Giới thiệu về Moment.js

Moment.js

 • Moment.js là một thư viện mạnh dùng để thao tác xử lý datetime trong javascript.
 • Moment.js được thiết kế hoạt động trong cả browser và Node.js
 • Có thể tải moment.js tại đây Cài đặt moment.js
npm install moment --save  # npm
yarn add moment       # Yarn
Install-Package Moment.js  # NuGet
spm install moment --save  # spm
meteor add momentjs:moment # meteor
bower install moment --save # bower (deprecated)

Parse

 • Thay vì sửa đổi Date.prototype nguyên bản, Moment.js tạo một wrapper cho Date object. Để có được đối tượng wrapper này, chỉ cần gọi moment () với một trong các loại đầu vào được hỗ trợ.

 • Moment.prototype được thể hiện qua moment.fn . Nếu bạn muốn thêm các chức năng của riêng bạn, đó là nơi bạn sẽ đặt chúng.

 • Để dễ tham chiếu, bất kỳ phương pháp nào trên Moment.prototype sẽ được tham chiếu trong các tài liệu như moment#method. Nên Moment.prototype.format == moment.fn.format == moment#format.

  Now

  Cú pháp moment(); Để có được ngày và giờ hiện tại, chỉ cần gọi moment () mà không có tham số. var now = moment();

  String

  Cú pháp: moment(String); Ví dụ: var day = moment("1995-12-25");

  String + Format

  Định dạng moment theo chuẩn quy định Cú pháp:

  moment(String, String);
  moment(String, String, String);
  moment(String, String, Boolean);
  moment(String, String, String, Boolean);
  

  Nếu bạn biết định dạng của một chuỗi đầu vào, bạn có thể sử dụng nó để phân tích một thời điểm.

  moment("12-25-1995", "MM-DD-YYYY");

  String + Formats

  Cú pháp: moment(String, String[], String, Boolean);

  Nếu bạn không biết định dạng chính xác của một chuỗi đầu vào, nhưng biết nó có thể là một trong nhiều, bạn có thể sử dụng một mảng các định dạng. Ví dụ: moment("12-25-1995", ["MM-DD-YYYY", "YYYY-MM-DD"]);

  Date

  Cú pháp: moment(Date); Bạn có thể tạo Moment với đối tượng Javascript Date native sẵn có. Ví dụ:

  var day = new Date(2011, 9, 16);
  var dayWrapper = moment(day);
  

  Array

  Cú pháp: moment(Number[]);

  Bạn có thể tạo ra một moment với một mảng các con số phản chiếu các tham số được truyền đến new Date() [year, month, day, hour, minute, second, millisecond] Ví dụ: moment([2010, 1, 14, 15, 25, 50, 125]); // February 14th, 3:25:50.125 PM

  UTC

  Cú pháp:

  moment.utc();
  moment.utc(Number);
  moment.utc(Number[]);
  moment.utc(String);
  moment.utc(String, String);
  moment.utc(String, String[]);
  moment.utc(String, String, String);
  moment.utc(String, String, Boolean);
  moment.utc(String, String, String, Boolean);
  moment.utc(Moment);
  moment.utc(Date);
  

  Theo mặc định, moment phân tích thời gian và hiển thị theo giờ của local. Nếu bạn muốn parse hay display moment theo UTC, bạn có thể sưr dụng moment.utc().

Get + Set

 • Moment.js sử dụng overload getters, setters. Bạn có thể quen thuộc với pattern này từ việc sử dụng nó trong jQuery.

  Millisecond

  Cú pháp:
   moment().millisecond(Number);
   moment().millisecond(); // Number
   moment().milliseconds(Number);
   moment().milliseconds(); // Number
  
  Lấy hoặc thiết lập mili giây. Chấp nhận số từ 0 đến 999.

  Second

  Cú pháp:
  moment().second(Number);
  moment().second(); // Number
  moment().seconds(Number);
  moment().seconds(); // Number
  
  Lấy hoặc thiết lập giây. Chấp nhận số từ 0 đến 59.

  Minute

  Cú pháp:
  moment().minute(Number);
  moment().minute(); // Number
  moment().minutes(Number);
  moment().minutes(); // Number
  
  Lấy hoặc thiết lập phút. Chấp nhận số từ 0 đến 59.

  Hour

  Cú pháp:
   moment().hour(Number);
   moment().hour(); // Number
   moment().hours(Number);
   moment().hours(); // Number
  
  Lấy hoặc thiết lập giờ. Chấp nhận số từ 0 đến 23.

  Date of Month

  Cú pháp:
  moment().date(Number);
  moment().date(); // Number
  moment().dates(Number);
  moment().dates(); // Number
  
  Lấy hoặc thiết lập ngày của tháng. Chấp nhận số từ 0 đến 31.

  Month

  Cú pháp:
  moment().month(Number|String);
  moment().month(); // Number
  moment().months(Number|String);
  moment().months(); // Number
  
  Lấy hoặc thiết lập tháng. Chấp nhận số từ 0 đến 11. Tháng không được lập chỉ mục, vì vậy January là tháng 0.

