+1

Hướng Dẫn Đọc File Text trong Java Sử Dụng "BufferedReader"

Khi sử dụng class BufferedReader trong Java để đọc nội dung một file text thì chúng ta có hai cách khác nhau đó là sử dụng method readLine() hoặc read() của class này. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm chi tiết của từng phương pháp với việc áp dụng vào đọc một file text nằm ở địa chỉ C:\tmp\test.txt.

Chuẩn Bị

Trước tiên thì bạn cần tạo file test.txt ở địa chỉ thư mục C:\tmp\ như vừa đề cập để đảm bảo quá trình đọc nội dung file không gặp lỗi.

Sau đó bạn tạo một tập tin Main.java với nội dung như sau:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class Main {
   public static void main(String[] args) {

  }
}

Bây giờ bên trong method main() của Main class này chúng ta sẽ thêm code Java để thực hiện việc đọc nội dung của file text sử dụng BufferedReader theo hai cách khác nhau.

Xem thêm tại CodeHub.vn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.