+4

Golang - Option pattern

Lời tựa

Xin chào, lại gặp các bạn ở đây. Hôm nay sẽ là option pattern. Chúng ta sẽ dùng nó để constructor struct một cách thật flexible và professional nhé. 🤗🤗

Bài toán

Giả sử chúng ta đang có 1 user service. service này sẽ connect đến user repo để lấy user infor từ bảng user.
(Để tiện theo dõi Thống sẽ bỏ full code ở đây - https://go.dev/play/p/AFcS-N2KwiV và sẽ chỉ điểm mặt những ý chính)
Inject user repo to service

func NewUserService(userRepo UserRepo) *userService {
	return &userService{userRepo: userRepo}
}
// main.go
func main() {
	r := NewUserRepo()
	s := NewUserService(r)
	s.GetUserById("BangThong")
	fmt.Println("sorry not found your user ...")
}

Một ngày nọ, client của Thống muốn lấy thêm thông tin xx của user từ bảng xx.
Như một thói quen, Thống nói Thống không có thời gian nhưng vẩn âm thầm implement 1 XXRepo như sau 😀😁:

type XXRepo interface {
	GetXXOfUser(string) (*[]XX, error)
}

Và inject XXRepo to user service :

func NewUserService(userRepo UserRepo, xxRepo XXRepo) *userService { // changed
	return &userService{userRepo: userRepo, xxRepo: xxRepo}
}
func main() {
	r := NewUserRepo()
	x := NewXXRepo()
	s := NewUserService(r, x) // changed
}

Yup. Vấn đề là ở đây , cứ mổi khi muốn inject 1 repo mới, Thống sẽ phải change constructor function và caller của constructor function. Vậy có cách nào để limit những thay đổi nhưng vẫn inject được xxRepo hay không? .
(Tất nhiên ở đây, nếu chúng ta quyết định "get XX infor từ user repo" or "add new constructor - NewUserServiceXX" or "có sẳn một framework depency injection" thì không còn là vấn đề nữa.
Existing code ko bị thay đổi và có thể bạn cũng ko cần đọc phần sau nữa 🤣🤣 )

Áp dụng option pattern

type Option func(*userService)

func WithUserRepo(repo UserRepo) func(*userService) {
	return func(u *userService) {
		u.userRepo = userRepo
	}
}

func WithRoleRepo(repo XXRepo) func(*userService) {
	return func(u *userService) {
		u.xxRepo = repo 
	}
} 
func NewUserService(opts ...Option) *userService {

	s := &userService{}

	// Loop through each option
	for _, opt := range opts {
		opt(h)
	}

	return s
}
//main.go
func main() {
	r := NewUserRepo()
	x := NewXXRepo()
	s := NewUserService(WithUserRepo(r), WithRoleRepo(x))
	s.GetXXOfUser("Bang Thong")
}

Đơn giản đúng không ? Mình đi tiếp phần sau nhé. Ah mình đùa đấy 😂😂.
Constructor struct là "action" set (instance of struct).property = input value. Option pattern sẽ pass những action vào constructor function và tiến hành apply action đó.
Tương tư để inject thêm những repo khác, ta cứ define thêm 1 function mới và include nó ở caller.

func WithAnotherRepo(repo AnotherRepo) func(*userService) {
	return func(u *userService) {
		u.anotherRepo = repo 
	}
} 
s := NewUserService(WithUserRepo(r), WithRoleRepo(x), WithAnotherRepo(anotherRepo))

Vài lời sau cuối

Vài phút trôi qua, ban đã có thêm 1 cách để constructor struct rồi đúng không ? Tất nhiên cái gì cũng có mặt lơi và hại của nó. Chúng ta không nên rập khuôn apply pattern này cho mọi trường hợp. Như Thống , Thống rất thích câu quotes này.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.