0

Hướng dẫn deploy dự án Laravel bằng Deployer

Như tôi đã giới thiệu trong bài Tìm hiểu về Deployer thì việc deploy là rất cần thiết cho bất kỳ một dự án công nghệ thông tin. Hôm nay tôi xin sẽ hướng dẫn các bạn deploy một dự án PHP sử dụng Framework Laravel bằng công cụ Deployer. Vì sao tôi lại chọn Laravel mà không phải một framework khác? Laravel là một framework PHP rất mạnh và phổ biến trong những năm gần đây, được cộng đồng mã nguồn mở đánh giá rất cao, và được sử dụng nhiều bởi các PHP programmer có kinh nghiệm. Chính vì vậy tôi đã quyết định hướng dẫn việc deploy cho Laravel

Sau khi cài đặt Deployer xong chúng ta sẽ tiến hành khởi tạo file deploy.php (Nếu bạn nào chưa cài đặt được thì có xem hướng dẫn tại đây)

FRAMGIA\pham.duy.thanh@framgia0166-pc:~/code/my_project_laravel$ dep init

                      
 Welcome to the Deployer config generator 
                      


 This utility will walk you through creating a deploy.php file.
 It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
 
 Press ^C at any time to quit.

 Please select your project type [Common]:
 [0 ] Common
 [1 ] Laravel
 [2 ] Symfony
 [3 ] Yii
 [4 ] Yii2 Basic App
 [5 ] Yii2 Advanced App
 [6 ] Zend Framework
 [7 ] CakePHP
 [8 ] CodeIgniter
 [9 ] Drupal
 [10] TYPO3

Bạn có thể nhìn thấy khi thực hiện câu lệnh init, deployer hỗ trợ chúng ta rất nhiều framework như: Laravel, Symfony, Yii,... Chúng ta sẽ lựa chọn [1] để chon framework Laravel mà chúng ta đang sử dụng

Repository [https://github.com/user_name/project.git]:
 > https://github.com/user_name/project.git

 Contribute to the Deployer Development
 
 In order to help development and improve Deployer features in,
 Deployer has a setting for collection of usage data. This function
 collects anonymous usage data and sends it to Deployer. The data is
 used in Deployer development to get reliable statistics on which
 features are used (or not used). The information is not traceable
 to any individual or organization. Participation is voluntary,
 and you can change your mind at any time.
 
 Anonymous usage data contains Deployer version, php version, os type,
 name of the command being executed and whether it was successful or not,
 exception class name, count of hosts and anonymized project hash.
 
 If you would like to allow us to gather this information and help
 us develop a better tool, please add the code below.
 
   set('allow_anonymous_stats', true);
 
 This function will not affect the performance of Deployer as
 the data is insignificant and transmitted in separate process.

 Do you confirm? (yes/no) [yes]:
 > yes
Successfully created: /home/pham.duy.thanh/code/my_laravel_project/deploy.php

Sau khi đã lựa chọn được framework, tiếp đến chúng ta sẽ cài đặt repository chưa source code của ta trên github. Và quá trình khởi tạo file deploy.php đã thành công

Sử dụng lệnh sau để xem tất cả các command của Deployer

FRAMGIA\pham.duy.thanh@framgia0166-pc:~/code/my_laravel_project$ dep list
Deployer 6.0.5

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help        Display this help message
 -q, --quiet       Do not output any message
 -V, --version      Display this application version
   --ansi        Force ANSI output
   --no-ansi      Disable ANSI output
 -n, --no-interaction   Do not ask any interactive question
 -f, --file[=FILE]    Specify Deployer file
   --tag=TAG      Tag to deploy
   --revision=REVISION Revision to deploy
   --branch=BRANCH   Branch to deploy
 -v|vv|vvv, --verbose   Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 autocomplete       
 build           
 cleanup          Cleaning up old releases
 deploy          Deploy your project
 help           Displays help for a command
 init           Initialize deployer in your project
 list           Lists commands
 rollback         Rollback to previous release
 run            Run any arbitrary command on hosts
 self-update        Updates deployer.phar to the latest version
 ssh            Connect to host through ssh
 artisan
 artisan:cache:clear    Execute artisan cache:clear
 artisan:config:cache   Execute artisan config:cache
 artisan:db:seed      Execute artisan db:seed
 artisan:down       Enable maintenance mode
 artisan:migrate      Execute artisan migrate
 artisan:migrate:fresh   Execute artisan migrate:fresh
 artisan:migrate:rollback Execute artisan migrate:rollback
 artisan:migrate:status  Execute artisan migrate:status
 artisan:optimize     Execute artisan optimize
 artisan:queue:restart   Execute artisan queue:restart
 artisan:route:cache    Execute artisan route:cache
 artisan:storage:link   Execute artisan storage:link
 artisan:up        Disable maintenance mode
 artisan:view:clear    Execute artisan view:clear
 config
 config:current      Show current paths
 config:dump        Print host configuration
 config:hosts       Print all hosts
 deploy
 deploy:clear_paths    Cleaning up files and/or directories
 deploy:copy_dirs     Copy directories
 deploy:lock        Lock deploy
 deploy:prepare      Preparing host for deploy
 deploy:public_disk    Make symlink for public disk
 deploy:release      Prepare release. Clean up unfinished releases and prepare next release.
 deploy:shared       Creating symlinks for shared files and dirs
 deploy:symlink      Creating symlink to release
 deploy:unlock       Unlock deploy
 deploy:update_code    Update code
 deploy:vendors      Installing vendors
 deploy:writable      Make writable dirs

