0

Google auth rails

Giới thiệu

Ngày nay việc tích hợp mạng xã hội vào website đang ngày càng phổ biến . Chính vì thế việc cho phép người dùng đăng kí , đăng nhập qua mạng xã hội là điều rất cần thiết và nó cũng giúp người dùng rất tiện lợi trong việc đăng kí hoặc đăng nhập sử dụng hệ thống với chỉ một nút bấm .

 • Mình sẽ sử dụng gem "omniauth-google_oauth2" để thực hiện chức năng đăng kí bằng tài khoản google cho ứng dụng rails

Cài đặt

Trước hết bạn cần phải đăng kí và sử dụng google apis tại : https://console.developers.google.com . Hãy tạo một ứng dụng của bạn .Các bước tạo ứng dụng bạn có thể tham khảo thêm tại : https://richonrails.com/articles/google-authentication-in-ruby-on-rails/ . Sau khi hoàn thành google sẽ trả về cho bạn 2 giá trị Bạn nên lưu lại 2 giá trị này . Sau đó bạn thêm gem "omniauth-google_oauth2"

gem "omniauth-google_oauth2"

Và chạy lệnh bundle install.

 • Bước tiếp theo trong file **config/initializers/omniauth.rb ** . Bạn chỉnh lại như sau
OmniAuth.config.logger = Rails.logger

Rails.application.config.middleware.use OmniAuth::Builder do
 provider :google_oauth2, 'my Google client id', 'my Google client secret', {client_options: {ssl: {ca_file: Rails.root.join("cacert.pem").to_s}}}
end

Với 'my Google client id' và 'my Google client secret' là 2 giá trị bạn lưu lại vừa xong khi tạo tài khoản google .

Thêm các trường trong csdl để lưu lại thông tin của người đăng nhập và sử dụng chức năng đăng nhập của google

rails g model user provider uid name oauth_token oauth_expires_at:datetime
rails db:migrate

Ok ! Giờ chúng ta cần chỉnh một chút trong file routes nữa

 get 'auth/:provider/callback', to: 'sessions#create'
 get 'auth/failure', to: redirect('/')
 get 'signout', to: 'sessions#destroy', as: 'signout'

Trong app/models/user.rb

class User < ActiveRecord::Base
 def self.from_omniauth(auth)
  where(provider: auth.provider, uid: auth.uid).first_or_initialize.tap do |user|
   user.provider = auth.provider
   user.uid = auth.uid
   user.name = auth.info.name
   user.oauth_token = auth.credentials.token
   user.oauth_expires_at = Time.at(auth.credentials.expires_at)
   user.save!
  end
 end
end

Mã này sẽ lấy dữ liệu mà Google trả về và giữ nó vào cơ sở dữ liệu. Nếu người dùng không tồn tại, một người dùng mới sẽ được tạo, nếu không, người dùng hiện tại sẽ được cập nhật.

Trong SessionController bạn chỉnh lại như sau

class SessionsController < ApplicationController
 def create
  user = User.from_omniauth(env["omniauth.auth"])
  session[:user_id] = user.id
  redirect_to root_path
 end

 def destroy
  session[:user_id] = nil
  redirect_to root_path
 end
end

hàm create sẽ gọi đến hàm mà chúng ta vừa khai báo trong model User . Và khởi tạo session user_id để lưu lại id người dùng .Ngoài ra bạn có thể tạo hàm

 def current_user
  @current_user ||= User.find(session[:user_id]) if session[:user_id]
 end

Để lấy thông tin user khi cần . -Bước tiếp theo là tạo view :

<div>
   <% if current_user %>
    Signed in as <strong><%= current_user.name %></strong>!
    <%= link_to "Sign out", signout_path, id: "sign_out" %>
   <% else %>
    <%= link_to "Sign in with Google", "/auth/google_oauth2", id: "sign_in" %>
   <% end %>
  </div>
  <div>
  </div>

Với việc sử dụng hàm current_user sẽ kiểm tra bạn đã đăng nhập chưa , nếu chưa sẽ đưa ra link "Sign in with Google" , còn nếu đăng nhập rồi sẽ đưa ra link "Sign out"

Kết quả

Chúc bạn thành công


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.