  Year

  Cú pháp:
  moment().year(Number);
  moment().year(); // Number
  moment().years(Number);
  moment().years(); // Number
  
  Lấy hoặc thiết lập năm. Chấp nhận số từ -270000 đến 270000.

  Get

  Cú pháp:
  moment().get('year');
  moment().get('month'); // 0 to 11
  moment().get('date');
  moment().get('hour');
  moment().get('minute');
  moment().get('second');
  moment().get('millisecond');
  

  Set

  Cú pháp:
  moment().set(String, Int);
  moment().set(Object(String, Int));
  
  Ví dụ:
  moment().set('year', 2013);
  moment().set('month', 3); // April
  moment().set('date', 1);
  moment().set('hour', 13);
  moment().set('minute', 20);
  moment().set('second', 30);
  moment().set('millisecond', 123);
  
  moment().set({'year': 2013, 'month': 3});
  

Manipulate

 • Một khi bạn đã có một moment, bạn có thể muốn thao tác nó. Có một số phương pháp để hỗ trợ thực thi.

  Add

  Cú pháp:
   moment().add(Number, String);
   moment().add(Duration);
   moment().add(Object);
  
  Đây là một chức năng khá mạnh mẽ để thêm thời gian vào một moment. Để thêm thời gian hãy thêm giá trị cùng với keys phù hợp Ví dụ: moment().add(7, 'days');

  Subtract

  Cú pháp:
  moment().subtract(Number, String);
  moment().subtract(Duration);
  moment().subtract(Object);
  
  Đây là chức năng cộng thêm 1 khoảng thời gian chỉ định cho moment Ví dụ: moment().subtract(7, 'days');

  Start of Time

  Cú pháp: moment().startOf(String); Làm biến đổi moment bằng cách thiết lập nó vào đầu của một đơn vị thời gian. Ví dụ:
  moment().startOf('year');  // set to January 1st, 12:00 am this year
  moment().startOf('month');  // set to the first of this month, 12:00 am
  moment().startOf('quarter'); // set to the beginning of the current quarter, 1st day of months, 12:00 am
  moment().startOf('week');  // set to the first day of this week, 12:00 am
  moment().startOf('isoWeek'); // set to the first day of this week according to ISO 8601, 12:00 am
  moment().startOf('day');   // set to 12:00 am today
  moment().startOf('date');   // set to 12:00 am today
  moment().startOf('hour');  // set to now, but with 0 mins, 0 secs, and 0 ms
  moment().startOf('minute'); // set to now, but with 0 seconds and 0 milliseconds
  moment().startOf('second'); // same as moment().milliseconds(0);
  

  End of Time

  Cú pháp: moment().endOf(String); Làm biến đổi moment bằng cách thiết lập nó vào cuối của một đơn vị thời gian. Ví dụ: moment().endOf("year"); // set the moment to 12-31 23:59:59.999 this year

Display

 • Sau khi phân tích cú pháp và thao tác được thực hiện, bạn cần một số cách để hiển thị thời điểm.

  Format

  Cú pháp:
  moment().format();
  moment().format(String);
  
  Ví dụ:
  moment().format();                // "2014-09-08T08:02:17-05:00" (ISO 8601)
  moment().format("dddd, MMMM Do YYYY, h:mm:ss a"); // "Sunday, February 14th 2010, 3:25:50 pm"
  moment().format("ddd, hA");            // "Sun, 3PM"
  moment('gibberish').format('YYYY MM DD');     // "Invalid date"
  

  Difference

  Cú pháp:
  moment().diff(Moment|String|Number|Date|Array);
  moment().diff(Moment|String|Number|Date|Array, String);
  moment().diff(Moment|String|Number|Date|Array, String, Boolean);
  
  Để có được sự khác biệt trong mili giây, sử dụng moment#diff như bạn sẽ sử dụng moment#from. Ví dụ:
  var a = moment([2007, 0, 29]);
  var b = moment([2007, 0, 28]);
  a.diff(b) // 86400000
  

  Days in Month

  Cú pháp: moment().daysInMonth(); Get số ngày trong tháng hiện tại. Ví dụ:
  moment("2012-02", "YYYY-MM").daysInMonth() // 29
  moment("2012-01", "YYYY-MM").daysInMonth() // 31
  

  As Javascript Date

  Cú pháp: moment().toDate(); Để lấy một bản sao của đối tượng Date mà Moment.js wraps, hãy sử dụng moment # toDate.

  As Array

  Cú pháp: moment().toArray(); Điều này trả về một mảng số tham chiếu từ các tham số new Date(). Ví dụ: moment().toArray(); // [2013, 1, 4, 14, 40, 16, 154];

  As String

  Cú pháp: moment().toString(); Trả về một chuỗi tiếng Anh ở định dạng tương tự như .toString () của JS Date. Ví dụ: moment().toString() // "Sat Apr 30 2016 16:59:46 GMT-0500"

Tài liệu tham khảo

https://momentjs.com/ https://momentjs.com/docs/


All Rights Reserved