0

Graphql-ruby Tutorial - Mutations

Mutations

Chào các bạn

bài viết trước mình đã giới thiệu sơ lược về GraphQL, có hướng dẫn build một GraphQL server đơn giản trên framwork rails qua đó giới thiệu một số khái niệm như Type, Resolve, Schema và có một số so sánh nhỏ giữa GraphQL vs Rest Api để có thể thấy được vì sao và có nên sử dụng GraphQL hay không.

Ở bài này mình sẽ trình bày một khái cơ bản nữa của graphql nữa là Mutations

Nếu Query có thể xem GET request, mutations có thể được xem như POST / PATCH / PUT / DELETE request. Tất cả GraphQL mutations đều bắt đầu từ một root type được gọi là Mutation, root type này sẽ tự động ra trong file app/graphql/types/mutation_type.rb khi bạn chạy rails generate graphql:install

module Types
 class MutationType < Types::BaseObject
  # TODO: remove me
  field :test_field, String, null: false,
   description: "An example field added by the generator"
  def test_field
   "Hello World"
  end
 end
end

Type này là một placeholder cho tất cả các mutations của GraphQL

Để ngăn chặn bất kỳ lỗi nào khi bạn lần đầu tiên bắt đầu dự án GraphQL, nó được tạo ra trường testField giả. Bạn sẽ có thể loại bỏ nó ngay khi bạn thêm mutation của riêng bạn bên dưới.

Mutation type sẽ tự động xuất hiện trong schema của bạn app/graphql/graphql_tutorial_schema.rb

class GraphqlTutorialSchema < GraphQL::Schema
 query Types::QueryType
 mutation Types::MutationType
end

Bây giờ chúng ta sẽ add resolver để tạo Link (model này đã được tạo ở bài viết trước)

Tạo file - app/graphql/mutations/base_mutation.rb

module Mutations
 # This class is used as a parent for all mutations, and it is the place to have common utilities 
 class BaseMutation < GraphQL::Schema::Mutation
  null false
 end
end

Tạo file - app/graphql/mutations/create_link.rb

module Mutations
 class CreateLink < BaseMutation
  # arguments passed to the `resolved` method
  argument :description, String, required: true
  argument :url, String, required: true

  # return type from the mutation
  type Types::LinkType

  def resolve(description: nil, url: nil)
   Link.create!(
    description: description,
    url: url,
   )
  end
 end
end

Sau đó để mutation này trong app/graphql/types/mutation_type.rb

module Types
 class MutationType < BaseObject
  field :create_link, mutation: Mutations::CreateLink
 end
end

Vậy là đã xong, bây giờ ta có thể test với GraphiQL

Tài liệu tham khảo

Graphql-ruby Tutorial by Radoslav Stankov


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.