Các bạn có để ý thấy trong deployer có một số lệnh có tiền tố là artisan giống giống với các command artisan trong Laravel. Xin thưa chính là chúng, ở bước khởi tạo file deploy các bạn đã lựa chọn Laravel framework, chính lúc này deployer đã tích hợp sẵn các lệnh artisan trong laravel thành các task trong deployer. Các bạn thấy có tiện lợi và đơn giản không? Qua đó chúng ta không phải mất thời gian để tạo các task cho việc sử dụng các command artisan trong laravel

Bây giờ ta cần chỉnh sửa một số thông số trong file deploy.php mà ta mong muốn

<?php
namespace Deployer;

require 'recipe/laravel.php';

// Project name
set('application', 'my_project');

// Project repository
set('repository', 'https://github.com/user_name/project.git');

// [Optional] Allocate tty for git clone. Default value is false.
set('git_tty', true);

// Shared files/dirs between deploys 
add('shared_files', []);
add('shared_dirs', []);

// Writable dirs by web server 
add('writable_dirs', []);


// Hosts

host('project.com')
  ->set('deploy_path', '~/{{application}}');

// Tasks

task('build', function () {
  run('cd {{release_path}} && build');
});

// [Optional] if deploy fails automatically unlock.
after('deploy:failed', 'deploy:unlock');

// Migrate database before symlink new release.

before('deploy:symlink', 'artisan:migrate');

Các bạn cần cài đặt Project name, thay đổi repository, host ... Sau khi thay đổi ta sẽ được file deploy.php hoàn chỉnh

<?php
namespace Deployer;

require 'recipe/laravel.php';

// Project name
set('application', 'my_laravel_project');

// Project repository
set('repository', 'git@github.com:procode/my_project.git');

// [Optional] Allocate tty for git clone. Default value is false.
set('git_tty', true);

// Shared files/dirs between deploys 
add('shared_files', []);
add('shared_dirs', []);

// Writable dirs by web server 
add('writable_dirs', []);


// Hosts

host('127.0.0.1')
  ->set('deploy_path', '~/var/www/{{application}}');

// Tasks

task('build', function () {
  run('cd {{release_path}} && build');
});

// [Optional] if deploy fails automatically unlock.
after('deploy:failed', 'deploy:unlock');

// Migrate database before symlink new release.

before('deploy:symlink', 'artisan:migrate');

Và cuối cùng ta chỉ cần sử dụng command để deploy

FRAMGIA\pham.duy.thanh@framgia0166-pc:~/code/my_project$ dep deploy --branch=release-xxx
✈︎ Deploying release-xxx on 127.0.0.1
➤ Executing task deploy:prepare
✔ Executing task deploy:lock
✔ Executing task deploy:release
➤ Executing task deploy:update_code
Counting objects: 26832, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (8750/8750), done.
Writing objects: 100% (26832/26832), done.
Total 26832 (delta 16801), reused 26832 (delta 16801)
Connection to 127.0.0.1 closed.
✔ Ok
✔ Executing task deploy:shared
✔ Executing task deploy:vendors
✔ Executing task deploy:writable
✔ Executing task artisan:storage:link
✔ Executing task artisan:view:clear
✔ Executing task artisan:cache:clear
✔ Executing task artisan:config:cache
✔ Executing task artisan:optimize
✔ Executing task deploy:symlink
✔ Executing task deploy:unlock
✔ Executing task cleanup
Successfully deployed!

Bạn hãy để ý command deploy, Deployer cho phép chúng ta chỉ định branch mà chúng ta mong muốn deploy. Ngoài ra chúng ta thay vì sử dụng "--branch", chúng ta cũng có thể sử dụng tuy chọn "--tag" cho việc deploy lên production

Như vậy ta đã hoàn thành xong việc cấu hình và deploy cho Laravel project. Hi vọng hướng dẫn này của mình sẽ giúp các bạn cải thiện được quá trình deploy lên các môi trường, đặc biệt là môi trường production sau này


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.