+3

GraphQL SDL - Schema Definition Language Phần 1

1. GraphQL Schema Difinition Language là gì?

 • Qua các bài viết trước trong series về GraphQL, chúng ta đã hiểu được các khái niệm GraphQL, Schema. GraphQL có một ngôn ngữ riêng để định nghĩa Schema đó là GraphQL Schema Definition Language (SDL)
 • SDL là một ngôn ngữ có cú pháp rất đơn giản, dễ hiểu đồng thời cũng rất mạnh mẽ và trực quan giúp định nghĩa schema một các cô đọng nhất.
 • Ví dụ sử dụng SDL để định nghĩa Schema cho một ứng dụng blogging đơn giản
  type Post {
   id: String!
   title: String!
   publishedAt: DateTime!
   likes: Int! @default(value: 0)
   blog: Blog @relation(name: "Posts")
  }
  type Blog {
   id: String!
   name: String!
   description: String
   posts: [Post!]! @relation(name: "Posts")
  }
  
 • Các thành phần chính của bản định nghĩa schema gồm có typesfields. Ngoài ra các thông tin bổ sung khác có thể được cung cấp là các custom directives như @default value được chỉ định cho trường likes hay @relation chỉ định mối quan hệ ... Có rất nhiều thứ để nói ở đây, chúng ta hãy đi vào tìm hiểu chi tiết nhé.

2. Object types và fields

 • Phần tử cơ bản nhất của GrapQL Schema là object types, đại diện cho một loại đối tượng mà bạn có thể lấy được từ server.
 • Ví dụ
  type Character {
   name: String!
   appearsIn: [Episode!]!
  }
  
 • Character là một GraphQL Object Type, là một kiểu đối tượng với các trường (field). Hầu hết các type trong schema của bạn đều là các object types
 • nameappearsIn là các field của Character. Điều này có nghĩa là nameappearsIn là các trường duy nhất được chỉ định khi truy vấn Character
 • Một field thì gồm có name và type.
 • String ở đây là type của field name, là một scalar type được xây dựng sẵn. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về scalar type ở bên dưới nhé.
 • Một field ngoài có kiểu scalar type thì có thể thuộc về bất kì kiểu nào tự định nghĩa trong schema.
 • Một field không thể null được biểu thị bằng dấu ! , server bắt buộc phải trả về dữ liệu cho trường này khi bạn query.
 • Một field có kiểu là mảng được chỉ định bằng [], ở đây appearsIn là một mảng các Episode.

3. Arguments

 • Mỗi một trường của một object type có thể không có hoặc có nhiều các đối số. VÍ dụ như trường lenght bên dưới:
  type Starship {
   id: ID!
   name: String!
   length(unit: LengthUnit = METER): Float
  }
  
 • Không giống các ngôn ngữ lập trình khác như JavaScript hay Python, các function sẽ nhận các tham số theo thứ tự khi định nghĩa functon, trong GraphQL, các field sẽ nhận các tham số theo tên được truyền vào, thứ tự các tham số không ảnh hưởng. Trong ví dụ trên trường length có một tham số được định nghĩa là unit
 • Một argument có thể required hoặc không. Khi một tham số là không required, chúng ta có thể định nghĩa default value cho nó, nếu tham số unit không được truyền vào, nó sẽ có giá trị default là METER

4. Scalar types

 • Scalar type là kiểu cho một đối tượng vô hướng, có nghĩa là đối tượng này không có sub-selections (các trường con), chúng được coi là các lá của query.
 • Có 5 loại Scalar type được định nghĩa trong SDL
  • Int: Một số nguyên 32-bit không dấu
  • Float: Một số thực dấu phẩy động
  • String: Một chỗi UTF-8
  • Boolean: true hoặc false
  • ID: là một chuỗi định danh duy nhất, thường được sử dụng để lấy một object từ server
 • Ngoài các kiểu scalar type được định sẵn, chúng ta có thể tự định nghĩa các custom scalar type. Ví dụ ta có thể định nghĩa một kiểu Date
  scalar Date
  
  Đối với type Date chúng ta có thể validate hay format theo dạng Y/mm/dd, như vậy bất kì trường Date nào mà server trả về đều sẽ có dạng Y/mm/dd

5. Enumeration types

 • Enums cũng là một kiểu đặc biệt của scalar type, được giới hạn trong một giá trị cho phép cụ thể, chúng ta có thể validate bất kì argument nào thuộc loại này chỉ có gía trị trong những giá trị cho phép.
 • Ví dụ
  enum Episode {
   NEWHOPE
   EMPIRE
   JEDI
  }
  
  Với bất kì field nào có kiểu Episode thì chỉ có thể là NEWHOPE, EMPIRE, hay JEDI

6. Kết phần 1


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.