+1

Giới thiệu Validation context

1. Đặt vấn đề

Khi tiến hành validate trong dự án, chắc hẳn mọi người đã từng gặp những trường hợp mà mình chỉ áp dụng validate chỉ cho trường hợp cụ thể nào đó rồi đúng ko nhỉ.

Ví dụ như: Chức năng migrate data User từ file csv

Ta muốn validate thêm format của của field date_of_birth (mình tạm đặt tên validate đó là format_dob) khi migrate data tránh trường hợp date_of_birth bị sai format, vì data import dưới dạng csv có thể bị sai.

Còn khi ta thao tác tạo User từ form trên hệ thống thì chúng ta sử dụng các thư viện datetime rồi và nó cũng khá là mạnh nên ko cần validate này.

2. Giải quyết

Có thể cách giải quyết nhanh nhất mà bạn dùng có phải là:

class User < ActiveRecord::Base
 attr_accessor: :is_migrating
 
 validate :format_dob, if: Proc.new{|u| u.is_migrating?}
end
class MigrateData::ImportUsersService
 def initialize **args
  #do something
 end
 
 def import
  #do something
  # Note: Ở đây mình chỉ ví dụ phần xử lý đoạn lưu giữ liệu 1 user từ file csv thôi nhé
  @user = # Get data from file
  
  @user.is_migarting = true
  @user.save
 
  #do something
 end
end

Hoặc có thể gọn hơn chút nữa như thế này

class User < ActiveRecord::Base
 attr_accessor: :is_migrating
 
 validate :format_dob, if: {is_migrating?}
end

Với 2 cách trên nó vẫn sẽ họat động tuy nhiên mình muốn giới thiệu đến các bạn cách khác có thể rút gọn hơn và ko cần sử dụng đến attr_accessor nữa. Đó là sử dụng Validate context như sau:

class User < ActiveRecord::Base
 validate :format_dob, on: :is_migrating
end
class MigrateData::ImportUsersService
 def initialize **args
  #do something
 end
 
 def import
  #do something
  # Note: Ở đây mình chỉ ví dụ phần xử lý đoạn lưu giữ liệu 1 user từ file csv thôi nhé
  user = # Get data from file
  
  user.save(context: :is_migrating)
 
  #do something
 end
end

Note: Nếu chỉ muốn kiểm tra validate mà mà không lưu các đối tượng bạn có thể sử dụng:

user = # Get data from file
user.valid?(:is_migrating)

3. Chú ý

Điểm yếu của việc sử dụng context validate là chỉ NÊN áp dụng cho trường hợp cụ thể ví dụ như:

 • Validate cho trường hợp migrate
 • Validate cho từng role riêng biệt: user, admin...

Bởi vì mỗi lần validate nó chỉ thực hiện 1 context on mà thôi ví dụ:

class User < ActiveRecord::Base
 validate :format_dob, on: :is_migrating
 validate :validate_something, on: :create
end

Ở đây ta có 2 validate context format_dobvalidate_something.

Thì khi bạn chạy user.valid?(:is_migrating) hoặc user.save(context: is_migrating) thì validate validate_something sẽ không hoạt động.

Mốn 2 validate context format_dobvalidate_something cùng hoạt động chúng ta xử lý như sau:

@user.valid?(:is_migrating) && @user.valid?(:create)

Note: Như các bạn thấy, nếu mà 2 context trở lên thì code của chúng ta bắt đầu nhìn rối rối lại rồi đúng ko nào

4. Kết luận

Trên đây mình trình bày sơ lượt về cách sử dụng validate context. Hi vọng nó giúp ích được cho các bạn.

Cảm ơn mn đã theo dõi !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.