+3

[Go] Lambda - APIGateway Xử Lý Request Response

Mục Tiêu:

 • Nhận request data từ client thông qua api-gateway
 • Response data về cho client thông qua api-gateway
 • Cấu hình đơn giản như: timeout, memory, environment,...

Chuẩn Bị:

 • Để tiếp tục đọc và hiểu những phần sau, cần phải có một lambda function được tạo trước đó.
 • Nếu bạn chưa tạo một lambda function thì tham khảo here để hiểu các phần sau.

Giải Quyết Vấn Đề

1. Nhận request data:

 • http body có dạng.
{
  "request_id":"123123213",
  "data": {
    "name":"open dev"
  }
}
 • Trong lambda muốn get data từ client, thì sử dụng api-gateway events APIGatewayProxyRequest. Struct này là của aws-sdk trong struct chỉ cần quan tâm field Body và dùng json.Unmarshal
// APIGatewayProxyRequest contains data coming from the API Gateway proxy
type APIGatewayProxyRequest struct {
	Resource            string            `json:"resource"` // The resource path defined in API Gateway
	Path              string            `json:"path"`   // The url path for the caller
	HTTPMethod           string            `json:"httpMethod"`
	Headers             map[string]string       `json:"headers"`
	MultiValueHeaders        map[string][]string      `json:"multiValueHeaders"`
	QueryStringParameters      map[string]string       `json:"queryStringParameters"`
	MultiValueQueryStringParameters map[string][]string      `json:"multiValueQueryStringParameters"`
	PathParameters         map[string]string       `json:"pathParameters"`
	StageVariables         map[string]string       `json:"stageVariables"`
	RequestContext         APIGatewayProxyRequestContext `json:"requestContext"`
	Body              string            `json:"body"`
	IsBase64Encoded         bool             `json:"isBase64Encoded,omitempty"`
}
 • Khai báo một struct để unmarshal data
type RequestBodyAPIGW struct {
	RequestID string   `json:"request_id"`
	Data   interface{} `json:"data"`
}
 • Unmarshal data:
json.Unmarshal([]byte(eventReq.Body), &req)

2. Response data:

 • client muốn response có format. Trong đó field data thì trả về dữ liệu giống với request truyền vào.
{
  "data": {
    "name": "open dev"
  },
  "responseId": "123123213",
  "responseMessage": "successfully",
  "responseTime": "2022-12-17T03:53:42.325+00:00"
}
 • Để lambda return data, thì cũng sử dụng api-gateway events APIGatewayProxyResponse.
// APIGatewayProxyResponse configures the response to be returned by API Gateway for the request
type APIGatewayProxyResponse struct {
	StatusCode    int         `json:"statusCode"`
	Headers      map[string]string  `json:"headers"`
	MultiValueHeaders map[string][]string `json:"multiValueHeaders"`
	Body       string       `json:"body"`
	IsBase64Encoded  bool        `json:"isBase64Encoded,omitempty"`
}
 • Thông thường response sẽ có 2 dạng, api xảy ra error hoặc không. Mình viết 2 hàm response và gắn vào field Body.
type HttpResponse struct {
	Uuid string // uuid, indicator per api
	Err error 
	Time string // time tracing
	Data interface{}
}

func responseOk(respBody HttpResponse) string {
	var buf bytes.Buffer
	mapRes := map[string]interface{}{
		"responseId":   respBody.Uuid,
		"responseMessage": "successfully",
		"responseTime":  respBody.Time,
	}
	if respBody.Data != nil {
		mapRes["data"] = respBody.Data
	}
	body, errMarshal := json.Marshal(mapRes)
	if errMarshal != nil {
		log.Default().Println("marshal response err", errMarshal)
	}
	json.HTMLEscape(&buf, body)
	return buf.String()
}

func responseErr(respBody HttpResponse) string {
	var buf bytes.Buffer
	mapRes := map[string]interface{}{
		"responseId":   respBody.Uuid,
		"responseMessage": respBody.Err.Error(),
		"responseTime":  respBody.Time,
	}

	body, errMarshal := json.Marshal(mapRes)
	if errMarshal != nil {
		log.Default().Println("marshal response err", errMarshal)
	}
	json.HTMLEscape(&buf, body)
	return buf.String()
}

