+3

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng Docker (Build, Run, Push và Pull)

*) Docker là gì? Docker là một công cụ được thiết kế để giúp create, deloy and run các ứng dụng một cách dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các containers. Container cho phép dev đóng gói một ứng dụng với tất cả các phần cần thiết, ví dụ như thư viện và các phần phụ thuộc khác, rồi gửi tất cả chúng dưới dạng một gói.

*) Bắt đầu nào!

Cài đặt

Build Docker

1. Tạo docker file

Tạo 1 file có tên Dockerfile

#mkdir mydockerbuild (create a directory named mydockerbuild)
#cd mydockerbuild (go to directory created above)
#vi Dockerfile (create a new docker file using vi editor)

Sau đó copy nội dung dưới đây vào file

FROM docker/whalesay:latest
RUN apt-get -y update && apt-get install -y fortunes
CMD /usr/games/fortune -a | cowsay

2. Build docker image

Build docker image có tên docker-whale

#docker build -t docker-whale .

Nếu bạn thấy lỗi "no permission", hãy thư đặt sudo ở phía trước giống ảnh bên trên.

3. Kiểm tra image

#docker images

4. Run docker của bạn

#docker run docker-whale

Docker Hub

1. DockerHub là gì?

Là nơi lưu trữ Docker image của tất cả mọi người. Từ các cá nhân như bạn, đến các tổ chức lớn như RedHat, IBM, Google, Microsoft...

2. Tạo tài khoản Docker Hub

 • Tạo tài khoản trên trang chủ của họ: https://hub.docker.com/
 • Xác nhận email của bạn và thêm repo mới:

3. Đẩy image của bạn vào tài khoản Docker Hub

 • Run docker images để kiểm tra các image của bạn Cột thứ 3 hiển thị docker Image ID của bạn.

 • Chúng ta sẽ dùng ID này để gắn tag cho image

#docker tag <image-id of docker-whale> <your dockerhub username>/docker-whale:latest

 • Đẩy image đã được gắn tag vào docker hub

 • Run docker

Kết luận

Here’s summary about what we covered:

 1. Docker là gì?
 2. Download và cài đặt Docker trên máy của bạn
 3. Ví dụ một docker image đơn giản.
 4. Cách đê build docker image mới?
 5. Các để run docker image mới?
 6. Cách để tag, push và pull docker image?

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.