+1

Gửi email trong ứng dụng Rails

Giới thiệu

Thông qua ứng dụng Rails với ActionMailer, ActionMailer Preview và thông qua nhà cung cấp dịch vụ email của bên thứ ba như Gmail. Bài viết này là hướng dẫn cơ bản để xây dựng chức năng gửi email trong Rails.

Gửi email bằng ActionMailer và Gmail

Chuẩn bị

Đầu tiên xây dựng một ứng dụng gửi email cho người dùng mới tạo.

$ rails new app_send_email
$ rails g scaffold user name:string email:string
$ rake db:migrate

Tiếp theo

rails g mailer example_mailer

Vào app/mailers/application_mailer.rb thay đổi địa chỉ email mặc định thành địa chỉ email bạn muốn sử dụng để làm địa chỉ người gửi.

class ApplicationMailer < ActionMailer::Base
 default from: "from@example.com"
 layout "mailer"
end

Tiếp theo tạo một method trong app/mailers/example_mailer.rb để có thể tùy chỉnh việc gửi email

def sample_email(user)
 @user = user
 mail(to: @user.email, subject: "Sample Email")
end

Bước tiếp theo viết nội dung muốn gửi đến User
app/views/example_mailer/sample_email.html.erb

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type' />
 </head>
 <body>
  <h1>Hi <%= @user.name %></h1>
  <p>
    Sample mail sent using smtp.
  </p>
 </body>
</html>

Có thể tạo thêm phần văn bản cho email app/views/example_mailer/sample_email.text.erb

Hi <%= @user.name %>
Sample mail sent using smtp.

Giờ thì ta có thể test với ActionMailer Preview để kiểm tra bố cục email như thế nào.
test/mailers/previews/example_mailer_preview.rb

class ExampleMailerPreview < ActionMailer::Preview
 def sample_mail_preview
  ExampleMailer.sample_email(User.first)
 end
end

Truy cập http://localhost:3000/rails/mailers/example_mailer/sample_mail_preview bạn sẽ thấy bản xem trước của email.

Cấu hình

Theo mặc định, Rails sẽ gửi email qua SMTP. Giờ thì chúng ta sẽ thiết lập các biến môi trường và cấu hình cho ứng dụng để có thể gửi email.
Ở đây là môi trường development /config/environments/development.rb.

config.action_mailer.default_url_options = {host: "localhost:3000"}
config.action_mailer.perform_deliveries = true
config.action_mailer.delivery_method = :smtp
config.action_mailer.smtp_settings = {
  address: "smtp.gmail.com",
  port: 587,
  user_name: ENV["gmail_username"],
  password: ENV["gmail_password"],
  authentication: :plain,
  enable_starttls_auto: true
}

Cài thêm gem "dotenv-rails" để thiết lập biến môi trường .env

gmail_username: "username@gmail.com"
gmail_password: "Gmail password"

Nếu bạn gặp lỗi Net::SMTPAuthenticationError thì vào https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en tạo một password theo hướng dẫn, thay thế cho biến môi trường gmail_password

Chạy thử

OK giờ chúng ta sẽ kích hoạt sự kiện gửi email sau khi User vừa được tạo thành công đến email của người dùng.

def create
  @user = User.new(user_params)

  respond_to do |format|
   if @user.save
   
    ExampleMailer.sample_email(@user).deliver
    
    format.html { redirect_to @user, notice: 'User was successfully created.' }
    format.json { render :show, status: :created, location: @user }
   else
    format.html { render :new }
    format.json { render json: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

Cuối cùng test xem chức năng đã chạy đúng hay chưa. Ở form New User nhập username và email và bấm submit

Check email xem kết quả nhận được.

Kết luận

Trên là hướng dẫn cơ bản cho việc gửi email trong ứng dụng Rails. Các bạn có thể tham khảo thêm gửi email bằng ActionMailer và Mailgun ở link sau https://launchschool.com/blog/handling-emails-in-rails


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.