+3

Hiệu năng, lập trình hàm cho collections trong Swift

Đây là bài dịch từ của một chia sẻ trên trang medium.com, bài viết nguồn mời các bạn xem tại đây: https://medium.com/swift-programming/performance-functional-programming-and-collections-in-swift-359d14e59325

Functional programming (lập trình hàm) rất dễ dàng và thường xuyên được sử dụng trong Swift. Với các collection có lượng lớn các item và thực hiện các hành vi như filter hoặc map là rất phổ biến và nên được sử dụng một cách khéo léo. Hiệu suất thường giảm khi các phương thức này được kết hợp thực hiện cùng nhau, như một filter theo sau một first. Dưới đây là một danh sách các cách thực hiện hay nhất.

Ưu tiên contains hơn first(where:) != nil

Việc kiểm tra một đối tượng có tồn tại trong một collection hay không có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng dùng contains sẽ cho hiệu suất cao nhất.

Cách thực hiện tốt nhất

let numbers = [0, 1, 2, 3]
numbers.contains(1)

Cách thực hiện không tốt

let numbers = [0, 1, 2, 3]
numbers.filter { number in number == 1 }.isEmpty == false
numbers.first(where: { number in number == 1 }) != nil

Ưu tiên việc kiểm tra isEmpty hơn là số lượng phần tử bằng 0

Nguyên nhân vì sao lại nên kiểm tra isEmpty, các bạn có thể tham khảo câu lưu ý sau trong isEmpty documentation

Khi bạn cần kiểm tra xem collection của bạn có rỗng hay không, hãy sử dụng thuộc tính isEmpty thay vì kiểm tra xem thuộc tính count có bằng 0 hay không. Đối với các collection không phù hợp với protocol RandomAccessCollection, việc truy cập thuộc tính count sẽ lặp lại thông qua các phần tử của collection.

Cách thực hiện tốt nhất

let numbers = []
numbers.isEmpty

Cách thực hiện không tốt

let numbers = []
numbers.count == 0

Kiểm tra một String rỗng bằng isEmpty

Một String trong Swift có thể được coi như là một colleciton của các character. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta nên sử dụng isEmpty để kiểm tra xem một String có rỗng hay không sẽ đem lại hiệu suất tốt hơn.

Cách thực hiện tốt nhất

myString.isEmpty

Cách thực hiện không tốt

myString == ""
myString.count == 0

Lấy ra đối tượng đầu tiên thoả mãn một điều kiện

Việc lấy ra đối tượng đầu tiên thoả mãn một điều kiện cho trước nào đó, có thể được thực hiện bằng filterfirst. Nhưng cách thực hiện tốt nhất là sử dụng first(where:) Cách sử dụng first(where:) sẽ dừng việc quét các phần tử của collection ngay khi tìm được đối tượng phù hợp với điều kiện. Còn cách sử dụng filter sẽ quét toàn bộ collection, dù đã tìm được đối tượng phù hợp với điều kiện. last(where:) cũng tương tự.

Cách thực hiện tốt nhất

let numbers = [3, 7, 4, -2, 9, -6, 10, 1]
let firstNegative = numbers.first(where: { $0 < 0 })

Cách thực hiện không tốt

let numbers = [3, 7, 4, -2, 9, -6, 10, 1]
let firstNegative = numbers.filter { $0 < 0 }.first

Lấy ra phần tử bé nhất và lớn nhất của một collection

Có thể tìm phần tử bé nhất của collection bằng cách sắp xếp nó từ bé tới lớn, sau đó lấy ra phần tử đầu tiên. Tìm phần tử lớn nhất cũng tương tự như vậy. Việc này yêu cầu phải sắp xếp toàn bộ mảng trước tiên. Thay vào đó hãy sử dụng min()max() để có hiệu suất tốt hơn trong trường hợp này.

Cách thực hiện tốt nhất

let numbers = [0, 4, 2, 8]
let minNumber = numbers.min()
let maxNumber = numbers.max()

Cách thực hiện không tốt

let numbers = [0, 4, 2, 8]
let minNumber = numbers.sorted().first
let maxNumber = numbers.sorted().last

Kiểm tra xem toàn bộ phần tử có thoả mãn điều kiện cho trước

Rất dễ dàng sử dụng việc kết hợp filterisEmpty để kiểm tra toàn bộ các phần tử của một collection có thoả mãn một điều kiện cho trước hay không. Nhưng với SE-0207 được giới thiệu trong Swift 4.2, chúng ta có thể sử dụng allSatisfy để kiểm tra điều này.

Cách thực hiện tốt nhất

let numbers = [0, 2, 4, 6]
let allEven = numbers.allSatisfy { $0 % 2 == 0 }

Cách thực hiện không tốt

let numbers = [0, 2, 4, 6]
let allEven = numbers.filter { $0 % 2 != 0 }.isEmpty

Hãy sử dụng SwiftLint để chắc chắn rằng chúng ta đã sử dụng cách tốt nhất

Hầu hết các ví dụ này được thực hiện trong SwiftLint và nó sẽ giúp bạn đảm bảo rằng các phương pháp hay nhất trên được sử dụng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.