+3

Host CI/CD web tĩnh dựa vào AWS S3, AWS pipeline và Github (Part 2)

part 1, chúng ta đã tìm hiểu về cách host static website bằng Amazon S3, ở bài này chúng ta sẽ tiến hành tạo pipeline và tiến hành liên kết với Github, chạy CI/CD, etc,...

Tạo code pipeline mới

image.png

Chọn Github version

image.png

Liên kết với Github

image.png image.png

Chọn repo và branch và click Next.

image.png

  • Vì là static web nên chúng ta bỏ qua bước build, chọn Skip build stage -> Skip image.png

Thêm deploy và click next

image.png

  • Xác nhận lại lần nữa và bấm vào "Create Pipeline"

  • Chúng ta có thể xác nhận việc source và deploy image.png

image.png

Tiến hành kiểm trả lại host, quay lại Bucket, và tìm đến file index.html

image.png

image.png

Tips

Kiểm tra CI/CD bằng các chỉnh sửa lại source code trong github, Pipeline sẽ tự động deloy lại lần nữa.

Clean up

  • Empty bucket and delete each bucket -> Làm rỗng bucket và xóa mỗi bucket
  • Delete Pipelines -> Xóa pipeline
  • Delete exits policy and role releated to pipeline -> Trong IAM, Xóa policy và liên quan đến pipeline

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.