-1

Hướng dẫn cài đặt Angular 7

Thiết lập môi trường Angular 7 Trong trang này, bạn sẽ thấy cách bạn có thể cài đặt các điều kiện tiên quyết cần thiết để chạy ứng dụng Angular 7 đầu tiên của bạn.

Cài đặt Visual Studio mã IDE hoặc JetBrains WebStorm Bạn phải có một IDE như Visual Studio Code IDE hoặc JetBrains WebStorm để chạy ứng dụng Angular 7 của bạn.

VS code là ánh sáng và dễ dàng để thiết lập, nó có một phạm vi lớn của built-in mã chỉnh sửa, định dạng, và tính năng refac. Nó là miễn phí để sử dụng. Nó cũng cung cấp một số lượng lớn các phần mở rộng sẽ làm tăng đáng kể năng suất của bạn.

Bạn có thể tải về VS mã từ đây: https://code.VisualStudio.com JetBrains WebStorm cũng là một IDE lớn để phát triển các ứng dụng Angular 7. Nó là nhanh chóng, hấp dẫn, và rất dễ sử dụng phần mềm nhưng, nó không phải là miễn phí để sử dụng. Bạn phải mua nó sau này, nó chỉ cung cấp một thời gian dùng thử của 30 ngày miễn phí.

Bạn có thể tải về VS mã từ đây: https://www.jetbrains.com/webstorm/download/#section = Windows Chúng tôi đang sử dụng JetBrains WebStorm trong hướng dẫn này.

Cài đặt node. js Bạn nên cài đặt node. js để chạy ứng dụng Angular 7. Nó quản lý npm phụ thuộc hỗ trợ một số trình duyệt khi tải các trang cụ thể. Nó cung cấp các thư viện cần thiết để chạy dự án Angular. Node. js phục vụ môi trường thời gian chạy của bạn như localhost của bạn. Cài đặt Angular 7

Xem cách cài đặt node. js: install-nodejs Hoặc Chỉ cần đi đến trang web chính thức của node. js https://nodejs.org/en/ Tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của node. js. Trong trường hợp của tôi, nó là 11.8.0

Sử dụng npm để cài đặt CLI Chạy lệnh Angular CLI để cài đặt CLI Angular

npm install-g @angular/CLI Hoặc

Chỉ cần truy cập trang web chính thức của Angular CLI https://cli.Angular.io/ Bạn sẽ thấy toàn bộ lệnh CLI để tạo một ứng dụng Angular. Bạn cần phải chạy lệnh đầu tiên để cài đặt Angular CLI. Các bước này giống với Windows và Mac.

Thiết lập Angular 7 môi trường của bạn đã hoàn tất. Nguồn: https://tienanhvn.blogspot.com/2019/07/cai-dat-angular-7.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.