+2

Hướng dẫn bật chế độ maintenance mode trong laravel 8.

Vấn đề cần chia sẽ với các bạn là khi bật chế độ bảo trì trong laravel 8 với câu lệnh php artisan down hoặc Artisan::call("down"). Khi đó, bạn vào bất kỳ đường dẫn nào của website cũng sẽ chỉ nhận được thông báo như dưới đây "503 | SERVICE UNAVAILABLE".

Bây giờ chúng ta muốn truy cập vào 1 số đường dẫn khi vẫn bật chế độ bảo trì. Ví dụ như chỉ truy cập vào trang quản trị của website chẳng hạn.

Các bạn vào: App/Http/Middleware/PreventRequestsDuringMaintenance.php

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance as Middleware;

class PreventRequestsDuringMaintenance extends Middleware
{
  /**
   * The URIs that should be reachable while maintenance mode is enabled.
   *
   * @var array
   */
  protected $except = [
  ];
}

Các bạn thay đổi lại thành:

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance as Middleware;

class PreventRequestsDuringMaintenance extends Middleware
{
  /**
   * The URIs that should be reachable while maintenance mode is enabled.
   *
   * @var array
   */
  protected $except = [
    //
    'admin/*',
    'admin'
  ];
}

Đoạn code ở trên có nghĩa là cho phép truy những đường dẫn http://localhost/admin , http://localhost/admin/* trong chế độ bảo trì. (ví dụ: * = san-pham || * = them-san-pham). Chúc các bạn thành công


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.