Giới thiệu về các options khi sử dụng Route trong Ruby On Rails

Trong bài này, mình sẽ không đưa ra về nguyên lí hoạt động của route ra sao, cơ chế của nó như thế nào, mà tập chung list lại nhưng options hay sử dụng mà đôi khi anh em lại lẵng quên nó:

1. resources:

Tạo ra 7 đường routes dành cho các method mặc định trong controller: Index, new, create, update, edit, destroy, show. Có thể sử dụng options :only để giới hạn những method cần dùng

2. resource:

Gần giống với resources, nhưng không có route dành cho INDEX: Bao gồm 6 routes: new, create, update, edit, destroy, show.

3. get, post, put, delete:

Sử dụng khi bạn không muốn tạo cả 1 nhóm theo resources mà muốn tạo riêng 1 custom route nào đó.

Ví dụ:


Get '/information', to: 'users/information' # khi dùng url '/information' nó sẽ dẫn đến method `information` nằm trong controller `app/users_controller.rb`

Tương tự với post, put, delete

4. collection và member:

Hai thằng này thường được sử dụng trong resources dùng để tạo ra các routes cho các method không phải mặc định của controller.

Điểm khác nhau của chúng là: collection Không require ID, còn member có require ID từ resources chứa nó:

Ví dụ:

resources :photos do
 collection do
  get :search
 end
end

route cho :search ở đây sẽ là /photos/search không cần ID của photo, nhưng member thì khác:

resources :photos do
 member do
  get :preview
 end
end

Route của :search trong trường hợp này là '/photos/:id/search'

5. Namespace:

Controller của bạn có đường dẫn là app/admin/users_controller.rb thì route sẽ cần phải viết là:

namespace :admin do
  resources :users
end

6. Scope module:

Ví dụ bạn có 1 controller app/admin/users_controller.rb, với cách viết namespace thì bạn sẽ có route là /admin/users

Giờ bạn cần một routes cho method send_mail nằm trong users_controller.rb ở trên nhưng lại muốn route không có namespace là 'admin' ????

Lúc này chúng ta cần phải dùng module ở đây:

scope module: :admin do
  post '/send_mail', to: 'users#send_mail'
end

Ok, giờ bạn đã có '/send_mail' chọc thẳng vào app/admin/users_controller.rb#send_mail rồi đó.

-------------------------------------_THE END -----------------------------------------------------------------