+6

Hiểu về Call, Bind, Apply trong JavaScript

Hiểu về function context


Trước khi tìm hiểu về Call , Bind, Apply, chúng ta hãy xem lại một số cách khác nhau để tạo ra một function, và nó ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của this.

function sayHello() {
  console.log('Hello');
  console.log(this);
}

sayHello() // Hello
      // Window {...}

Bạn có thể chạy đoạn code trên trong console của trình duyệt. Như chúng ta đã biết, các function trong JavaScript, trong khi thực thi, sẽ có tham chiếu đến context hiện tại của nó, chính là this. Vậy, giá trị của this ở đây là gì? Đúng như dự đoán, this sẽ có giá trị là window object.


Hãy xem một ví dụ khác:

let greeting = {};
greeting.sayHello = function() {
  console.log('Hello');
  console.log(this);
}

greeting.sayHello() // Hello
          // {sayHello: f}

Ở đây, đầu tiên chúng ta tạo biến greeting gán nó bằng 1 object rỗng. Sau đó, khai báo một property sayHello là một function, function này cũng tương tự như ở ví dụ trước.
Bây giờ giá trị của this sẽ không phải là window object như ví dụ trước, bởi vì context khi thực thi của function này đã thay đổi. Giá trị của this sẽ là giá trị của object tham chiếu bởi biến greeting: {sayHello: f}


Tiếp tục một ví dụ khác:

function sayHello() {
  console.log('Hello');
  console.log(this);
}

let greeting = new sayHello() // Hello
               // sayHello {}

Ở ví dụ này, chúng ta dùng từ khóa new với function sayHello(), cái này còn được gọi là constructor function. Giá trị của this bây giờ, sẽ là 1 object rỗng.


Call()


Sau khi đã review qua về this, hãy cùng bước vào tìm hiểu method Call.

let person1 = {name: "Nguyen Van A", age: 20};
let person2 = {name: "Nguyen Van B", age: 21};

let sayHello = function() {
  console.log("Hello, " + this.name);
}

sayHello.call(person1); // Hello, Nguyen Van A
sayHello.call(person2); // Hello, Nguyen Van B

Ở ví dụ này, chúng ta tạo 2 object person1person2 với property name, age. Tiếp theo khai báo function sayHello, function này sẽ log ra console "Hello", theo sau là giá trị của this.name.

Bây giờ nếu gọi luôn function sayHello, thì chúng ta sẽ được cái này: "Hello, ", bởi vì lúc này this sẽ refers tới window object, và window object này không có property là name.

Điều chúng ta muốn ở đây, là set lại giá trị của this thành một cái khác với context thực thi hiện tại. Mọi object trong JavaScript đều có một số property để làm việc này, ví dụ như Call. Hàm Call này nhận vào 1 tham số là một object, bạn có thể thấy ở trong đoạn code bên trên.

Truyền person1 vào tham số khi gọi method Call cho sayHello sẽ bind giá trị của this trong sayHello thành vào person1, bây giờ kết quả nhận được sẽ là "Hello, Nguyen Van A"

Note: Nếu bạn gọi Call, mà không truyền vào object: sayHello.call(), thì kết quả sẽ giống như gọi sayHello()


Ngoài ra, bạn cũng có thể truyền thêm các tham số khác vào Call, ví dụ:

let person1 = {name: "Nguyen Van A", age: 20};

let sayHello = function(message) {
  console.log(message + ", " + this.name);
}

sayHello.call(person1, "Hello"); // Hello, Nguyen Van A

Chúng ta khai báo hàm sayHello nhận vào 1 tham số là message, sau đó gọi method Call cho sayHello với tham số đầu tiên là person1, tham số thứ 2 là message.


Apply()


Giống như Call, mọi function object trong JavaScript đều có method Apply. Tương tự như ví dụ ở Call, bạn có thể thay thế call thành apply, kết quả nhận được cũng giống hệt. Vậy Apply có gì khác với Call ? Đó là:

 • Call có thể nhận 1 list các tham số phía sau.
 • Apply chỉ nhận 1 tham số là 1 mảng.

Ví dụ:

let introduction = function(name, profession) {
  console.log("My name is " + name + " and I am a " + profession);
  console.log(this);
}

introduction("Nguyen Van C", "student"); // My name is Nguyen Van C and I am a student
                     // Window {...}
introduction.call(undefined, "Nguyen Van C", "student"); // My name is Nguyen Van C and I am a student
                             // Window {...}

introduction.apply(undefined, ["Nguyen Van C", "student"]); // My name is Nguyen Van C and I am a student
                              // Window {...}

Ví dụ này đầu tiên gọi hàm introduction với 2 tham số như trên, sau đó tiếp tục thử dùng apply và call cho introduction.


Làm thế nào để quyết định khi nào dùng Call, khi nào dùng Apply?

Call Apply
Dùng khi input có nhiều, và không liên quan đến nhau / bao gồm nhiều kiểu biến Dùng khi input đã có dạng array với các giá trị, kiểu biến giống nhau

Bind()


Với CallApply, chúng ta gọi một function đã có, và thay đổi context của nó. Nếu chúng ta muốn tạo ra copy của một function, rồi mới thay đổi context của nó, Bind cho phép chúng ta làm điều đó.

? Ví dụ:

let person1 = {
  name: "Nguyen Van A",
  getName: function() {
    return this.name;
  }
}

let person2 = {name: "Nguyen Van B"}
let getNameCopy = person1.getName.bind(person2);
console.log(getNameCopy()) // "Nguyen Van B"

Đầu tiên chúng ta tạo object person1 có property name, getNameperson2 có property name như trên.

Khi gọi bind cho person1.getName và truyền person2 vào với vai trò là tham số, thì một function mới sẽ được tạo ra và được gán cho biến getNameCopy, giá trị của this trong function này là person2.

Ở đây, chúng ta không thay đổi context của function đã có từ trước như call, apply, thay vào đó sẽ tạo ra copy của function đó, rồi mới thay đổi context.
Tham khảo: https://developer.mozilla.org/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.