+1

How to drop a table in Ruby

Issue

Với những dự án mới hoặc những dự án nhỏ tự làm, hầu hết bạn sẽ phải thường xuyên thay đổi cấu trúc DB dẫn tới việc phải thực hiện các câu lệnh như rails db:drop db:create db:migrate khá nhiều lần. Như vậy, DB của bạn sẽ bị reset hoàn toàn và những dữ liệu bạn đã có trước đó sẽ không còn nữa. Nhưng bạn chỉ muốn tạo reset lại table bạn thay đổi thôi thì làm thế nào?

Drop only a table

Đầu tiên bạn nên xác định xem mình THÍCH xử lý vấn đề này ở đâu trong rails console? hay ngoài command line?

Để cho tiện thì ta sẽ xem xét cách sử dụng command line mà Google suggest :v

Giả sử bạn muốn xóa bảng users

rails g migration DropUsers

Tạo một file migration rồi dùng method drop_table

class DropUsers < ActiveRecord::Migration
 def change
  drop_table :users
 end
end
 • Lưu ý một điều là cách này sẽ không thể rollback - nghĩ là rake db:rollback sẽ faile và raise cho bạn lỗi ActiveRecord::IrreversibleMigration vì chưa biết cụ thể bảng users nào :v

Một cách tốt hơn đó là drop table kèm theo tất cả những giá trị của bảng bị xóa

class DropUsers < ActiveRecord::Migration
 def change
  drop_table :users do |t|
   t.string :email, null: false
   t.timestamps null: false
  end
 end
end

Như vậy ta mới có thể revert lại bảng users như ban đầu

Rollback a specific migration

Rails cũng hỗ trợ thêm command rollback về chính xác 1 migration

Để check chính xác status nào để revert ta sử dụng command

root@3b8e3ae65cb1:/app# rails db:migrate:status

database: anime_development

 Status  Migration ID  Migration Name
--------------------------------------------------
  up   20201122023538 Create users
  up   20201122025633 Create movies

Và giờ muốn drop table users

rake db:migrate:down VERSION=20201122023538

bùm!!! bay màu 😂😂😂

Sau đó nếu cảm thấy chột dạ thì có thể run rake db:migrate sẽ tự tìm lại những migration có status down để migrate lại

⚠️: Cơ mà cách này thực sự không tốt, vì nó sẽ không đảm bảo được tính nhất quán của dự án và rất dễ conflict => chỉ nên dùng với các dự án mới triển khai

Define class in rails console

Ở đây ta có 1 vài cách đơn giản mà nhanh gọn nhẹ!

Open rails console

 1. ActiveRecord::Migration.drop_table(:table_name)
 2. ActiveRecord::Base.connection.execute("drop table table_name")

Đảm bảo tiêu chí 3 không Không rườm ra, không phức tạp và không thể quay đầu 🤣🤣🤣.

Nói không thể quay đầu cũng không hẳn chỉ là bạn sẽ mất thêm vài thao tác để back lại table bạn vừa mới xóa. Được rồi, đây là những cách xóa mà bạn chắc rằng - sẽ không gặp lại cái table này nữa nhé

Còn trong quá trình phát triển bạn muốn thêm column hay change column name, rename table, ... Khai báo 1 class, vì bản chất khi chạy rails db:migrate là sẽ tìm các file được định nghĩa theo đường dẫn db/migrate/..., sau đó tạo các class bên trong và chạy chúng. Giờ ta sẽ thực hiện ở trong rails console luôn.

Nếu ban đầu bạn đã tạo bảng users với 2 trường nameemail

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :users do |t|
   t.string :name
   t.string :email
   
   t.timestamps 
  end
 end
end

Và giờ muốn thêm password nữa −> vào rails console

root@3b8e3ae65cb1:/app# rails c
Running via Spring preloader in process 1547
Loading development environment (Rails 6.0.3.4)
[1] pry(main)> class DropUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
[1] pry(main)*  def change 
[1] pry(main)*   drop_table :users do |t|  
[1] pry(main)*    t.string :name   
[1] pry(main)*    t.string :email   
[1] pry(main)*    
[1] pry(main)*    t.timestamps    
[1] pry(main)*   end   
[1] pry(main)*  end  
[1] pry(main)* end 
=> :change
[2] pry(main)> 
[3] pry(main)> class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
[3] pry(main)*  def change 
[3] pry(main)*   create_table :users do |t|  
[3] pry(main)*    t.string :name   
[3] pry(main)*    t.string :email   
[3] pry(main)*    t.string :password   
[3] pry(main)*    
[3] pry(main)*    t.timestamps    
[3] pry(main)*   end   
[3] pry(main)*  end  
[3] pry(main)* end 
=> :change
[4] pry(main)> 

Sau đó

[4] pry(main)> DropUsers.new.change
-- drop_table(:users)
  (0.4ms) SET NAMES utf8mb4, @@SESSION.sql_mode = CONCAT(CONCAT(@@sql_mode, ',STRICT_ALL_TABLES'), ',NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO'), @@SESSION.sql_auto_is_null = 0, @@SESSION.wait_timeout = 2147483
  (11.7ms) DROP TABLE `users`
  -> 0.0210s
=> nil
[6] pry(main)> CreateUsers.new.change
-- create_table(:users)
  (13.5ms) CREATE TABLE `users` (`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `name` varchar(255), `email` varchar(255), `password` varchar(255), `created_at` datetime(6) NOT NULL, `updated_at` datetime(6) NOT NULL)
  -> 0.0148s
=> nil
[7] pry(main)> 

Vậy là xong khi mục đích của ta thay đổi cấu trúc của một bảng nào đó mà không cần phải tạo thêm file migration - vì nếu tạo thêm file thì sẽ càng tăng thời gian tạo các class bên trong để run thôi. Nhưng cũng chỉ nên thực hiện với những dự án nhỏ hoặc mới bắt đầu khi mà DB có sự thay đổi nhiều nhất.

Trên đây là một vài cách mình hay sử dụng để thay đổi hoặc xóa 1 table và chỉ 1 table trong rails. Hãy để lại 1 comment nếu thay hay cũng như muốn đóng góp ý kiến, chào thân ái và quyết thắng!

À quên, vô trong DB cũng xóa được cơ mà thế thì lại căng quá 😆 😆

R.I.P


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.