How to authenticate OpenVPN with Active Directory

Hôm nay mình sẽ trình bày bài viết về việc config Open VPN xác thực qua Active Directory.

1. Mô hình.

2. Chuẩn bị

 • 1 Server CentOS (Open VPN)
 • 1 Server AD.
 • 1 PC để test.

3. Config

- Đầu tiên update phần mềm, sau đó cài "epel-release"
"epel-release": Kiểu như kho chứa các source phần mềm opensource

	
         #sudo yum update -y
         #sudo yum install epel-release -y
         #sudo yum update -y
  

- Cài đặt các package: openvpn, easyrsa, iptables
"easyrsa" -> Đây là tool để tạo ra các Keys and Certificates
Tạo key và build file .ca

        #cd ~
        # /usr/share/easy-rsa/3/easyrsa init-pki
        # /usr/share/easy-rsa/3/easyrsa build-ca nopass
        # /usr/share/easy-rsa/3/easyrsa gen-dh
        # /usr/share/easy-rsa/3/easyrsa build-client-full vpn-client-01 nopass
        # /usr/share/easy-rsa/3/easyrsa gen-crl	
        # openvpn --genkey --secret pki/ta.key

Lưu ý: dòng bên dưới, dòng này dùng để tạo key cho phía client.
`# /usr/share/easy-rsa/3/easyrsa build-client-full vpn-client-01 nopass
Trong đó: vpn-client-01, mình nên đặt tên thành user của người dùng để dể phân biệt.

- Copy các file như ca, pem, key... vào thư mục /etc/openvpn


     #sudo cp pki/ca.crt /etc/openvpn/ca.crt
     #sudo cp pki/ca.crt /etc/openvpn/ca.crt
     #sudo cp pki/dh.pem /etc/openvpn/dh.pem
     #sudo cp pki/issued/vpn-server.crt /etc/openvpn/server.crt	
     #sudo cp pki/private/vpn-server.key /etc/openvpn/server.key
     #sudo cp pki/ta.key /etc/openvpn/ta.key
     #sudo cp pki/crl.pem /etc/openvpn/crl.pem

- Start Services

    #sudo systemctl -f enable [email protected]
    #sudo systemctl start [email protected]

- Check log # sudo tail -f /var/log/openvpn.log

- Enable IPv4 Forwarding

      vi /etc/sysctl.conf	
      #Packet forwarding	
      net.ipv4.ip_forward = 1 

- Configure IPTables

      Create an iptables rule to allow proper routing of our VPN subnet. 
      #iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.9.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE 
      Need forward traffic from tunnel to ethernet and ethernet to tunnel by command: 
      #iptables -I FORWARD 1 -i tun0 -j ACCEPT 
      #iptables -I FORWARD 2 -i tun0 -o eth0 -j ACCEPT 
      #iptables -I FORWARD 3 -i eth0 -o tun0 -j ACCEPT 
      #iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT 
      #service iptables save 

- Restart Services iptables

      sudo systemctl enable iptables 
      sudo systemctl start iptables 
      sudo service iptables save 

' - Update lại file config của server VPN cho phù hợp
Đường dẫn: /etc/openvpn/server.conf
Nội dung file config như bên dưới:

        port 1194 
        proto udp 
        dev tun 
        sndbuf 0 
        rcvbuf 0 
        ca ca.crt 
        cert server.crt 
        key server.key 
        dh dh.pem 
        topology subnet 
        server 10.9.0.0 255.255.255.0 
        ifconfig-pool-persist ipp.txt 
        push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" 
        keepalive 10 120 
        comp-lzo 
        persist-key 
        persist-tun 
        status openvpn-status.log 
        verb 3 
        crl-verify crl.pem 
        user nobody 
        group nobody 
        cipher AES-256-CBC 
        auth SHA512 
        plugin /usr/lib64/openvpn/plugin/lib/openvpn-auth-ldap.so "/etc/openvpn/server/ldap.conf" 
        client-cert-not-required 
        #plugin /usr/lib64/openvpn/plugins/openvpn-plugin-auth-pam.so login 
        log-append /var/log/openvpn.log 

Lưu ý các dòng này:
(1) server 10.9.0.0 255.255.255.0
-> Đây là dãy mạng cung cấp cho phía client
-> ta không đặt trùng với dãy IP local trong công ty.
(2) plugin /usr/lib64/openvpn/plugin/lib/openvpn-auth-ldap.so "/etc/openvpn/server/ldap.conf"
-> Authen sẽ được thông qua file ldap.conf
(3) plugin /usr/lib64/openvpn/plugins/openvpn-plugin-auth-pam.so login
-> Authen sẽ được thông qua user local.