3. Cấu hình timeout, memory, env:

 • Để cấu hình 3 thuộc tính trên, đơn giản chỉ cần mở file serverless.yml.
 • Trong block provider: ta time 2 field timeoutmemorySize, thì đã set được timeout và resource.
provider:
  timeout: 6
  memorySize: 256
 • Environment của lambda, cũng tương tự trong block provider:, thêm environment: trong lambda sẽ có env env_test có giá trị là value-test
provider:
   environment:
      env_test: "value-test"

Deploy Function:

 • file Makefile:
build:
	env GOARCH=amd64 GOOS=linux go build -ldflags="-s -w" -o bin/hello hello/main.go
clean:
	rm -rf ./bin
deploy: clean build
	sls deploy --verbose
 • run:
make deploy
 • output:

Test:

Full source:

 • file golang:
package main

import (
	"bytes"
	"context"
	"encoding/json"
	"log"
	"time"

	"github.com/aws/aws-lambda-go/events"
	"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

type Response events.APIGatewayProxyResponse

type RequestBodyAPIGW struct {
	RequestID string   `json:"requestId"`
	Data   interface{} `json:"data"`
}

// type ResponseBodyAPIGW struct {
// 	RequestID string `json:"request_id"`
// 	Message  string `json:"message"`
// }

func Handler(ctx context.Context, eventReq events.APIGatewayProxyRequest) (Response, error) {
	var (
		req = RequestBodyAPIGW{}
		resp = Response{
			StatusCode:   404,
			IsBase64Encoded: false,
			Headers: map[string]string{
				"Content-Type":      "application/json",
				"X-MyCompany-Func-Reply": "hello-handler",
			},
		}
	)
	err := json.Unmarshal([]byte(eventReq.Body), &req)
	if err != nil {
		resp.Body = ParseResponse(HttpResponse{
			Uuid: req.RequestID,
			Err: err})
		return resp, nil
	}
	resp.StatusCode = 200
	resp.Body = ParseResponse(HttpResponse{Uuid: req.RequestID, Data: req.Data})
	return resp, nil
}

func main() {
	lambda.Start(Handler)
}

type HttpResponse struct {
	Uuid string // uuid, indicator per api
	Err error
	Time string // time tracing
	Data interface{}
}

func ParseResponse(respBody HttpResponse) string {
	respBody.Time = time.Now().Format("2006-01-02T15:04:05.000-07:00")
	if respBody.Err != nil {
		return responseErr(respBody)
	}
	return responseOk(respBody)
}

func responseOk(respBody HttpResponse) string {
	var buf bytes.Buffer
	mapRes := map[string]interface{}{
		"responseId":   respBody.Uuid,
		"responseMessage": "successfully",
		"responseTime":  respBody.Time,
	}
	if respBody.Data != nil {
		mapRes["data"] = respBody.Data
	}
	body, errMarshal := json.Marshal(mapRes)
	if errMarshal != nil {
		log.Default().Println("marshal response err", errMarshal)
	}
	json.HTMLEscape(&buf, body)
	return buf.String()
}

func responseErr(respBody HttpResponse) string {
	var buf bytes.Buffer
	mapRes := map[string]interface{}{
		"responseId":   respBody.Uuid,
		"responseMessage": respBody.Err.Error(),
		"responseTime":  respBody.Time,
	}

	body, errMarshal := json.Marshal(mapRes)
	if errMarshal != nil {
		log.Default().Println("marshal response err", errMarshal)
	}
	json.HTMLEscape(&buf, body)
	return buf.String()
}
 • file serverless.yml
service: lambda-go
frameworkVersion: '3'

provider:
 name: aws
 runtime: go1.x
 timeout: 6
 memorySize: 256

 environment:
  env_test: "value-test"

package:
 patterns:
  - '!./**'
  - ./bin/**

functions:
 hello:
  handler: bin/hello
  events:
   - httpApi:
     path: /hello
     method: post

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.