+6

Hiểu rõ hơn về window.location

Công dụng của window.location là cung cấp cho bạn properties để lấy thông tin trên thanh địa chỉ hiện tại hoặc sử dụng những methods để điều hướng hoặc reload lại trang. Ai cũng hiểu và nắm rõ được nó, nên trong bài viết này mình sẽ tập trung vào những cái cần chú ý để phục vụ cho việc sử dụng window.location tốt hơn nhé !!!

Ví dụ URL cho bài viết này:

https://www.viblo.asia/posts/?filter=JS#1

window.location.origin  = 'https://www.viblo.asia/posts'
        .protocol = 'https:'
        .host   = 'www.viblo.asia'
        .hostname = 'www.viblo.asia'
        .port   = ''
        .pathname = '/posts/'
        .search  = '?filter=JS'
        .hash   = '#1'
        .href   = 'https://www.viblo.asia/posts/?filter=JS#1'

1. Sự khác nhau giữ hosthostname

Trong ví dụ của tôi, bạn sẽ chú ý rằng hosthostname đều return về 1 giá trị (www.viblo.asia).

Nhưng nếu URL có port 8888 thì sao.

https://www.viblo.asia.com:8888/posts/?filter=JS#1

window.location.host; // 'www.viblo.asia.com:8888'
window.location.hostname; // 'www.viblo.asia.com'

window.location.port; // '8888'

Qua ví dụ trên ta có thể thấy host bao gồm port number, hostname sẽ chỉ return về tên host thôi nhé.

2. Làm thế nào để thay đổi URL properties

Bạn không chỉ sử dụng properties để lấy thông tin URL. Bạn có thể sử dụng nó để set new properties làm thay đổi URL.

// Ban đầu 'www.viblo.asia.com'

window.location.pathname = '/post-detail'; // Thay đổi pathname

// Kết quả 'www.viblo.asia.com/post-detail'

Ở đây là danh sách những properties bạn có thể thay đổi.

window.location.protocol = 'https'
        .host   = 'localhost:8080'
        .hostname = 'localhost'
        .port   = '8080'
        .pathname = 'path'
        .search  = 'query string' // (Bạn không cần truyền ?)
        .hash   = 'hash' // (Bạn không cần truyền #)
        .href   = 'url'

Chỉ window.location.origin là không thể thay đổi ( vì nó là thuộc tính read-only).

3. Location Object

window.location return về 1 Location Object cho bạn thông tin về current location. Nhưng bạn cũng có thể truy cập Location Object thông qua những cách sau:

window.location     = Location Object
window.document.location = Location Object
document.location    = Location Object
location         = Location Object

Lý do bạn có thể làm được điều này là vì tất cả chúng đều là global variable trong browser:

4. window.location và location

Có 4 properties để lấy được Location Object. Thông thường nên sử dụng window.location vì theo kinh nghiệm của mình. Khi code thì có rất nhiều bạn đặt tên biến là location. Dẫn tới vấn đề ghi đè thuộc tính global, còn nếu bạn cảm thấy mình nắm rõ thì việc sử dụng là không thành vấn đề.

// https://www.viblo.asia.com

location.protocol; // 'https'

function localFile() {
 const location = '/files';

 return location.protocol;
 // undefined
 // "location" đã ghi đề biến global variable
}

5. window.location methods

window.location
.assign() Điều hướng tới một URL
.replace() Điều hướng tới một URL và xoá current page từ section history
.reload() Reload lại trang hiện tại
.toString() Return về URL

Ta có thể thấy được assignreplace đều điều hướng tới một URL. Khác nhau là assign sẽ lưu current page trong history. Vì vậy user có thể điều hướng bằng nút back về. Còn với replace thì không.

Assign

1. Mở một trang trắng (Không có url)
2. Đi vào www.viblo.asia (current page)

3. Load lại trang mới 👉 `window.location.assign('https://www.w3schools.com')`
4. Nhấn "Back"
5. Trở về 👉 www.viblo.asia

Replace

1. Mở một trang trắng (Không có url)
2. Đi vào www.viblo.asia (current page)

3. Load lại trang mới 👉 `window.location.replace('https://www.w3schools.com')`
4. Nhấn "Back"
5. Trở về 👉 trang trắng (Không có url)

6. Làm thế nào để điều hướng tới 1 trang khác

// href properties
window.location.href = 'https://www.viblo.asia';

// Assign
window.location.assign('https://www.viblo.asia');

// Replace
window.location.replace('https://www.viblo.asia');

Sự khác nhau ở những cách trên đó là browser history.

hrefassign giống nhau là lưu current page trong history, nên có thể back về khi tới một trang mới. Còn replace thì lại không thể.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.