+1

Hướng dẫn sử dụng class Support trong model

Trong coding standard của Framgia có quy định rõ việc chia sẻ các biến instance trong controller: "Không chia sẻ giữa controller và view từ 2 biến instance trở lên"

Làm thế nào để có thể truyền nhiều biến instance từ controller qua view?

Trong trường hợp bạn muốn share từ 3 biến instance trở lên, ví dụ, cần truyền các biến sau từ UsersController qua view:

 def show
  @book_favorites = book_favorites
  @book_reads = book_reads
  @book_readings = book_readings
 end

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ giải quyết như sau:

 1. Tạo class UserSupport trong thư mục: models/supports.
   class Supports::UserSupport
    attr_reader :user

    def initialize user
     @user = user
    end

    def reads
     @user.reads
    end

    def readings
     @user.readings
    end

    def favorites
     @user.favorites
    end
   end

(Trong class này bạn định nghĩa các method để lấy dữ liệu.)

 1. Trong UsersController chỉ cần khao báo như sau:
  @support = Support::UserSupport.new(@user)

3.Lấy lại dữ liệu trong users/show.html.erb

  <%= render partial: "book_status/book_status",
   collection: @support.favorites, as: :book_status %>
  <%= render partial: "book_status/book_status",
   collection: @support.reads, as: :book_status %>
  <%= render partial: "book_status/book_status",
   collection: @support.readings, as: :book_status %>

Chi tiết tham khảo tại: https://github.com/framgia/brs_34/pull/11


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.