0

Hướng dẫn cài đặt Elixir, Erlang xử dụng thư viện ASDF

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiếu với các bạn về thư viện ASDF dùng để cài đặt Elixir .

asdf

Giới thiệu

asdf là một thư viện dùng để cài đặt và quản lý các ngôn ngữ lập trình. asdf hỗ trợ có các ngôn ngữ lập trình như: Ruby, Node.js, Elixir và rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác

Cài đặt

Đầu tiền cần mở command line ra và chạy câu lệnh sau:

git clone https://github.com/asdf-vm/asdf.git ~/.asdf --branch v0.6.1

Dùng để tải thư viện asdf về máy.

Sau đó tùy thuộc vào hệ điều điều hành trên máy của bạn sẽ chạy các câu lệnh sau

 • Ubuntu:

  echo -e '\n. $HOME/.asdf/asdf.sh' >> ~/.bashrc
  echo -e '\n. $HOME/.asdf/completions/asdf.bash' >> ~/.bashrc
  
 • macOS:

  echo -e '\n. $HOME/.asdf/asdf.sh' >> ~/.bash_profile
  echo -e '\n. $HOME/.asdf/completions/asdf.bash' >> ~/.bash_profile
  
 • Zsh:

  echo -e '\n. $HOME/.asdf/asdf.sh' >> ~/.zshrc
  echo -e '\n. $HOME/.asdf/completions/asdf.bash' >> ~/.zshrc
  

nếu khi bắt đầu chạy bạn bạn thấy lỗi thông báo command not found: compinit.Hãy chạy dòng lệnh này để sửa lỗi: autoload -Uz compinit && compinit

 • Fish:
  echo 'source ~/.asdf/asdf.fish' >> ~/.config/fish/config.fish
  mkdir -p ~/.config/fish/completions; and cp ~/.asdf/completions/asdf.fish ~/.config/fish/completions
  
  Khởi động lại thiết bị của bạn để các thay đổi trên PATH có hiệu lực.

Đối với hầu hết các plugin sẽ hoạt động tốt nếu bạn đã cài đặt các packages sau

 • macOS: cài đặt qua homebrew coreutils automake autoconf openssl libyaml readline libxslt libtool unixodbc
 • Ubuntu: automake autoconf libreadline-dev libncurses-dev libssl-dev libyaml-dev libxslt-dev libffi-dev libtool unixodbc-dev
 • Fedora: automake autoconf readline-devel ncurses-devel openssl-devel libyaml-devel libxslt-devel libffi-devel libtool unixODBC-devel

Sử dụng

Quản lý plugins

Thêm một plugin
asdf plugin-add <name>
# asdf plugin-add erlang

Nếu plugin mà bạn muốn cái đặt không có trong list của asdf. Bạn có thể thêm nó bằng đường dẫn URL:

asdf plugin-add <name> <git-url>
# asdf plugin-add elm https://github.com/vic/asdf-elm
Danh sách các plugins được asdf hỗ trợ
asdf plugin-list
# asdf plugin-list
# java
# nodejs
asdf plugin-list --urls
# asdf plugin-list
# java      https://github.com/skotchpine/asdf-java.git
# nodejs     https://github.com/asdf-vm/asdf-nodejs.git
Xóa plugin
asdf plugin-remove <name>
# asdf plugin-remove erlang
Cập nhật plugins
asdf plugin-update --all

Nếu muốn cập nhật 1 package cụ thể . Dùng câu lệnh sau:

asdf plugin-update <name>
# asdf plugin-update erlang
Cập nhật asdf
asdf update

Quản lý versions

asdf install <name> <version>
# asdf install erlang 17.3

asdf current
# asdf current
# erlang 17.3 (set by /Users/kim/.tool-versions)
# nodejs 6.11.5 (set by /Users/kim/cool-node-project/.tool-versions)

asdf current <name>
# asdf current erlang
# 17.3 (set by /Users/kim/.tool-versions)

asdf uninstall <name> <version>
# asdf uninstall erlang 17.3
Danh sách các versions đã được cài đặt
asdf list <name>
# asdf list erlang
Danh sách các versions có sẵn
asdf list-all <name>
# asdf list-all erlang

Xem version hiện tại

asdf current <name>
# asdf current erlang
# 17.3 (set by /Users/kim/.tool-versions)

Đặt version hiện tại

asdf global <name> <version>
asdf local <name> <version>
# asdf global elixir 1.2.4

global ghi version vào $HOME/.tool-versions.

local ghi version vào $PWD/.tool-versions, Khởi tạo nếu cần thiết.

Gỡ cài đặt

 1. Trong .bashrc (hoắc .bash_profile nếu đang ở trong OSX)hoặc .zshrc tìm các dòng có nguồnasdf.sh và tự động hoàn thành. Các dòng sẽ giống như :
  . $HOME/.asdf/asdf.sh
  . $HOME/.asdf/completions/asdf.bash

Xóa các dòng này và lưu lại 2. Chạy rm -rf ~ / .asdf / để xóa hoàn toàn tất cả các file asdf khỏi hệ thống của bạn

Rất đơn giản phải không nào

Dưới đây mình đã giới thiệu về cách cài đặt và sử dụng plugins asdf. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.

Thao Khảo

https://github.com/asdf-vm/asdf


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí