+2

How to use Laravel Mix for compiling assets

Hôm nay, tôi xin chia sẻ một chút kiến thức nhỏ về Laravel Mix mà trong quá trình làm việc đã tìm hiểu được. Nếu bạn đã từng bối rối và choáng ngợp về việc bắt đầu với webpack và compiling assets, bạn sẽ thích Laravel Mix hơn.

Nó cho phép bạn thiết lập linh hoạt các cấu hình để định nghĩa các bước xây dựng webpack cơ bản cho ứng dụng Laravel của bạn bằng cách sử dụng một số bộ xử lý trước CSS và JavaScript phổ biến.

Tìm hiểu webpack tại đây.

Laravel Mix?

Cài đặt ứng dụng Laravel mới

Sử dụng terminal và gõ command dưới đây:

composer create-project laravel/laravel mix --prefer-dist

Bây giờ, sau khi cài đặt, đi vào thư mục dự án và mở tệp package.json. Nó có devDependencies như sau.

"devDependencies": {
    "axios": "^0.17",
    "bootstrap": "^4.0.0",
    "popper.js": "^1.12",
    "cross-env": "^5.1",
    "jquery": "^3.2",
    "laravel-mix": "^2.0",
    "lodash": "^4.17.4",
    "vue": "^2.5.7"
}

Tiếp theo chạy command để cài đặt các dependencies:

npm install

Chạy Laravel Mix

Mix là 1 lớp cấu hình bên trên của webpack nên bạn không cần biết bên trong như thế nào chỉ cần chạy lệnh sau là sẽ auto compiles các file assets theo cài đặt như cài đặt trong file webpack.mix.js (phần cấu hình compile nói ở dưới)

// Run all Mix tasks...
npm run dev

// Run all Mix tasks and minify output...
npm run production

Nó sẽ biên dịch các tệp CSS và JS và đưa vào một thư mục public. Các file được tạo ra bao gồm các file đã cấu hình bên trong tệp webpack.mix.js. Tệp tin webpack.mix.js sẽ nằm trong thư mục gốc của dự án Laravel.

// webpack.mix.js

let mix = require('laravel-mix');

/*
 |--------------------------------------------------------------------------
 | Mix Asset Management
 |--------------------------------------------------------------------------
 |
 | Mix provides a clean, fluent API for defining some Webpack build steps
 | for your Laravel application. By default, we are compiling the Sass
 | file for the application as well as bundling up all the JS files.
 |
 */

mix.js('resources/assets/js/app.js', 'public/js')
  .sass('resources/assets/sass/app.scss', 'public/css');

Chúng ta có thể cấu hình và gọi các phương thức khác nhau bằng cách xâu chuỗi các phương thức đó.

Làm việc với các tập tin Assets

Less Files

Phương thức Less để biên dịch Less file thành CSS. Trước tiên, chúng ta hãy tạo một thư mục mới bên trong resources >> thư mục tài assets >> less. Bây giờ trong thư mục đó thực hiện một cuộc gọi tập tin app.less.

@nice-blue: #5B83AD;
@light-blue: @nice-blue + #111;

.title {
 color: @light-blue;
}

Tiếp theo chúng ta cần đưa nội dung class này vào welcome.blade.php để theo dõi những thay đổi.

<!doctype html>
<html lang="{{ app()->getLocale() }}">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <title>Laravel</title>
    
    <!-- Fonts -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:100,600" rel="stylesheet" type="text/css"/>
    
    <link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  </head>
  <body>
    <div class="flex-center position-ref full-height ">
      <div class="content">
        <div class="title">
          Laravel
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Thêm đoạn mà sau vào webpack.mix.js

// webpack.mix.js

mix.js('resources/assets/js/app.js', 'public/js')
  .less('resources/assets/less/app.less', 'public/css');

Được rồi, Để tiến hành biên dịch mà Less thành CSS. Bắt đầu quá trình biên dịch webpack bằng cách nhấn lệnh sau.

npm run watch

Khởi động Laravel và truy cập http://localhost:8000 để xem những thay đổi đó.

php artisan serve

Sass Files

Phương thức sass cho phép bạn biên dịch Sass thành CSS. Bạn có thể sử dụng cách như vậy.

mix.sass('resources/assets/sass/app.scss', 'public/css');

Stylus Files

Tương tự như Less và Sass, phương thức stylus cho phép bạn biên dịch stylus thành CSS.

mix.stylus('resources/assets/stylus/app.styl', 'public/css');

Javascript

Laravel Mix có thể compiles

 • file js thường
 • cú pháp es2015
 • file vue
 • modules bằng 1 hàm duy nhất
mix.js('resources/assets/js/app.js', 'public/js');

React JS

mix.react('resources/assets/js/app.jsx', 'public/js');

Tùy chỉnh cấu hình Webpack

Như đã nói ở trên Laravel Mix là một lớp phủ bên ngoài webpack và việc biên dịch file vẫn phải chạy trên webpack. Nên hoàn toàn có thể tùy chỉnh cấu hình webpack thông qua file webpack.mix.js. Cái này cần phải có kiến thức về webpack nè 😁😁

Sao chép tệp và thư mục

Bạn cần copy file node_modules/foo/bar.css ra thư mục public/css/bar.css thì:

mix.copy('node_modules/foo/bar.css', 'public/css/bar.css');

Bạn cần copy thư mục assets/img ra thư mục public/img thì:

mix.copyDirectory('assets/img', 'public/img');

Quản lý phiên bản/Xóa cache

Khi các file assets có sự sửa đổi và build lại, nghiễm nhiên nó sẽ không thay đổi ngay với tất cả mọi người, bởi vì trình duyệt đã cache lại. Cho nên version() chính là giải pháp hoàn hảo, ép trình duyệt phải lấy về file mới nhất.

mix.js('resources/assets/js/app.js', 'public/js').version();

Laravel Mix sẽ generate ra một mã hash tại thời điểm chạy, và bạn sẽ không muốn gõ tay cái mã này đâu 😆😆 hãy dùng Laravel helper function mix() nhé

<link rel="stylesheet" href="{{ mix('/css/app.css') }}">

Nếu bạn chỉ muốn gắn version khi build production thì:

// chạy npm run prod sẽ generate ra version
if (mix.inProduction()) {
  mix.version();
}

Tắt thông báo

Nếu bạn dùng npm run watch thì mỗi khi file thay đổi, webpack sẽ phát hiện và biên dịch lại, biên dịch xong thì phải báo message done hay fail chứ, nếu bạn chỉnh sửa liên tục sẽ rất phiền. Muốn tắt thì:

// easy
mix.disableNotifications();

Kết luận

Hy vọng sau bài viết này, mọi người có thể áp dụng được Laravel mix vào các dự án Laravel của mình. Mong nhận được nhiều đóng góp để các bài viết sau có thể hoàn thiện hơn ạ.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.