+3

Hiển thị các thông báo thân thiện hơn với toastr

Có thể bạn thấy việc hiển thị thông báo với bosstrap là khá nhàm chán, bạn cần một thư việc khác hiển thị thông báo một cách sinh động hơn. Toastr là một lựa chọn rất tốt bạn có thể thử và trải nghiệm. toastr là một thư viện Javascript dùng cho việc hiển thị các thông báo một cách độc lập. Để sự dụng toastr việc đầu tiên trang web của bạn cần có Jquery.

Việc cài đặt toastr khá đơn giản

Nếu bạn dùng bower bạn chỉ cần cài thêm gói toastr là đủ

bower install toastr

Tương tự với npm

npm install --save toastr

Nếu bạn dùng Rails bạn có thể dùng gem toastr-rails cũng khá đơn giản

# Gemfile

gem 'toastr-rails'
# application.coffee

#= require toastr
// application.scss

@import "toastr";

Sử dụng toastr

Như vậy ta đã xong việc cài đặt. Giờ ta đi vào việc sử dụng toastr

Toastr hỗ trợ bạn hiển thị 4 loại message thông báo thông thường là Success, Info, Warning và Error

Ví dụ

// Hiển thị thông báo loại warning không có tiêu đề (title)
toastr.warning('Nội dung thông báo')

// Hiển thị thông báo loại success không có tiêu đề (title)
toastr.success('Nội dung thông báo', 'title')

// Hiển thị thông báo loại error
toastr.error('Nội dung lỗi.', 'Gặp lỗi!')

// Hiển thị thông báo thành công với một số tùy chọn khác
toastr.info('Nội dung thông báo thông tin', '', {timeOut: 5000})

toastr cũng hỗ trợ bạn việc xóa/ẩn thông báo thông qua phương thức remove và clear

// Thông báo sẽ được xóa ngay lập tức
toastr.remove()

// Thông báo được xóa nhưng kèm theo hiệu ứng từ từ ẩn đi
toastr.clear()

Qua một số ví dụ trên ta có thể thấy việc sử dụng toastr để hiển thị thông báo có cấu trúc chung sau

toastr.<tên phương thức>(<nội dung thông báo>, <tiêu đề của thông báo>, <các tùy chọn khác>)

Một số tùy chọn cấu hình của toastr

Tránh các ký tự đặc biệt, thẻ HTML (Escape HTML characters)

Để tránh trang web bị tấn công qua các thông báo dưới dạng html bạn có thể sử dụng options excape HTML để trang web của bạn an toàn hơn Ví dụ Thông báo không an toàn

toastr.info("<script>alert('Script chứa mã độc')</script>")

Thông báo an toàn

toastr.options.escapeHtml = true;
// sau khi escapeHtml thì đoạn script trong nội dung thông báo sẽ không thể chạy được
toastr.info("<script>alert('Script chứa mã độc')</script>")
hoặc
toastr.info("<script>alert('Script chứa mã độc')</script>", undefined, {escapeHtml: true})

Nút đống thông báo (close button)

Bạn có thể hiển thị nút đóng thông báo như sau

toastr.options.closeButton = true;

Hoặc bạn có thể thay đổi nút đóng thông báo tùy ý như sau

toastr.options.closeHtml = '<button><i class="icon-off"></i></button>';

hoặc các khác bạn không muốn thay đổi html thì bạn có thể css lại cho nút đóng thông báo thông qua class sau #toast-container .toast-close-button

Thay đổi hiệu ứng đóng thông báo

toastr.options.closeMethod = 'fadeOut';
toastr.options.closeDuration = 300;
toastr.options.closeEasing = 'swing';

Hiển thị theo thứ tự ưu tiên Theo mặc định thì thông báo mới nhất sẽ hiển thị ở trên, tuy nhiên bạn có thể cho thông báo mới nhất hiển thị ở dưới như sau

toastr.options.newestOnTop = false;

Một số callbacks

toastr.options.onShown = function() { console.log('show callback'); }
toastr.options.onHidden = function() { console.log('hide callback'); }
toastr.options.onclick = function() { console.log('click callback'); }
toastr.options.onCloseClick = function() { console.log('close click callback'); }

Tùy chỉnh một số hiệu ứng

Toastr có hỗ trợ mặc định một số hiệu ứng. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đổi các hiệu ứng theo ý thích của mình

Hiệu ứng chuyển động (Easings)

Theo mặc định các hiệu ứng hiển thị hoặc ẩn thông báo như sau (swing và linear đều được hỗ trợ sẵn bởi Jquery)

toastr.options.showEasing = 'swing';
toastr.options.hideEasing = 'linear';
toastr.options.closeEasing = 'linear';

Tuy nhiên bạn có thể thay đổi một số hiệu ứng khác bạn có thể thêm một plugin mới Jquery plugin

toastr.options.showEasing = 'easeOutBounce';
toastr.options.hideEasing = 'easeInBack';
toastr.options.closeEasing = 'easeInBack';

Cách thức hiện thị (Animation Method)

Bạn có thể chọn một số phương thức hiển thị sau show/hide, fadeIn/fadeOut, slideDown/slideUp. Tất cả các phương thức này đều được hỗ trợ bởi Jquery. Mặc định toastr dùng phương thức fadeIn/fadeOut

toastr.options.showMethod = 'slideDown';
toastr.options.hideMethod = 'slideUp';
toastr.options.closeMethod = 'slideUp';

Tránh các thông báo trùng lặp

Để tránh các thông báo trùng lặp bạn có thể dùng tùy chọn sau

toastr.options.preventDuplicates = true;

Thanh trạng thái (Progress Bar)

Bạn có thể hiện thị thanh trạng thái của tin nhắn như sau

toastr.options.progressBar = true;

Tham khảo

  1. github-toastr
  2. examples

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí