-like a:hover{background: #1A91B1;}
/***notification-container***/
#notification-container{width: 250px; height: auto; overflow: hidden; position: fixed; left: 30px; bottom: 30px;
  z-index: 100; padding: 10px; font-size: 14px;}
.notification-item{transition:1s; width: 100%; height: 80px; background: #fff; box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  box-sizing: border-box; overflow: hidden; margin-top: 5px; border-radius: 3px; position: relative; overflow: hidden;}
.notification-img{width: 80px; float: left; height: 100%; overflow: hidden;
  box-sizing: border-box; padding: 10px;}
.notification-img img{width: 100%; height: 100%; min-height: 60px;}
.notification-content{width: 170px; float: right; height: 100%; overflow: hidden;
  box-sizing: border-box; padding: 13px 10px;}X
.notification-content a{color: #1A91B1;}
.notification-content a:hover{color: #EB5F60;}
.notification-content p{line-height: 17px;}
.btn-close-notification{width: 15px; height: 15px; position: absolute; display: block; top: 3px; right: 3px;ồi r
  background: #ccc; border-radius: 50%; cursor: pointer; transition:0.3s;}
.btn-close-notification:hover{background:#EB5F60;}

Xong rồi đấy ạ 😄 Mọi người thử nghiệm thành công nha. Thiệt tình là tính làm cái âm thanh nữa mà chưa đc, ai biết viết bài chỉ mình dùm cái đi. Thân ái, hẹn gặp lai ạ :v Bấm vào đây để lấy source code nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.