+2

How To Install Docker on Ubuntu

1. Docker là gì?

Docker là một ứng dụng đơn giản hóa quá trình quản lý các quy trình ứng dụng, giúp building, deploying và running ứng dụng một cách dễ dàng. Docker container cho phép bạn chạy các ứng dụng của mình trong các quy trình phân lập tài nguyên. Chúng giống như các máy ảo, nhưng Docker có tính di động cao hơn, thân thiện với tài nguyên hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào hệ điều hành máy chủ.

Vì sao Docker phát triển nhanh chóng và được sử dụng phổ biến?

 • Dễ dàng sử dụng: Developer, tester ... mọi người rất dễ sử dụng Docker để build, test một cách nhanh chóng. Chỉ cần config một lần duy nhất.
 • Tốc độ: Docker container rất nhẹ và nhanh. Không giống như máy ảo khác, Docker start và stop nhanh chóng chỉ trong vài giây Một số khái niệm liên quan đến Docker
 • Images: là một “read-only template”. Chúng ta có thể tạo 1 image riêng cho bản thân dựa trên 1 image khác, và có thể tùy chỉnh thêm tùy vào mục đích sử dụng.
 • Containers: là một instance của image. Hoạt động giống như một thư mục, chứa tất cả những thứ cần thiết để một ứng dụng có thể chạy được. Mỗi một docker container được tạo ra từ một docker image. Có thể create, start, stop, move or delete container.
 • Dockerfile: là một file chứa các lệnh để Docker đọc và build image
 • Docker registries: là kho chứa các images. Người dùng có thể tạo image và sử dụng nó như các image được chia sẻ khác.

2. Cài đặt Docker

Docker có gói cài đặt có sẵn trong repository chính thức của Ubuntu, tuy nhiên nó có thể không phải là phiên bản chính thức. Để đảm bảo cài đặt được phiên bản mới nhất, chúng ta sẽ cài đặt Docker từ repository của Docker. Đầu tiên, cần update list packages:

sudo apt update

Tiếp theo, cài đặt một vài package điều kiện tiên quyết cho phép apt sử dụng các gói qua HTTPS:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

Sau đó thêm khóa GPG cho kho Docker vào hệ thống của bạn:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

Tiếp theo, update lại list packages với các package Docker từ repo mới được thêm vào:

sudo apt update

Đảm bảo bạn sắp cài đặt từ repo Docker thay vì repo Ubuntu mặc định:

apt-cache policy docker-ce

Chúng ta sẽ thấy đầu ra như thế này, mặc dù version cho Docker có thể khác:

docker-ce:
 Installed: (none)
 Candidate: 18.03.1~ce~3-0~ubuntu
 Version table:
   18.03.1~ce~3-0~ubuntu 500
    500 https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages

Cuối cùng, cài đặt Docker:

sudo apt install docker-ce

Kiểm tra xem Docker đã được cài đặt và có chạy hay không

sudo systemctl status docker

Output:

● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2018-07-05 15:08:39 UTC; 2min 55s ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 10096 (dockerd)
  Tasks: 16
  CGroup: /system.slice/docker.service
      ├─10096 /usr/bin/dockerd -H fd://
      └─10113 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml

Theo mặc định, lệnh docker chỉ có thể được chạy bởi người dùng root hoặc bởi người dùng trong group docker, được tạo tự động trong quá trình cài đặt Docker. Nếu bạn cố chạy lệnh docker mà không có tiền tố với sudo hoặc không có trong group docker, bạn sẽ nhận được một đầu ra như thế này:

docker: Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?.
See 'docker run --help'.

Nếu bạn không muốn gõ sudo bất cứ khi nào bạn chạy lệnh docker, hãy thêm tên người dùng của bạn vào nhóm docker:

sudo usermod -aG docker ${USER}
su - ${USER}

Nhập mật khẩu để tiếp tục thực hiện. Xác nhận bạn đã được thêm vào nhóm docker:

id -nG

Output:

sammy sudo docker

Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra việc thiết lập trên có ok không và sẵn xem những command của Docker bao gồm những gì.

docker

Ouput:

attach   Attach local standard input, output, and error streams to a running container
 build    Build an image from a Dockerfile
 commit   Create a new image from a container's changes
 cp     Copy files/folders between a container and the local filesystem
 create   Create a new container
 diff    Inspect changes to files or directories on a container's filesystem
 events   Get real time events from the server
 exec    Run a command in a running container
 export   Export a container's filesystem as a tar archive
 history   Show the history of an image
 images   List images
 import   Import the contents from a tarball to create a filesystem image
 info    Display system-wide information
 inspect   Return low-level information on Docker objects
 kill    Kill one or more running containers
 load    Load an image from a tar archive or STDIN
 login    Log in to a Docker registry
 logout   Log out from a Docker registry
 logs    Fetch the logs of a container
 pause    Pause all processes within one or more containers
 port    List port mappings or a specific mapping for the container
 ps     List containers
 pull    Pull an image or a repository from a registry
 push    Push an image or a repository to a registry
 rename   Rename a container
 restart   Restart one or more containers
 rm     Remove one or more containers
 rmi     Remove one or more images
 run     Run a command in a new container
 save    Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)
 search   Search the Docker Hub for images
 start    Start one or more stopped containers
 stats    Display a live stream of container(s) resource usage statistics
 stop    Stop one or more running containers
 tag     Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE
 top     Display the running processes of a container
 unpause   Unpause all processes within one or more containers
 update   Update configuration of one or more containers
 version   Show the Docker version information
 wait    Block until one or more containers stop, then print their exit codes

Để xem các tùy chọn có sẵn:

docker docker-subcommand --help

Để xem thông tin toàn hệ thống về Docker

docker info

3. Tổng kết

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu sơ qua các khái niệm và cài đặt thành công Docker. Để tìm hiểu cách sử dụng Docker như thế nào, hãy chờ những bài viết tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.