+1

Hướng dẫn tạo expand table view cell

Hi, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1UITableviewcell có thể mở rộng, áp dụng trong trường hợp ẩn/ hiện thông tin. Dựa trên ý tưởng của UIStackview, chúng ta sẽ có thể thiết kế nó 1 cách đơn giản, không cần tạo nhiều constraint

Bước 1: Tạo tableView, thiết kế giao diện

Chúng ta hình dung như sau: Ban đầu cell chỉ có 2 label là Family name và Age, bên góc phải là button SeeAll, khi bấm thì sẽ cho show tiếp thông tin trong 1 cell.

Bước 2: Tạo Logic

Tại file quản lý, hãy tạo ra 1 tabble view gồm có 1 cell như đã thiết kế, ở đây là kéo các outlet

class ViewController: UIViewController {
  @IBOutlet weak var tableView: UITableView!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view.
    tableView.dataSource = self
    tableView.estimatedRowHeight = 100
    tableView.rowHeight = UITableView.automaticDimension
  }
  
  @IBAction func seeAllButtonTapped(_ sender: Any) {
    
  }
}

extension ViewController: UITableViewDataSource {
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    1
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell", for: indexPath)
    return cell
  }
}

Bước 3: Tạo File Custion Cell

Và gán vào cell đã tạo UI trước đó

Đến đây, chúng ta build app lên xem đã tạo view thành công chưa

Bước 4: Tạo Logic ẩn hiện

Tạị file custion cell, chúng ta kéo out let khi bấm button see all và xử lý

  @IBAction func seeAllTapped(_ sender: Any) {
    locationLabel.isHidden = !locationLabel.isHidden
    jobLabel.isHidden = !jobLabel.isHidden
    if jobLabel.isHidden {
      seeAllButton.setTitle("See All", for: .normal)
    } else {
      seeAllButton.setTitle("Hide", for: .normal)
    }
    if let expand = expand {
      expand()
    }
  }

Chú thích: Closure expand được sử dụng để làm call back, update lại cell khi bấm see all/ hide

Bước 5: Update lại TableView (height)

Ở màn hình chính, chúng ta cần xử lý load lại tableview mỗi khi cập nhật trạng thái

func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell", for: indexPath) as! EmployTableViewCell
    cell.expand = {
      tableView.reloadData()
    }
    return cell
  }

Trên đây là 1 ý tưởng để thực hiện dynamic UItableview cell, hi vọng các bạn sẽ áp dụng thành công trong project của mình. Cảm ơn đã đọc bài viết

Source


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.