+4

Hướng dẫn tạo app Django thông qua Docker Compose

Lời mở đầu

Hồi trước, khi tôi mới tập tành code thì được phân ngay vào làm trong 1 dự án thực tế, chân ướt chân ráo chả biết cái gì nên lúc đầu chỉ có ngồi vọc Docker, Django, ...Nhưng vướng cái phần tiếng Anh lẹt đẹt nên chả hiểu dùng thế nào, sau thì vừa cày vừa hỏi các đàn anh mới thông được tí. Vì vậy hôm nay tôi xin phép viết một bài hướng dẫn cách tạo app django qua docker-compose bằng tiếng Việt 😄.

Định nghĩa các thành phần trong dự án

Việc hoàn thành một dự án mất rất nhiều thời gian và công sức, mà làm xong đưa cho khách hàng vẫn FAIL 😢 . Lý do đa phần là do môi trường code khác với môi trường của khách hàng. Cho nên Docker ra đời như một công cụ deploy.

Vì tôi dùng hệ điều hành Linux, cụ thể là Ubuntu 16.04, nên các bạn dùng Window, Mac thông cảm (bow).

Cài đặt Docker và Docker Compose

Việc đầu tiên các bạn cần làm là install Docker và Compose.

 1. Thêm GPG key từ trang chủ Docker về máy bạn
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 1. Thêm Docker repo vào apt của thằng ubuntu
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
 1. Cập nhật lại apt
sudo apt-get update
 1. Kiểm tra phiên bản mà bạn muốn install phải từ Docker repo chứ không phải bản có sẵn của Ubuntu
apt-cache policy docker-ce
docker-ce:
 Installed: (none)
 Candidate: 18.06.1~ce~3-0~ubuntu
 Version table:
   18.06.1~ce~3-0~ubuntu 500
    500 https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages

Docker-ce chưa được install nhưng có bản dự phòng của ubuntu.

 1. Nếu OK, install Docker nào
sudo apt-get install -y docker-ce
 1. Sau khi install thì kiểm tra trạng thái của docker
sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2018-10-18 20:28:23 UTC; 35s ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 13412 (dockerd)
  CGroup: /system.slice/docker.service
      ├─13412 /usr/bin/dockerd -H fd://
      └─13421 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml

Nếu bạn thấy active (running) thì là chạy rồi đấy, còn lại thì đừng để ý do mình copy code từ trang hướng dẫn. Chung quy do lười 😕.

 1. Docker chạy rồi, giờ install docker-compose thôi. Download phiên bản ổn định của docker-compose trên github.
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.3/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
 1. Cấp quyền
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
 1. Kiểm tra phiên bản
docker-compose --version
docker-compose version 1.25.3, build 1110ad01

Dockerfile

Bạn tạo một empty folder, truy cập vào đấy

mkdir test_django_app
cd test_django_app

Tạo một file tên là Dockerfile để tạo image trong docker. Nói chung là môi trường của dự án, có format như sau

FROM ubuntu:16.04

RUN apt-get update \
  && apt-get install -y python3-pip python3-dev\
  && cd /usr/local/bin \
  && ln -s /usr/bin/python3 python \
  && pip3 install --upgrade pip

RUN mkdir /code
WORKDIR /code
COPY requirements.txt /code/
RUN pip install -r requirements.txt

Dockerfile bắt đầu bằng một image đã xây dựng môi trường có sẵn là "ubuntu:16.04".

FROM ubuntu:16.04

Sau đó, cài đặt python3

RUN apt-get update \
  && apt-get install -y python3-pip python3-dev\
  && cd /usr/local/bin \
  && ln -s /usr/bin/python3 python \
  && pip3 install --upgrade pip

Tạo folder trong image container

RUN mkdir /code
WORKDIR /code

Nếu bạn có 1 file requirements (nơi chứa các thư viện cần của dự án) thì copy vào folder code trong container

COPY requirements.txt /code/
RUN pip install -r requirements.txt

Khi tạo image sẽ install các thư viện trong file requirement này luôn nên nếu dự án của bạn cần cái gì thì nhét vào file requirement này nhé. Ví dụ:

cat test_django_app/requirement.txt
Django>=2.0,<3.0
psycopg2>=2.7,<3.0

Docker-compose.yml

Bạn tạo thêm 1 file docker-compose.yml song song với Dockerfile. File này có vai trò mô tả các dịch vụ sẽ sử dụng trong dự án, cụ thể ở đây là web và database.

version: '3'

services:
 db:
  image: postgres
  
 web:
  build: .
  command: python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
  volumes:
   - .:/code
  ports:
   - "8000:8000"
  depends_on:
   - db

Phiên bản sử dụng ở đây là 3

version: '3'

Service 1 là db aka database. Ở đây tôi sử dụng postgres nên sẽ pull image postgres về (bản mới nhất), đặt tên cho container là "test_django_app_db"

db:
  image: postgres:latest
  container_name: test_django_app_db
  restart: always

Service 2 là web. Đặt tên container, build context, ánh xạ folder trong container ra bên ngoài local ( ở đây là test_django_app) để khi bạn code ở local nó sẽ lưu vào container ngay lập tức, command chạy ngay khi build docker-compose ( python ./test_django_app/manage.py runserver 0.0.0.0:8000 ), expose port ( mặc định là 8000), depends_on db ( liên kết với dịch vụ db).

web:
  container_name: test_django_app_web
  build: .
  volumes:
   - .:/code
  command: bash -c "python ./test_django_app/manage.py runserver 0.0.0.0:8000"
  ports:
   - "8000:8000"
  tty: true
  depends_on:
   - db
  restart: always

Django app

Trong folder test_django_app, tạo một django project

sudo docker-compose run web django-admin startproject test_django_app

Kiểm tra, nếu các bạn thấy tên project tức là các bạn thành công rồi (thực ra tôi chỉ copy hướng dẫn thôi 😄)

$ ls -l
drwxr-xr-x 2 root  root  test_django_app
-rw-rw-r-- 1 user  user  docker-compose.yml
-rw-rw-r-- 1 user  user  Dockerfile
-rwxr-xr-x 1 root  root  manage.py
-rw-rw-r-- 1 user  user  requirements.txt

Connect App to Database

Trong file test_django_app/settings.py, config lại biến DATABASE

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
    'NAME': 'postgres',
    'USER': 'postgres',
    'HOST': 'db',
    'PORT': 5432,
  }
}

Cuối cùng bạn chạy lệnh "docker-compose up" trong folder test_django_app để tạo dự án.

docker-compose up

Kiểm tra xem container đã được tạo ra hay chưa

$sudo docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
def85eff5f51    testdjangoapp_web     "python3 manage.py..."  10 minutes ago   Up 9 minutes    0.0.0.0:8000->8000/tcp  test_django_app_web
678ce61c79cc    postgres:latest      "docker-entrypoint..."  20 minutes ago   Up 9 minutes    5432/tcp         test_django_app_db

Lời nói cuối

Viết mỏi cả tay 😕, trên đây là hướng dẫn đơn giản của tôi để tạo 1 app django bằng docker. Bài không đi sâu chi tiết vào lý thuyết, uhm nếu khi nào tâm huyết dâng trào có lẽ tôi sẽ viết một bài giải thích các thuật ngữ trong docker 😄.

Link tham khảo từ:

https://docs.docker.com/compose/django/

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-docker-compose-on-ubuntu-16-04

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-ubuntu-16-04


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.