0

Học Javascript part 1

Javascript có 2 phiên bản hiện tại là ECMAScript v3 và v5.

**1. ** Cấu trúc từ vựng

Cấu trúc từ vựng là những qui tắc ở level thấp nhất của một ngôn ngữ, qui định cách đặt tên biến, cách viết comment, làm thế nào một chương trình được được phân thành các phần khác nhau.

 • Character Set:

  • Javascript phân biệt chữ hoa và chữ thường.

     console.log("test"); //print "test"
     Console.log("test"); //ReferenceError: Console is not defined
   
  • Ký tự Unicode: Với những device hoặc software không thể hiển thị đầy đủ ký tự unicode. Javascript hỗ trợ định nghĩa các viết với unicode như sau: Ký tự unicode bắt đầu bằng "\u" sau đó là mã hexa:

    "café" === "caf\u00e9" // => true
   
 • Comment: Javascript hỗ trợ 2 loại comment sau

   // Single line comment
  
     /*
  
       Line1
  
       Multiple line comment
  
       Line2
  
     */
  
 • Tên của biến và function phải bắt đầu bằng 1 chữ cái, ký tự _, hoặc ký tự &. Những ký tự theo sau đó có thể là chữ, số, _,$. Và không được dùng reverse words để đặt tên

 • Reverse word:

  • Bạn không được sử dụng các từ sau làm identifier

  Screen Shot 2016-08-26 at 9.59.42 AM.png

  • Ngoài ra ECMAScript 5 còn có 1 số reserves khác:

  Screen Shot 2016-08-26 at 10.01.06 AM.png

  • Ở ECMAScript 3 reverse word bao gồm cả keywords của java, bạn không nên dùng những ký tự này trong ECMAScript 3:

  Screen Shot 2016-08-26 at 10.05.29 AM.png

  • Javascript định nghĩ trước các biến và hàm, hằng toàn cục, bạn không nên sử dụng chúng để đặt tên:

  Screen Shot 2016-08-26 at 10.24.17 AM.png

  • Dấu ";": Bạn sử dụng dấu ";" để đánh dấu kết thúc câu lệnh. Bạn cũng có thể bỏ dấu ";" trong trường hợp 2 câu lệnh ở 2 line riêng biệt.

      console.log("test"); //print "test"
      console.log("test"); //print "test1"
   
  • Javascript chỉ coi 1 câu lệnh là (hay dấu ; có thể thay thế bằng line break) chỉ khi nó không thể parse được các ký tự tiếp theo để tạo ra câu lệnh có nghĩa:

     var a
     a
     =
     3
     console.log(a);
   
     ==>> Tương tự như
   
     var a; a = 3; console.log(a);
   

**2. ** Kiểu dữ liệu và biến

 • Kiểu số: Số trong javascript biểu diến dưới dạng float

 • Kiểu Text: kiểu String được biểu diễn bằng dãy 16 bits. Được biểu diễn giữa 2 dấu " hoặc 2 dấu '.

     "" // The empty string
     "3.14"
     'name="myform"'
  
 • Kiểu Boolean: được biểu diễn dưới 1 trong 2 giá trị. True hoặc false. Ngoài ra bất kì giá trị nào trong javascript có thể được converted sang kiểu boolean.

 • Null và undefine: Null coi như một object đặc biết, xác định " không có object", undefine là kiểu dữ liệu biểu diễn sự vắng mặt của giá trị, dùng trong lệnh return của function.

 • Global object: là object được định nghĩa mà nó có thể sử dụng ở mọi nơi trong 1 javascript program.

 • Chuyển Kiểu: Javascript là một ngôn ngữ mềm dẻo. Java tự động chuyển kiểu dữ liệu mà chương trình cần.

Screen Shot 2016-08-26 at 2.35.00 PM.png

...Continue...


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.