+6

Gửi email trong Laravel và tính thời gian phản hồi của 1 request với LARAVEL_START

Xem thêm : Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến

Tính thời gian phản hồi của 1 request với LARAVEL_START

Các bạn để ý thì trong file public/index.php thì có một hằng LARAVEL_START được định nghĩa:

define('LARAVEL_START', microtime(true));

Vì thế đây là câu lệnh đầu tiên được thực hiện khi một request được gửi tới từ phía máy khách, nó đánh dấu thời gian bắt đầu nhận request.

Vậy LARAVEL_START có thể sử dụng để tính thời gian phản hồi của một request hoặc là thời gian cho tới một thời điểm nào đó.

Để tính thời gian phản hồi chúng có có thể sử dụng kết hợp thêm hàm terminate của Middleware, tạo một TerminatingMiddleware như sau:

<?php 
 
namespace App\Http\Middleware; 
 
use App\Jobs\LogFileJob; 
use Closure; 
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; 
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; 
use Symfony\Component\HttpKernel\TerminableInterface; 
 
class TerminatingMiddleware implements TerminableInterface 
{ 
  protected $startTime; 
 
  /** 
   * Handle an incoming request.   
	 *   
	 * @param \Illuminate\Http\Request $request 
   * @param Closure $next 
   * @return mixed 
   */  
	public function handle(\Illuminate\Http\Request $request, Closure $next) 
  {    
		return $next($request); 
  } 
 
  public function terminate(Request $request, Response $response) 
  {    
		$totalTimeRequest = microtime(true) - LARAVEL_START;
  }
}

sau đó thêm TerminatingMiddleware vào $middleware tại file app\Http\Kernel.php để bất cứ request nào cũng đi qua Middleware này:

protected $middleware = [ 
  TrustProxies::class, 
  CheckForMaintenanceMode::class, 
  ValidatePostSize::class, 
  TrimStrings::class, 
  ConvertEmptyStringsToNull::class, 
  HandleCors::class, 
  TerminatingMiddleware::class 
];

Cuối cùng bạn có thể lưu $totalTimeRequest lại đâu đó như database hay log. Nhưng có một vấn đề các bạn cần để ý khi xử lý như những vấn đề liên quan tới hiệu năng khi mà chúng ta thêm vào trong quá trình trả ra response cho người dùng một đoạn xử lý.

Gửi email sử dụng template mặc định trong Laravel

Khi tạo một mail trong Laravel thì bạn phải viết những file view bằng blade. Việc tự viết sẽ vừa tốn công và cũng có thể không đẹp, để tiết kiệm thời gian chúng ta có thể sử dụng luôn template măc định.

Ví dụ việc dùng blade (source):

/**

* Build the message.

*

* @return $this

*/

public function build()

{

	return $this->from('example@example.com', 'Example')

				->view('emails.orders.shipped');

}

Ví dụ về dùng template mặc định:


public function build(): RegisterEmailSuccessMail 
{ 
	 return $this->html((new MailMessage()) 
	 	->greeting("Hello") 
	 	->line("Welcome to Helpers") 
	 	->action("Go to", "https://php-laravel-helpers.github.io/") 
	 	->render()) 
	 	->subject("This your email"); 
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.