Khởi tại Rails App

rails new app-test --api

Edit Gemfile, thêm một số gem cần thiết để deploy heroku và debug.

source 'https://rubygems.org'

gem 'rails', '~> 5.0.0', '>= 5.0.0.1'
gem 'puma', '~> 3.0'
gem 'rack-cors'
gem 'active_model_serializers', '~> 0.10.0'

group :development, :test do
 gem 'mysql2', '>= 0.3.13', '< 0.5'
 gem 'byebug', platform: :mri
end

group :development do
 gem 'listen', '~> 3.0.5'
 gem 'spring'
 gem 'spring-watcher-listen', '~> 2.0.0'
 gem 'binding_of_caller'
 gem 'better_errors'
end

group :production do
 gem 'pg'
 gem 'rails_12factor'
end

gem 'tzinfo-data', platforms: [:mingw, :mswin, :x64_mingw, :jruby]

Config database.yml.

default: &default
 adapter: mysql2
 encoding: utf8
 pool: 5
 host: localhost
 database: app_new_development
 username: root
 password: ''

development:
 <<: *default

test:
 <<: *default
 database: app_new_test

Không cần database cho production vì khi deploy lên heroku, heroku sẽ tự động thay file database.yml.

Config CORS

Create file config/initializers/cors.rb

Rails.application.config.middleware.insert_before 0, Rack::Cors do
 allow do
  origins '*'

  resource '*',
   headers: :any,
   methods: [:get, :post, :put, :patch, :delete, :options, :head]
 end
end

Serializing API
Serializing API là 1 gem rất hay được sử dụng trong các app API.

Để setting cho serializer, ta tạo file config/initializers/active_model_serializer.rb

ActiveModelSerializers.config.adapter = :json_api

api_mime_types = %W( 
 application/vnd.api+json
 text/x-json
 application/json
)
Mime::Type.register 'application/vnd.api+json', :json, api_mime_types

Trong phần config adapter, có những adapter sau được hỗ trợ : - attributes - base - json_api - json - null

Ta có thể sử dụng command sau để tạo ra 1 serializer

rails g serializer user

Command này sẽ tạo ra file app/serializers/user_serializer.rb:

class UserSerializer < ActiveModel::Serializer
 attributes :id
end

Versions cho API
Khi phát triển app API để quản lý tốt các giai đoạn phát triển chúng ta sẽ sử dụng version. Khi có version thì endpoint của API sẽ như sau :

http://localhost:3000/api/v1/users/

Cấu trúc thư mục code sẽ như sau :

app/controllers/
.
|-- api
|  `-- v1
|    |-- api_controller.rb
|    `-- users_controller.rb
|-- application_controller.rb

controllers sẽ giống như sau :

# app/controllers/api/v1/api_controller.rb

module Api::V1
 class ApiController < ApplicationController
  # do something here
 end
end
# app/controllers/api/v1/users_controller.rb

module Api::V1
 class UsersController < ApiController

  # GET /v1/users
  def index
   render json: User.all
  end

 end
end

Config routes
config cho /api/v1/users:

 namespace :api do
  namespace :v1 do
   resources :users
  end
 end

Đến đây về cơ bản chúng ta đã hoàn thành config cho 1 new app API với Rails 5, giờ thì bắt tay vào xây dựng app của mình thôi.
Hy vọng bài viết này có ích với các bạn. :)