- Setting để client có thể connect tới Server..
Tạo folder chứa key.

	
   # cd ~ 
   # mkdir vpn-client-01-config
    

Copy các file đã được gen, sau đó chuyển vào trong folder này.

    # cp pki/ca.crt vpn-client-01-config/ca.crt		
		# cp pki/issued/vpn-client-01.crt vpn-client-01-config/client.crt		
		# cp pki/private/vpn-client-01.key vpn-client-01-config/client.key		
		# cp pki/ta.key vpn-client-01-config/ta.key		

Tạo user local để vpn

    # useradd -m -s /sbin/nologin [username]		
		# passwd [username]		

File config phía client

    client
    dev tun
    proto udp
    sndbuf 0
    rcvbuf 0
    remote 172.16.25.203 1194
    resolv-retry infinite
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    comp-lzo
    verb 3
    auth-user-pass
    auth-nocache
    ca ca.crt
    cert client.crt
    key client.key
    remote-cert-tls server

4. Config authen với ldap Cài đặt package openvpn-auth-ldap
#yum install openvpn openvpn-auth-ldap y Create file "ldap.conf" ```

    <LDAP>
      # LDAP server URL
      URL    ldap://172.16.25.202
      # Bind DN (If your LDAP server doesn't support anonymous binds)
      BindDN    "CN=Administrator,CN=Users,DC=framgia-test,DC=com"
      # Bind Password
      Password  [email protected]#
      # Network timeout (in seconds)
      Timeout    15
      # Enable Start TLS
      TLSEnable  no
      # Follow LDAP Referrals (anonymously)
      FollowReferrals yes
      # TLS CA Certificate File
      #TLSCACertFile  /usr/local/etc/ssl/ca.pem
      # TLS CA Certificate Directory
      #TLSCACertDir  /etc/ssl/certs
      # Client Certificate and key
      # If TLS client authentication is required
      #TLSCertFile  /usr/local/etc/ssl/client-cert.pem
      #TLSKeyFile  /usr/local/etc/ssl/client-key.pem
      # Cipher Suite
      # The defaults are usually fine here
      # TLSCipherSuite  ALL:!ADH:@STRENGTH
    </LDAP>
    <Authorization>
      # Base DN
      BaseDN    "OU=VPN,DC=framgia-test,DC=com"
      # User Search Filter
      SearchFilter  "(sAMAccountName=%u)"
      # Require Group Membership
      RequireGroup  false
      # Add non-group members to a PF table (disabled)
      #PFTable  ips_vpn_users
    </Authorization>
    ```

Giải thích một số thông tin:
URL ldap://172.16.25.202 : Địa chỉ IP của Server LDAP.
BindDN "CN=Administrator,CN=Users,DC=framgia-test,DC=com"
Cách để lấy BindDN, login vào AD -> vào cmd -> dsquery user

    C:\Users\Administrator\Desktop>dsquery user				
		CN=Administrator,CN=Users,DC=framgia-test,DC=com				
		CN=Guest,CN=Users,DC=framgia-test,DC=com				
		CN=DefaultAccount,CN=Users,DC=framgia-test,DC=com				
		CN=krbtgt,CN=Users,DC=framgia-test,DC=com				
		CN=Le Huy,OU=Infra,DC=framgia-test,DC=com				
		CN=Tran Van Quyet,OU=Infra,DC=framgia-test,DC=com				
		CN=Truong Thanh Trung,OU=Infra,DC=framgia-test,DC=com				
		CN=Truong Thanh Trung,OU=Infra,DC=framgia-test,DC=com	

Password [email protected]# : Mật khẩu tài khoản admin login vào AD.
BaseDN "OU=VPN,DC=framgia-test,DC=com": Domain framgia-test.com được phân giải thành thế này.
SearchFilter "(sAMAccountName=%u)" : Cứ để default như vậy.

5. Test

Trên AD, tiến hành tạo OU đặt tên: VPN -> sau đó tạo các user nằm trong OU này.

 • Mục đích, chỉ những user trong OU VPN mới connect OK.

 • Trên Client, copy các file ca, key, ... bỏ vào folder config.

 • Test thử connect được chưa :-?

 • Những user khác, không thuộc OU-VPN -> connect sẽ fail.

 • Kết quả:
  Cảm ơn các bạn, anh (chị) đã đọc bài - bài viết còn basic, nếu có sai sót có thể góp ý để em(mình) cải thiện.


Nguồn tham khảo:
https://www.rosehosting.com/blog/how-to-install-openvpn-on-centos-7/
http://www.startupcto.com/server-tech/centos/setting-up-openvpn-server-on-centos
https://www.youtube.com/watch?v=V6DGD4QRXVU