+3

Golang Channel giao tiếp giữa các goroutine.

Vấn Đề

Nói đến golang là nói đến Concurrency, nhằm mục đích tăng hiệu năng performance, thì việc trong 1 api hoặc trong 1 logic có rất nhiều goroutine là chuyện thường xuyên xảy ra. Thì bài viết này mình sẽ nói đến việc giao tiếp giữa 2 goroutine.


Giải Quyết

Để hỗ trợ việc giao tiếp giữa các goroutine thì trong golang người ta thường dùng channel nếu các bạn chưa biết channel là gì và cách dùng nó thì đọc bài giới thiệu này nhé.

Code Mẫu

Không sử dụng channel để giao tiếp giữa 2 goroutine:

package main

import (
	"fmt"
	"time"
)

func main() {
	fmt.Println("main")
	startTime := time.Now()
	process1()
	process2()
	endTime := time.Since(startTime).Milliseconds()
	fmt.Println("tong process 1:", endTime)

}

func process1() {
	startTime := time.Now()
	// ví dụ process 1 này có 3 logic, và 1 logic sẽ tốn 100 millisecond
	// 1. là get thông tin user từ database
	fmt.Println("process1: get info user") // sau này có thể thay login ở dòng này
	time.Sleep(time.Millisecond * 100)
	// 2. sau khi có thông tin user thì lấy history các bình luận thông qua userID
	fmt.Println("process1: get bình luận của user")
	time.Sleep(time.Millisecond * 100)
	// 3. Process này là xem các bình luận nào thuộc bài viết đã được xoá thì cũng xoá bình luận tương ứng đó.
	fmt.Println("process1: xoá bình luận của bình viết không tồn tại")
	time.Sleep(time.Millisecond * 100)
	// => tổn cộng sau khi handle xong thì bạn tốn khoảng hơn 300 millisecond
	endTime := time.Since(startTime).Milliseconds()
	fmt.Println("time process 1:", endTime)
}

func process2() {
	startTime := time.Now()
	// ví dụ process 1 này có 3 logic, và 1 logic sẽ tốn 100 millisecond
	// 1. Get thông tin tất cả các bài viết
	fmt.Println("process2: get thông tin bài viết") // sau này có thể thay login ở dòng này
	time.Sleep(time.Millisecond * 100)
	// 2. Thực hiện fillter các bài viết
	fmt.Println("process2: thực hiện fillter trên code")
	time.Sleep(time.Millisecond * 100)
	// 3. Process này là sort data.
	fmt.Println("process2: xử lý sort data để trả về tăng dần")
	time.Sleep(time.Millisecond * 100)
	// => tổn cộng sau khi handle xong thì bạn tốn khoảng hơn 300 millisecond
	endTime := time.Since(startTime).Milliseconds()
	fmt.Println("time process 1:", endTime)
}

Kết quả:

main

process1: get info user

process1: get bình luận của user

process1: xoá bình luận của bình viết không tồn tại

time process 1: 303

process2: get thông tin bài viết

process2: thực hiện fillter trên code

process2: xử lý sort data để trả về tăng dần

time process 1: 303

tong process 1: 607

=> ở ví dụ trên mình không sài goroutine thì tổng thời gian thực hiện là khoản 605 millisecond

RUN


Tới đây chắc nhiều bạn thắc mắc đó là tại sao không sài goroutine để thực hiện đồng thời cả 2 cùng một lúc. Thì mình sẽ giải thích rằng là bạn đã đúng rồi trong trường hợp 2 process này không phụ thuộc lẫn nhau. Không phụ thuộc là data của 2 process này độc lập.

Còn ở đây mình muốn là phụ thuộc lẫn nhau để xử dụng channel, trong process2 đến phần số 2 muốn thực hiện được cần phải có userID thì bạn buộc phải waiting process1 thực hiện xong việc lấy userID thì process2 mới có để thực hiện.

package main

import (
  "fmt"
  "sync"
  "time"
)

func main() {
  fmt.Println("main")
  startTime := time.Now()
  wg := sync.WaitGroup{}
  ch := make(chan string)
  wg.Add(2)
  go process1(&wg, ch)
  go process2(&wg, ch)
  wg.Wait()
  endTime := time.Since(startTime).Milliseconds()
  fmt.Println("tong process:", endTime)
}

func process1(wg *sync.WaitGroup, ch chan string) {
  defer wg.Done()
  startTime := time.Now()
  // ví dụ process 1 này có 3 logic, và 1 logic sẽ tốn 100 millisecond
  // 1. là get thông tin user từ database
  fmt.Println("process1: get info user") // sau này có thể thay login ở dòng này
  time.Sleep(time.Millisecond * 100)
  // 2. sau khi có thông tin user thì lấy history các bình luận thông qua userID
  fmt.Println("process1: get bình luận của user")
  time.Sleep(time.Millisecond * 100)
  ch <- "123123"
  // 3. Process này là xem các bình luận nào thuộc bài viết đã được xoá thì cũng xoá bình luận tương ứng đó.
  fmt.Println("process1: xoá bình luận của bình viết không tồn tại")
  time.Sleep(time.Millisecond * 100)
  // => tổn cộng sau khi handle xong thì bạn tốn khoảng hơn 300 millisecond
  endTime := time.Since(startTime).Milliseconds()
  fmt.Println("time process 1:", endTime)
}

func process2(wg *sync.WaitGroup, ch chan string) {
  defer wg.Done()
  startTime := time.Now()
  // ví dụ process 2 tương tự như process 1 cũng có 3 logic, và 1 logic sẽ tốn 100 millisecond
  // 1. là get thông tin user từ database
  fmt.Println("process2: get info user") // sau này có thể thay login ở dòng này
  time.Sleep(time.Millisecond * 100)
  fmt.Println("process2: blocking process")
  userID := <-ch
  fmt.Println("process2:userID", userID)

  // 2. sau khi có thông tin user thì lấy history các bình luận thông qua userID
  fmt.Println("process2: get bình luận của user")
  time.Sleep(time.Millisecond * 100)
  // 3. Process này là xem các bình luận nào thuộc bài viết đã được xoá thì cũng xoá bình luận tương ứng đó.
  fmt.Println("process2: xoá bình luận của bình viết không tồn tại")
  time.Sleep(time.Millisecond * 100)
  // => tổn cộng sau khi handle xong thì bạn tốn khoảng hơn 300 millisecond
  endTime := time.Since(startTime).Milliseconds()
  fmt.Println("time process 1:", endTime)
}

Kết quả:

main

process2: get info user

process1: get info user

process2: blocking process

process1: get bình luận của user

process1: xoá bình luận của bình viết không tồn tại

process2:userID 123123

process2: get bình luận của user

process2: xoá bình luận của bình viết không tồn tại

time process 1: 303

time process 1: 404

tong process: 404

=> với việc sử dụng goroutine kết hợp channel thì tổng thời gian có thể giảm đi khá nhiều, ở đây là khoảng 404 millisecond

RUN


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.